Varer - 101057-2020

02/03/2020    S43    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Hillerød: Lagerenheder til datamater

2020/S 043-101057

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lykke
E-mail: erik.lykke@regionh.dk
Telefon: +45 23994956

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261662&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261662&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Fibre Channel Switche

Sagsnr.: 20002253
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30233100 Lagerenheder til datamater
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter en løsning til Region Hovedstaden indeholdende:

- Fibre channel director class switche (SAN),

- Management platform,

- Rapportering & overvågnings funktionalitet,

- Licenser,

- Tilhørende software,

- Support.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32581000 Datakommunikationsudstyr
30233000 Datalagrings- og -udlæsningsenheder
72317000 Datalagring
32424000 Netinfrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en løsning til Region Hovedstaden indeholdende:

- Fibre channel director class switche (SAN),

- Management platform,

- Rapportering & overvågnings funktionalitet,

- Licenser,

- Tilhørende software,

- Support.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der modtages flere egnede anmodninger end det fastsatte antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, vil ordregiver foretage udvælgelsen af det fastsatte antal ud fra et sagligt skøn, ved at udvælgelsen sker sker efter bedste referencer inden for det udbudte område.

Ordregiver vil vurdere op til 3 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne vurderes samlet efter relevans i forhold til den udbudte opgave (udbudsbekendtgørelsens del II, Genstand).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbagekøb af eksisterende switche.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD del IV, B, 2) Gennemsnitlig årsomsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, B, 2) Gennemsnitlig årsomsætning.

Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning på det forretningsområde, som er omfattet af udbuddet, jf. udbudsbekendtgørelsens del II, genstand, for seneste 3 regnskabsår: 20 mio. DKK/år.

Kravet er tillige opfyldt, hvor den økonomiske aktør ved revisorerklæring dokumenterer, at kravet opfyldes for perioden fra fristen og 3 år tilbage. Alene vinderen skal fremsende en evt. erklæring, og først ved ordregivers påkrav.

Hvor regnskabsåret dækker flere kalenderår bedes startåret være anført. For eksempel, hvis regnskabsåret løber fra juli 2017 til juni 2018, er regnskabsåret i ESPD "2017".

Der stilles krav om, for de regnskabsår der fremlægges regnskab for, at revisorpåtegningen konkluderer, at regnskaberne er retvisende.

Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning på det forretningsområde som er omfattet af udbuddet, beregnet som et gennemsnit af de regnskabsår, der fremlægges regnskab for.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-,søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- ESPD del IV, C, 2) Levering af leverancer af den anførte type,

- ESPD del IV, C, 15) Andel i underleverance.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ESPD del IV, C, 2) Levering af leverancer af den anførte type.

I referenceperioden (3 år op til fristen) har den økonomiske aktør leveret 3 betydelige leverancer indenfor SAN og storageteknologier.

Ansøgeren skal vedlægge en reference liste med en kort beskrivelse over de betydeligste lignende leverancer, som er udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningstidspunktet, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Det bemærkes, at for at medtage en opgave som reference, er det ikke nødvendigt, at kontrakten er endeligt afsluttet.

Ansøger bedes for hver reference oplyse om:

— Navn på kunden,

— Navn og telefonnr. på kontaktperson, til brug for eventuel kontakt,

— Kort beskrivelse af leverancen med fokus på kritikalitet og sammenlignelighed med dette udbud,

— Angivelse af årstal og måned for start og eventuelt slut af referencen.

Ordregiver vil fra hver ansøger, vurdere op til 3 referencer, indenfor de seneste 3 år. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder også for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underleverandør. En sådan sammenslutning eller ansøger med ekstern teknisk støtte kan således sammenlagt højst angive 3 referencer i alt som vil blive taget i betragtning. Såfremt ansøger har vedlagt flere end 3 referencer, vil alene de 3 første angivne referencer i ESPD blive vurderet og taget i betragtning.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelserne, skal de pågældende konkrete dele af tjenesteydelserne udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sin anmodning på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber eller referencer), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

ESPD del IV, C, 15) andel i underleverance.

Ønsker aktøren at bero sig på en anden virksomheders kapacitet, skal denne virksomhed særskilt udfylde ESPD.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der vil muligvis skulle indgås en databehandleraftale.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Virksomheder, der ønsker at deltage i udbudsprocessen, skal først anmode om deltagelse ved gennemførsel af en prækvalifikation.

En ansøger skal som en del af sin anmodning om prækvalifikation, aflevere et »Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument«, (ESPD), hvori ansøgeren skal afgive erklæringer i forbindelse med egnethed og udvælgelse jf. udbudsbekendtgørelsens, Del III.1.2) og III. 1.3).

Fristen i punkt IV 2.2) »Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse« er fristen for modtagelse af anmodning om prækvalifikation.

Fristerne for modtagelse af indledende og endeligt tilbud, fastsættes i udbudsmaterialet.

Fristen i punkt IV 2.6) » Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud« er alene gældende for det endelige tilbud.

I overensstemmelse med udbudsloven vil Region Hovedstaden indlede en forhandling med de prækvalificerede ansøgere, som har fremsendt et indledende tilbud. Formålet med forhandlingerne er dels at få præciseret/tilpasset kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale, dels at tilbudsgiverne får adgang til optimere deres tilbud, samt at indkredse hvorledes at ordregivers behov bedst opfyldes.

Ethvert tilbud, der indleveres til tiden, kan deltage i den efterfølgende forhandling idet alle prækvalificerede tilbudsgivere vil blive inviteret, uanset om de indledende tilbud i øvrigt er konditionsmæssige.

Det forventes, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, herunder udarbejdelse af revideret udbudsmateriale og reviderede tilbud.

Deltagere vil ikke modtage vederlag for deltagelse i forhandlingerne, og tilbudsgivers omkostninger forbundet med at afgive forhandlingstilbud eller endeligt tilbud er ordregiver uvedkommende.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke noget mæglerorgan i Danmark
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2020