Bygge og anlæg - 100840-2021

26/02/2021    S40

Danmark-Odense: Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger

2021/S 040-100840

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vandcenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolaj Rosander
E-mail: nir@samaqua.dk
Telefon: +45 63132303
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/143643392.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (tildeling)

Sagsnr.: P-000488
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231300 Arbejder i forbindelse med vand- og kloakrørledninger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at benytte de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Det forventelige forbrug af entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, kan ses i tilbudsliste (Bilag 1).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I SAB & TAG (Bilag 2) fremgår en generel orientering om faglige indhold af denne rammeaftale.

Det forventede årlige behov, jf. ovenstående, er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

Nærværende udbud indgås som 1 rammeaftale.

Rammeaftalen underskrives med 1 leverandør for perioden der fremgår af afsnit i 3.1 udkast til kontrakten.

Ordregiver forpligter sig i kontraktperioden til at benytte de i udbuddet omfattede ydelser hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår.

Det forventelige forbrug af entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde, kan ses i tilbudsliste (Bilag 1).

Det anførte forbrug inden for de enkelte ydelser er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktiviteter samt forventede aktivitetsændringer og forventede nye projekter. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for ordregiver.

I den udstrækning at entreprenørydelsen er en del af en samlet bygge- og anlægsopgave, forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde dette som et selvstændigt udbud eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave. I givet fald vil den pågældende entreprenørydelse ikke være omfattet af denne kontrakt, som indgås på baggrund af nærværende udbud.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kvalifikationer / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Case / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse af aftale 6 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 230-567950
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Entreprenørydelser for afløbsledningsarbejde 2021 (tilbudsfasen)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
23/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: N.C. Johansen og Søn, Odense ApS
Postadresse: Højager 22
By: Odense N
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5270
Land: Danmark
E-mail: tommy@ncjohansen.dk
Telefon: +45 66120607
Fax: +45 66125607
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2021