Services - 101045-2021

26/02/2021    S40

Poland-Rzeszów: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2021/S 040-101045

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie
Postal address: ul. Stefana Batorego 24
Town: Rzeszów
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 35-005
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Załęska
E-mail: katarzyna.zaleska@plk-sa.pl
Telephone: +48 177112258
Internet address(es):
Main address: http://plk-sa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://platformazakupowa.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania IZ Rzeszów

Reference number: IZ07GMZ.293.1.2021.G
II.1.2)Main CPV code
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania IZ Rzeszów.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 91 i 988

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 91 i 988 zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami nr 1, 1a oraz 2 do OPZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 899 542.10 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/05/2021
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uwaga!

Okres obowiązywania zamówienia dotyczący usuwania krzaków zgodnie z zapisami SWZ zostanie wyznaczony datą podpisania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Przemyśl – linia 91, 92, 101, 121, 124, 613, 614

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Przemyśl – linia 91, 92, 101, 121, 124, 613, 614, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d oraz 4 do OPZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 538 367.35 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/05/2021
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uwaga!

Okres obowiązywania zamówienia dotyczący usuwania krzaków zgodnie z zapisami SWZ zostanie wyznaczony datą podpisania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 68 i 612

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 68 i 612, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami nr 5, 5a oraz 6 do OPZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 406 004.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/05/2021
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 71

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 71, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikami nr 7 i 8 do OPZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 343 692.95 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/05/2021
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uwaga!

Okres obowiązywania zamówienia dotyczący usuwania krzaków zgodnie z zapisami SWZ zostanie wyznaczony datą podpisania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów i ISE Zagórz – linia 106 oraz ISE Zagórz linia 107 i 108

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów i ISE Zagórz – linia 106 oraz ISE Zagórz linia 107 i 108, zgodnie z załącznikami nr 9, 9a, 9b, 9c i 10 do OPZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 502 556.30 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/05/2021
End: 30/09/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Uwaga!

Okres obowiązywania zamówienia dotyczący usuwania krzaków zgodnie z zapisami SWZ zostanie wyznaczony datą podpisania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

a) w zakresie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu;

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

• cześć 1: 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

• cześć 2: 310 000,00 PLN (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100),

• cześć 3: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

• cześć 4: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

• cześć 5: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) (na każdą część oddzielnie).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na koszeniu traw i poszycia na obszarze o łącznej minimalnej powierzchni:

• cześć 1: 185 ha,

• cześć 2: 200 ha,

• cześć 3: 80 ha,

• cześć 4: 70 ha,

• cześć 5: 95 ha wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania usługi i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i w terminie wynikającym z warunków umowy.

Uwaga! W przypadku, gdy w danej usłudze powierzchnia objęta zamówieniem dotyczyła kilkukrotnego koszenia traw i poszycia tej samej powierzchni to Zamawiający nie dopuszcza do pomnożenia jej przez krotność tego koszenia.

W przypadku, jeżeli Wykonawca bierze udział w więcej niż jednej części zamówienia, dołączone referencje/inne dokumenty muszą obejmować powierzchnię, która jest niemniejsza niż suma powierzchni wszystkich części zamówienia objętych ofertą,

— dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

— dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Część 1: usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Przemyśl – linia 91, 92, 101, 121, 124, 613, 614.

Cena – 100 %.

Część 2: usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 71.

Cena – 100 %.

Część 3: usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 91 i 988:

Cena – 100 %.

Część 4: usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 68 i 612.

Cena – 100 %.

Część 5: usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów i ISE Zagórz – linia 106 oraz ISE Zagórz linia 107 i 108.

Cena – 100 %.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 91 i 988: 26 000,00 PLN.

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Przemyśl – linia 91, 92, 101, 121, 124, 613, 614: 46 000,00 PLN.

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 68 i 612: 12 000,00 PLN.

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów – linia 71: 10 000,00 PLN.

Usuwanie krzaków oraz odrostów po ściętych drzewach wraz z utylizacją odpadów oraz koszenie traw i poszycia na terenie działania ISE Rzeszów i ISE Zagórz – linia 106 oraz ISE Zagórz linia 107 i 108: 15 000,00 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji elektronicznej znajdują się w rozdziale XXII SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/03/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/03/2021
Local time: 10:00
Place:

Transmisja on-line, zgodnie z zapisami rozdziału XIX ust. 5 SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Styczeń/luty 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/02/2021