Services - 100593-2021

26/02/2021    S40

Pologne-Józefów: Services de conception technique

2021/S 040-100593

Avis en cas de transparence ex ante volontaire

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Józefów
Numéro national d'identification: 5320016896
Adresse postale: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1
Ville: Józefów
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-420
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Urząd Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Courriel: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Téléphone: +48 227790039
Fax: +48 227895102
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jozefow.pl
Adresse du profil d’acheteur: http://jozefow.bip.eur.pl/public/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Opracowanie dokumentacji budowlanej budynku biblioteki przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie

Numéro de référence: POŚ.271.2.2021.MF
II.1.2)Code CPV principal
71320000 Services de conception technique
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy biblioteki i przedszkola w Józefowie, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 156 200.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Lieu principal d'exécution:

Józefów

II.2.4)Description des prestations:

Zakres i forma zamawianej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1) mapa zasadnicza dla celów projektowych:

— w formie papierowej(dołączona do każdego egzemplarza projektu budowlanego,

— w formie elektronicznej mapa wgrana łącznie z projektem budowlanym; całość w formacie DWG;

2) pokonkursowy projekt koncepcyjny budynku oraz zagospodarowania terenu:

— 2 egz. w formie papierowej,

— 2 egz. w formie elektronicznej, w formacie DWG oraz w formacie PDF.

Pokonkursowy projekt koncepcji budynku i zagospodarowania terenu (jeżeli będzie konieczny) będzie stanowił propozycję rozwiązań projektowych w zakresie funkcjonalnym i materiałowym budynku i terenu przyległego, a także będzie zawierał wskaźnikowe koszty realizacji inwestycji.

Propozycja koncepcji pokonkursowej podlega akceptacji przez Zamawiającego. Projektant winien opracować projekt koncepcyjny bazujący na rozwiązaniach proponowanych przez Zamawiającego. Dalsze projektowanie może być realizowane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pokonkursowego projektu koncepcyjnego budynku oraz zagospodarowania terenu.

Pokonkursowy projekt koncepcyjny będzie traktowany jako opcja. Inwestor będzie miał prawo skorzystać bądź zrezygnować z opcji;

3) projekt budowlany (PB):

— 6 egz. w formie papierowej w tym 1 egz. nie spięty,

— 2 egz. w formie elektronicznej: całość w formacie PDF, oraz rysunki w formacie DWG, opis techniczny w formacie DOC.

Wielobranżowy projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół budynku i informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, winien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i innymi obowiązującymi przepisami.

Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekt budowlany winien zawierać również wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany musi obejmować wszystkie konieczne branże oraz projekt zagospodarowania terenu. Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych.

Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

Uwaga: projekt budowlany powinien być sporządzony oddzielnie dla budynku i oddzielnie dla stacji ładowania samochodów elektrycznych;

4) projekt wykonawczy (PW).

— 4 egz. w formie papierowej w tym 1 egz. nie spięty,

— 2 egz. w formie elektronicznej: całość w formacie PDF, oraz rysunki w formacie DWG, opis techniczny w formacie DOC.

Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

W trakcie negocjacji będą negocjowane w szczególności: cena za wykonanie projektu, terminy i sposób realizacji, uwarunkowania techniczno- przestrzenne, szczegółowy program funkcjonalny, rozwiązania materiałowe i instalacyjne.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée sans publication préalable
  • Marché de services attribué au lauréat ou à l’un des lauréats d'un concours
Explication:

Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone konkursem, w którym przewidziano zaproszenie laureata I nagrody do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z propozycją sądu konkursowego.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif

Section V: Attribution du marché/de la concession

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date d'attribution du marché:
19/02/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Regio Sp. z o.o.
Adresse postale: Wilcza 8/15
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-532
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 156 200.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się:

W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/02/2021