С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 101077-2015

Компактен изглед

24/03/2015    S58

Люксембург-Люксембург: Коригиране на документи на български, естонски, малтийски и португалски език

2015/S 058-101077

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Служба за публикации на Европейския съюз
Пощенски адрес: 2, rue Mercier
Град: Люксембург
Пощенски код: 2985
Държава: Люксембург
На вниманието на: г-н Wojciech Kałamarz
Адрес за електронна поща: op-appels-offres@publications.europa.eu
Телефон: +352 2929-44331
Факс: +352 2929-42672

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://publications.europa.eu/

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Коригиране на документи на български, естонски, малтийски и португалски език
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 15: Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на изпълнителя.

код NUTS LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение: 5

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 42

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 624 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Услуги по коригиране и контрол на качеството на български, естонски, малтийски и португалски език.
Тези услуги ще включват:
— коригиране на ръкописи,
— коригиране на доказателства,
— контрол на качеството на електронни книги,
— контрол на качеството на интернет страници, мобилни приложения и др.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79821100 Коректорски услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 624 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 42 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Коригиране на документи на български език
1)Кратко описание
Услуги по коригиране на документи и контрол на качеството, включващи:
— коригиране на ръкописи,
— коригиране на доказателства,
— контрол на качеството на електронни книги,
— контрол на качеството на интернет страници, мобилни приложения и др.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79821100 Коректорски услуги

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 156 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 42 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Коригиране на документи на естонски език
1)Кратко описание
Услуги по коригиране на документи и контрол на качеството, включващи:
— коригиране на ръкописи,
— коригиране на доказателства,
— контрол на качеството на електронни книги,
— контрол на качеството на интернет страници, мобилни приложения и др.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79821100 Коректорски услуги

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 156 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 42 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Коригиране на документи на малтийски език
1)Кратко описание
Услуги по коригиране на документи и контрол на качеството, включващи:
— коригиране на ръкописи,
— коригиране на доказателства,
— контрол на качеството на електронни книги,
— контрол на качеството на интернет страници, мобилни приложения и др.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79821100 Коректорски услуги

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 156 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 42 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Коригиране на документи на португалски език
1)Кратко описание
Услуги по коригиране на документи и контрол на качеството, включващи:
— коригиране на ръкописи,
— коригиране на доказателства,
— контрол на качеството на електронни книги,
— контрол на качеството на интернет страници, мобилни приложения и др.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79821100 Коректорски услуги

3)Количество или обем
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 156 000 EUR
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 42 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не е приложимо.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Вж. тръжните спецификации на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Вж. тръжните спецификации на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Вж. тръжните спецификации на https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Качество. Тежест 60

2. Цена. Тежест 40

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
AO 10631.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 27.4.2015
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
5.5.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.5.2015 - 10:00

Място:

Служба за публикации на Европейския съюз, 2, rue Mercier, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Един упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на отварянето на офертите. Дружествата, желаещи да присъстват, се приканват да уведомят за своето намерение като изпратят електронно писмо най-малко 24 часа предварително на следния адрес:

op-appels-offres@publications.europa.eu

Това уведомление трябва да бъде подписано от упълномощен представител на оферента и да уточнява името на лицето, което ще присъства от името на оферента при отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Всяка заявка за допълнителна информация трябва да се подава само чрез портал „e-tendering“:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12.3.2015