Services - 100408-2021

26/02/2021    S40

Pologne-Sopot: Services de restaurant et services de personnel en salle

2021/S 040-100408

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 252-636810)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Grunwaldzka 1–3
Ville: Sopot
Code NUTS: PL633 Trójmiejski
Code postal: 81-759
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Górnowicz-Nicpoń, Katarzyna Grudzień-Dawidowicz, Katarzyna Kotowicz
Courriel: przetargi@pcrsopot.pl
Téléphone: +48 585557526 / 585557523 / 585557528
Fax: +48 585511426
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pcrsopot.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie kompleksowych usług żywieniowych dla pacjentów PCR Sopot Sp. z o.o. na bazie przejętych pomieszczeń kuchni wraz z dzierżawą pow. na działalność gastronomiczną

Numéro de référence: N/7/20
II.1.2)Code CPV principal
55300000 Services de restaurant et services de personnel en salle
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Świadczenie kompleksowych usług żywieniowych dla pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na bazie przejętych pomieszczeń kuchni wraz z dzierżawą powierzchni na działalność gastronomiczną

2. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Wysokość wadium dla całości zamówienia wynosi 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły w SIWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 252-636810

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 25/02/2021
Heure locale: 09:00
Lire:
Date: 11/03/2021
Heure locale: 09:00
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 25/02/2021
Heure locale: 09:15
Lire:
Date: 11/03/2021
Heure locale: 09:15
VII.2)Autres informations complémentaires: