Árubeszerzések - 100861-2014

Normál nézet megjelenítése

26/03/2014    S60

Magyarország-Budapest: Földgáz

2014/S 060-100861

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK10181
Postai cím: Városház utca 9–11.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Címzett: dr. Mészáros Tamás
E-mail: meszaros.tamas@bvkholding.hu; kozbeszerzes@bvkholding.hu
Telefon: +36 13271665
Fax: +36 13271877

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bvkholding.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: holding
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési közszolgáltatási feladatainak koordinációja, irányítása és ellenőrzése
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15889
Postai cím: Népfürdő u. 38–40.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország

Hivatalos név: Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK16138
Postai cím: Fiumei út 16.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1086
Ország: Magyarország

Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország

Hivatalos név: Főkert Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK02405
Postai cím: Dob utca 90.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország

Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK09238
Postai cím: Eötvös u. 21.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország

Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK02451
Postai cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország

Hivatalos név: Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK16202
Postai cím: Ipacsfa u. 19.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1186
Ország: Magyarország

Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK02511
Postai cím: Váci út 23–27.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Földgáz energia beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: A magyarországi földgázelosztó hálózat átadási pontjai.

NUTS-kód HU101 Budapest,HU102 Pest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére 1.7.2014., 06:00 CET – 1.7.2015., 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

09123000 Földgáz

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:

Földgáz energia szállítása az ajánlatkérők részére 1.7.2014., 06:00 CET – 1.7.2015., 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia kereskedelmi szerződés keretében összesen 12 043 642 m3 mennyiségű földgáz energia beszerzése céljából.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30%-kal különdíjmentesen eltérhet.

Összesen 67 db felhasználási hely, melyből 36 db 20-100 m3/h közötti, illetve 31 db 100 m3/h feletti kapacitással vételez.

A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2000 szabvány szerint 15 °C és 101 325 kPa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3).

Becsült érték áfa nélkül: 1 874 424 194 HUF
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 1
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 3 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Kezdés 1.7.2014. Befejezés 1.7.2015

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Minőségi, mennyiségi és rendelkezésre állási hibából eredő kötbér a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (1) bekezdésében és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően havonként banki átutalással történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának alkalmazására.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő lehetővé teszi, de nem követeli meg közös ajánlatot tevő nyertesek esetén gazdasági társaság létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: — 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról,
— 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról,
— 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról,
— 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről,
— 1/2013. (VII.1.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről,
— az Eladó mindenkor hatályos Kereskedelmi Üzletszabályzata (Szerződésszegés és jogkövetkezményeinek eseteit ide nem értve),
— a mindenkor hatályos Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat.
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-ai szerint.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik ugyanezen kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtásával összefüggésben felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkoznia kell a felhívás feladását megelőző üzleti évben, a közbeszerzés tárgyából (földgáz energia szállítása) elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 2. és 9. pontja, az 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző üzleti évben (2013.) a közbeszerzés tárgyának (földgáz energia) szállításából származó legalább 100 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétellel
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertetnie kell a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia szállításait (megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 4. § 2. és 9. pontja, az 55. § (4)-(6) bekezdései, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) legalább évente nettó 100 000 000 HUF összegben értékesített földgáz energia szállításáról szóló, szerződésszerűen teljesített referenciával.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: igen
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő az eljárás során elektronikus árlejtést alkalmaz a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az árlejtés lebonyolítására vonatkozó információkat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 5.5.2014 - 15:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
5.5.2014 - 15:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.5.2014 - 15:00

Hely:

BVK Holding Zrt. 1052 Budapest, Városház u. 9–11. Bank szárny 302. sz. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
1.) Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2.) A dokumentáció a Kbt. 83. § (6) bekezdése alapján térítésmentes, és teljes terjedelmében elektronikusan hozzáférhető a www.bvkholding.hu honlapon. A dokumentáció a hivatkozott honlapon az alábbi útvonalon érhető el és tölthető le: Magunkról, Közérdekű adatok,Tevékenységre működésre vonatkozó adatok címszó alatt. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyről a dokumentációhoz mellékelt átvételi elismervényt elektronikus úton meg kell küldenie ajánlatkérő részére a kozbeszerzes@bvkholding.hu és másolatban a meszaros.tamas@bvkholding.hu e-mail címekre.

3.) Az ajánlat első oldala a „Felolvasólap” legyen, amelyen a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerint: az ajánlattevő nevét, székhelyét, valamint az ellenszolgáltatás összegét, mint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatot. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! Ajánlatkérő a dokumentációban iratmintát bocsát az ajánlattevők rendelkezésére.
4.) Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében konzultációs lehetőséget biztosít az ajánlattevők számára. A konzultáció helye és ideje: 1052 Budapest, Városház u. 9–11., Bank szárny III. emelet 302. tárgyaló, 4.4.2014. napja., 09:00 órai kezdettel.
5.) Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdéséről. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.
6.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerint.
7.) Az ajánlatot az ajánlattevőknek roncsolás-mentesen nem bontható formában kell benyújtaniuk 2 példányban (egy eredeti papír alapú példány valamint 1 az eredeti papír alapú példánnyal mindenben egyező digitalizált példány elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható CD-n vagy DVD-n, de nem módosítható formátumban). Kérjük továbbá, hogy az ajánlattevő tegyen cégszerűen aláírt nyilatkozatot a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Az ajánlatok csomagolásán fel kell tüntetni „BVK Holding Zrt. földgáz energia beszerzése”, továbbá „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” szöveget.
Az ajánlat részletes formai és tartalmi követelményeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
8.) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerint eljárva.
9.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását. Adott esetben csatolni kell továbbá a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § szerint.
10.) Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására támaszkodhat a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint.
11.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
12.) A jelen felhívás IV.3.7) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint érvényesül.
13.) Az ajánlattétel és a kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar.
Az ajánlatkérő és a kapcsolattartó kizárólag a magyar nyelven érkezett kérdéseket, értesítőket stb. veszi figyelembe, és bármilyen – az eljárással összefüggő információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud az ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt egyéb okmányok magyar nyelvűek kell, hogy legyenek. Az idegen nyelven kiállított dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi felelős fordításban kell benyújtani. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven benyújtott dokumentumok alkalmasak.
14.) Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25. § figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal:
— Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
— az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása,
— a Konzorcium vezetőjének a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása,
— a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
15.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a földgázellátásról szóló 2008 évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a földgáz-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energiahivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
16.) Az ajánlati árat nettó értékben szükséges meghatározni, amely nem tartalmazza a jogszabály szerint fizetett díjakat (energia adókat, illetéket, MSZKSZ díjat stb.) és az ÁFA-t. Az ajánlati árnak 3 komponenst kell tartalmaznia: a GASPROM képlet szerint meghatározott energia díjat, a kapacitás-lekötési díjat (forgalom-független rendszerhasználati díj), valamint a forgalmi díjat.
17.) Ajánlattevőnek az ajánlatétel során nyilatkoznia kell ajánlatában a kiadott iratmintákban található 9. sz. nyilatkozatban arra vonatkozóan, hogy gázdíj esetében az USD-ben rögzített földgázár HUF-ra történő átváltása mely időpontra/időszakra érvényes HUF/USD MNB középárfolyamnak megfelelő devizaárfolyamon történik.
18.) Az eljárásban való részvétel minden költsége ajánlattevőt terheli.
19.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az árlejtést követően az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 77. §-a szerint.
20.) Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételük (III.2.2.), valamint a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb földgáz energia szállításaik (III.2.3.) bemutatását illetően.
21.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 2. § (5) bekezdés értelmében az általa ajánlott terméket nemzeti elbánásban kell-e részesíteni.
22.) A szerződéskötés tervezett időpontja az összegezés megküldését követő 11. napon, amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő munkanapon.
23.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződések egy alkalommal, az adott gázév végéig meghosszabbíthatóak a szerint, ahogyan a szerződés időtartama alatt a jogalkotó földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény gázév időtartamára vonatkozó rendelkezéseit módosítja.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
21.3.2014