Works - 10090-2021

Submission deadline has been amended by:  184566-2021
11/01/2021    S6

България-гр. София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и строителни съоръжения за добивната и преработващата промишленост

2021/S 006-010090

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Топлофикация София“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 831609046
Пощенски адрес: ул. „Ястребец“ № 23 Б
Град: гр. София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1680
Държава: България
Лице за контакт: Ина Милкова
Електронна поща: i.milkova@toplo.bg
Телефон: +359 29033107
Факс: +359 28594149
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://toplo.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26646
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/100898
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/100898
I.6)Основна дейност
Добив на газ или нефт

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF — гориво, ... продължава в раздел VI.3) ...

II.1.2)Основен CPV код
45250000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и строителни съоръжения за добивната и преработващата промишленост
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

В обхвата на обществената поръчка влизат:

— проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF — гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/ доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане,

— отстраняване на дефекти при работата на инсталацията в срока за съобщаване на дефекти, който е 2 години и започва да тече от издаването на сертификат за приемането на обекта,

— подпомагане на възложителя при експлоатацията и поддръжката на инсталацията и oбучение на персонала за период от 3 години, който тече от издаването на сертификат за приемането на обекта, както е описано в приложените спецификации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 292 201 002.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45250000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и строителни съоръжения за добивната и преработващата промишленост
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на общ. поръчка е гр. София — площадката за инсталацията за RDF, обособена на територията на ТЕЦ „София“, кв. 22, ме-ст „II-ра Индустриална зона — Военна рампа — София“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обществената поръчка влизат:

— проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF — гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/ доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане,

— отстраняване на дефекти при работата на инсталацията в срока за съобщаване на дефекти, който е 2 години и започва да тече от издаването на сертификат за приемането на обекта,

— подпомагане на възложителя при експлоатацията и поддръжката на инсталацията и oбучение на персонала за период от 3 години, който тече от издаването на сертификат за приемането на обекта, както е описано в приложените спецификации.

Преди започване на строителството изпълнителят трябва да премахне от площадката недовършен строителен обект — недостроен комин (с височина 69 метра) и колони за неизградена сграда на водогрейни котли.

Във връзка с въвеждането на инсталацията в експлоатация изпълнителят отговаря за изготвянето на пълния пакет документи, необходими на възложителя за получаване на комплексно разрешително в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагaнето им.

Изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще се осъществява в съответствие с договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране — строителство, първо издание 1999 г. (Жълта книга).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател С — екологични и технически стойности (ETV) / Тежест: 35
Критерий, свързан с разходи - Име: Показател А — пряка икономическа стойност (DEV) / Тежест: 60
Критерий, свързан с разходи - Име: Показател В — непряка икономическа стойност (IEV) / Тежест: 5
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 292 201 002.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 29/07/2021
Крайна дата: 31/12/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG16M1OP002-2.008-0001 „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF — трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община“, финансиран по приоритетна ос 2 — „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г. и от Европейска инвестиционна банка.

II.2.14)Допълнителна информация

Между Европейска инвестиционна банка, Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД е подписано Споразумение № Д-17/2.03.18 г. за предоставяне на услуги във връзка с подкрепа за проекти.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) по Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за строежи, от четвърта група, втора категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1/2003 г.), а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, за посочения обхват на дейности.

Деклариране: при подаване на оферта, участникът декларира информацията относно съответствието с критерия за подбор за годност в част IV: „Критерии за подбор“, раздел А: „Годност“ от ЕЕДОП, като:

— Участници, регистрирани в БЪЛГАРИЯ, посочват данни относно вписването в Централния професионален регистър на Камарата на строителите,

— За участници — чуждестранни лица се посочват данни за вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Доказване: в случай, че в хода на процедурата бъдат изискани документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, участниците трябва да представят следните документи и информацията, удостоверяващи критерия за подбор които удостоверяват критериите за подбор по част IV „Критерии за подбор“, раздел А:

— За участници, регистрирани в БЪЛГАРИЯ: заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория строежи съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2 от ПРВВЦПРС, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „г“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 4 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи,

— За чуждестранни лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закон за камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т. 1 от ЗКС, а за останалите чуждестранни участници — документ за вписване в аналогичен регистър.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са реализирали през последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка.

Под „сфера, попадаща в обхвата на обществената поръчка“ се разбират: проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийни мощности или съоръжения за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF отпадък или битови отпадъци.

Подробна информация: съгласно част II, раздел 3 от документацията.

2. Участникът трябва да има валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност в проектирането“ и „Професионална отговорност в строителството“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

Подробна информация: съгласно част II, раздел 3 от документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Отн. изискването за минимален оборот:

Минимален оборот, реализиран в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, в размер на минимум 290 000 000 (двеста и деветдесет милиона) BGN без ДДС или съответният техен валутен еквивалент.

2. Отн. изискването за застраховка:

Застраховка, покриваща/и минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа — предмет на обществената поръчка, за лица регистрирани на територията на Република БЪЛГАРИЯ или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или в съответната държава, в която е установен участникът.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е извършил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 8 години, считано до крайната дата за подаване на оферти.

Продължителността на така заложения период се обуславя от обстоятелството, че изпълнението на подобни обекти е с висока степен на сложност и комплексност, за постигането на които в много от случаите е необходимо по-дълго време от предвидените в закона срокове. В допълнение, предвиденият срок разширява кръга от потенциални участници, което дава възможност да бъдат представени повече оферти.

Подробна информация: съгласно част II, раздел 4 от документацията.

2. Участниците трябва да разполагат с персонал и ръководен състав, притежаващ професионална компетентност, за изпълнение на поръчката.

Подробна информация: съгласно част II, раздел 4 от документацията.

3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството.

Подробна информация: съгласно част II, раздел 4 от документацията.

4. Участникът трябва да прилага система или стандарти за опазване на околната среда.

Подробна информация: съгласно част II, раздел 4 от документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Отн. изискването за изпълнени дейности:

Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се разбират успешно изпълнен поне един проект за проектиране, изграждане, въвеждане и участие в експлоатацията (в т.ч. осъществяване на съвместна експлоатация или под негов надзор) на котелни централи за комбинирано производство на енергия, въз основа на скарна технология, захранваща система за отпадъци и системи за отделяне на шлака и котелна/летяща пепел с оползотворяване на RDF отпадък или битови отпадъци с капацитет най-малко 120 000 t/годишно.

Успешно изпълнени са проекти, за които може да бъде представен сертификат за приемане в съответствие с подточка 10.1 от FIDIC Yellow Book или еквивалентни документи.

2. Отн. изискването за персонал и ръководен състав:

— Ръководител екип (ключов експерт 1),

— Технически ръководител — представител на изпълнителя (ключов експерт 2),

— Главен проектант (ключов експерт 3),

— Проектант по част „Технологична“ (ключов експерт 4),

— Проектант по част „Конструктивна“ (ключов експерт 5),

— Проектант по част „Геодезия“ (ключов експерт 6),

— Проектант по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване“ (ОВКХТТГ) (ключов експерт 7),

— Проектант по част „Електрическа“ (ключов експерт 8),

— Проектант по част „Водоснабдяване и канализация“ (ключов експерт 9).

Подробно изискванията за образование, професионална квалификация и опит на експертите се съдържат в част II, раздел 4 от документацията.

3. Отн. изискването за система за управление на качеството:

Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалентен, с обхват на сертификация в областта на проектирането и строителството.

4. Отн. изискването за система или стандарти за опазване на околната среда:

Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2005/14001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация в областта на проектирането и строителството.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

2. Специфични национални основания за изключване:

— престъпления по чл. 194—208, Наказателния кодекс; чл. 213а—217, НК; чл. 219—252, НК; чл. 254а—255а, НК; чл. 256—260 от НК; нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; нарушение на задълженията в областта на трудовото право; чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от КТ,

— наличие на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ,

— наличие на обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако попадат в изключенията по чл. 4 от същия закон,

— наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП.

3. Др. основания, посочени в част II, раздел 1 от документацията, съгласно ЗОП.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписването на договора за обществена поръчка изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение на стойност 5 % от договорната цена и гаранция за авансово плащане на стойност 20 % от договорната цена.

2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

1) парична сума;

2) банкова гаранция;

3) застраховка.

Подробна информация съгласно проекта на договор и документацията.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Подробна информация съгласно проекта на договор и документацията.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не се възползва от възможността по чл. 10, ал. 2 от ЗОП и не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато определеният изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Изпълнението на дейностите в обхвата на поръчката ще се осъществява в съответствие с договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство, първо издание 1999 г. (Жълта книга).

Срокове за изпълнение:

1) за проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталацията — 30 м. от датата за започване на изпълнението по договора за общ. поръчка, като не по-късно от 31.12.2023 г. обектът трябва да бъде въведен в експлоатация с протокол образец 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

2) отстраняване на дефекти при работата на инсталацията в срока за съобщаване на дефекти, който е 2 г. и започва да тече от издаването на сертификат за приемането на обекта и приключва с издаването на сертификат за изпълнение;

3) подпомагане на възложителя при експлоатацията и поддръжката на инсталацията за период от 3 г., който тече от от издаването на сертификат за приемането на обекта;

4) oбучение на персонала в продължение на 3 г. от издаването на сертификат за приемането на обекта.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/03/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 18 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/03/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Продължава от раздел II.1.1) ... в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията за 3 годишен период включващ: отстраняване на дефекти през периода за уведомяване на дефекти, подпомагане в експлоатацията и поддръжката и обучение на персонала“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/01/2021