Services - 100565-2021

26/02/2021    S40

Roumanie-Bucarest: Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur

2021/S 040-100565

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 036-090193)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Federația Română de Handbal
Numéro national d'identification: 4266359
Adresse postale: Str. Aviator Marin Popa nr. 2
Ville: Bucureşti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 11962
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Radu Alin Panait
Courriel: ioana.voinescu@frh.ro
Téléphone: +40 762613232
Fax: +40 212318986
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.frh.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Transport auto

Numéro de référence: 2
II.1.2)Code CPV principal
60170000 Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Achizitionarea serviciilor de transport de catre autoritatea contractanta în funcţie de necesităţile acesteia, in conformitate cu cerintele minimale si obligatorii din caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor OUG 107/2017.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/02/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 036-090193

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea tehnică și profesională
Au lieu de:
Lire:

1. Experiență similară. Cerinta nr. 1. Lista principalelor prestari de servicii similare în ultimii trei ani. Se solicita experienta similara in prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi incheiat prin cel putin un contract, maximum trei contracte a carui/caror suma a valorilor serviciilor prestate in ultimii trei ani a fost de minimum 99 580,00 RON fara TVA. Demonstraţi experienţă în activităţi având ca obiect inchirierea de vehicule de transport de persoane cu sofer, cum ar fi de exemplu, transportul unui grup organizat, in baza unei solicitari a autoritatii contractante, in care se specifica un calendar al deplasarilor cu rutele preconizate ce urmeaza a fi parcurse intr-o anumita perioada, in care vehiculul va fi la dispozitia organizatorilor. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritati contractante sau clienti privati beneficiari ai prestarilor de servicii. În cazul în care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, pentru demonstrarea prestarilor de servicii se completeaza DUAE – experienta similara se poate confirma prin facturi fiscale etc. Experienta similara se raporteaza la data limita stabilita pentru depunerea/ primirea ofertelor. Depunere si completare DUAE. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor admisi la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator sau subcontractant, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre lider, asociat, tert sustinator sau subcontractant. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Atentionari speciale: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, tert sustinator sau subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

VII.2)Autres informations complémentaires: