Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lavori - 10060-2018

10/01/2018    S6

Polonia-Varsavia: Lavori di costruzione

2018/S 006-010060

Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numero di identificazione nazionale: 0000037568
Indirizzo postale: ul. Targowa 74
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL711 Not specified
Codice postale: 03-734
Paese: Polonia
Persona di contatto: Mariusz Madej
E-mail: mariusz.madej@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.plk-sa.pl
I.6)Principali settori di attività
Altre attività: Transport kolejowy - zarządzanie liniami kolejowymi

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” wramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, (...)

Numero di riferimento: 6060/ICZ 6/26012/09895/16/P
II.1.2)Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Zakres projektu obejmuje również budowę dwóch punktów obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zachodniej/ Zielonej/ Kościuszki. Tunele szlakowe zostaną wykonane metodą tarczy zmechanizowanej (tunel dwutorowy) oraz metodą odkrywkową i górniczą (tunele jednotorowe).

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore, IVA esclusa: 1 293 000 000.00 PLN
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45246000 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene
45230000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
45220000 Opere d'arte e strutture
45314310 Posa di cavi
45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
45314000 Installazione di dispositivi di telecomunicazione
31620000 Apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
45316200 Installazione di dispositivi di segnalazione
45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
45234125 Stazione della metropolitana
45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
45100000 Lavori di preparazione del cantiere edile
45234116 Lavori di posa di binari
45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
45233000 Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
45234113 Smantellamento di binari
45255600 Tubi a spirale per pozzi
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234124 Metropolitana per trasporto passeggeri
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento
45221110 Lavori di costruzione di ponti
45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
45234100 Lavori di costruzione ferroviari
45231220 Lavori di costruzione di gasdotti
45234122 Lavori per metropolitana
71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici
45221120 Lavori di costruzione di viadotti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL711 Not specified
Luogo principale di esecuzione:

Linia kolejowa pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec, rejon skrzyżowania ulic

Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz rejon skrzyżowania Zachodniej/Zielonej/Kościuszki.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie,

c) opracowanie projektu wykonawczego/projektów wykonawczych,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,

g) obiekty inżynieryjne w tym tunel,

h) perony i obiekty kubaturowe,

i) roboty drogowe,

j) systemy p.poż.,

k) systemy wentylacyjne,

l) geologia;.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Termin realizacji / Ponderazione: 25 %
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji / Ponderazione: 15 %
Prezzo - Ponderazione: 60 %
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: POIiŚ 5.1-15
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielnie zmówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetuUnii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskieEuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierza przeznaczyć nasfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1 a Ustawy).

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2016/S 229-417815
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla cessazione dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 1
Denominazione:

UMOWA Nr 90/107/0201/17/I/I na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła (...)

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
28/12/2017
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 2
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: „ENERGOPOL-SZCZECIN” Spółka Akcyjna
Indirizzo postale: ul. Św. Floriana 9/13
Città: Szczecin
Codice NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Codice postale: 70-646
Paese: Polonia
E-mail: ep-sa@energopol.pl
Tel.: +48 914624131
Fax: +48 914624725
Il contraente è una PMI: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. Kolejowa 28
Città: Mińsk Mazowiecki
Codice NUTS: PL912 Not specified
Codice postale: 05-300
Paese: Polonia
E-mail: pbdim@pbdim.com.pl
Tel.: +48 257584226
Fax: +48 257582859
Il contraente è una PMI: no
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 763 014 206.81 PLN
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 1 293 000 000.00 PLN
V.2.5)Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:

Wykonawca podzleci wyłącznie roboty polegające na:

— wykonanie komputerowych systemów stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

— roboty budowlane związane z budową tuneli,

— roboty torowo sieciowe.

V.2.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

Uwaga:

1.W sekcji II.1.1) Nazwa powinno być:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” wramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”.

2. W sekcji V Udzielenie zamówienia - Nazwa powinno być:

UMOWA Nr 90/107/0201/17/I/I na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/01/2018