Varor - 100534-2018

07/03/2018    S46    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Spanien-Santiago de Compostela: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2018/S 046-100534

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
SERGAS — Servicio Gallego de Salud
San Lázaro, s/n
Santiago de Compostela
15703
Spanien
Kontaktperson: Servicio de Montaje y Equipamiento
Telefon: +34 881542766 / 881542768
E-post: montaxe.equipamento@sergas.es
Nuts-kod: ES11

Internetadress(er):

Allmän adress: www.sergas.es

Upphandlarprofil: www.sergas.es

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: www.sergas.es
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los servicios de cirugía vascular de diversos Centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud

Referensnummer: AB-SER2-18-003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los servicios de cirugía vascular de diversos Centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 374 500.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES11
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Diversos Centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Suministro de equipos de ecografía destinados a los servicios de cirugía vascular de diversos Centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Tecnología / Viktning: 25
Kvalitetskriterium - Namn: Operación y manejo / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Adaptación al servicio de destino / Viktning: 10
Kostnadskriterium - Namn: Propuesta económica / Viktning: 40
Kostnadskriterium - Namn: Ampliación del plazo de garantía con Mantenimiento Integral / Viktning: 8
Kostnadskriterium - Namn: Formación / Viktning: 2
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 374 500.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 2
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: Cofinanciado por la Unión Europea en un 80 % en el marco del programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 objetivo temático 9, prioridad de inversión 9.7, objetivo específico 9.7.1 y actuación 9.7.1.1
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 022-045593
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/04/2018
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Spanska, Galiciska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 04/05/2018
Lokal tid: 09:30
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

La fecha de apertura de plicas establecida en el apartado IV.2.7 es una fecha aproximada. Las fechas reales de apertura de plicas de carácter público, serán publicadas en el perfil del contratante del Servicio Gallego de Salud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Madrid
Spanien
Telefon: +34 913491319
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Servicio Galego de Saúde
Santiago de Compostela
Spanien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/03/2018