Usluge - 101077-2015

Prikaži smanjeni prikaz

24/03/2015    S58

Luksemburg-Luxembourg: Ispravljanje dokumenata na bugarskom, estonskom, malteškom i portugalskom jeziku

2015/S 058-101077

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Ured za publikacije Europske unije
Poštanska adresa: 2, rue Mercier
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2985
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Wojciech Kałamarz
E-pošta: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Telefaks: +352 2929-42672

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://publications.europa.eu/

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Ispravljanje dokumenata na bugarskom, estonskom, malteškom i portugalskom jeziku
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 15: Usluge izdavaštva i tiskanja na osnovi honorara ili ugovora
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Objekti izvoditelja.

NUTS kod LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
najveći broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 5

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u mjesecima: 42

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 624 000 EUR
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete na bugarskom, estonskom, malteškom i portugalskom jeziku.
Navedene će usluge obuhvaćati:
— ispravljanje rukopisa,
— ispravljanje dokaza,
— kontrolu kvalitete e-knjiga,
— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79821100 Usluge korekture

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 624 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 42 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Ispravljanje dokumenata na bugarskom jeziku
1)Kratak opis
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:
— ispravljanje rukopisa,
— ispravljanje dokaza,
— kontrolu kvalitete e-knjiga,
— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79821100 Usluge korekture

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 156 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 42 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Ispravljanje dokumenata na estonskom jeziku
1)Kratak opis
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:
— ispravljanje rukopisa,
— ispravljanje dokaza,
— kontrolu kvalitete e-knjiga,
— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79821100 Usluge korekture

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 156 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 42 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Ispravljanje dokumenata na malteškom jeziku
1)Kratak opis
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:
— ispravljanje rukopisa,
— ispravljanje dokaza,
— kontrolu kvalitete e-knjiga,
— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79821100 Usluge korekture

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 156 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 42 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Ispravljanje dokumenata na portugalskom jeziku
1)Kratak opis
Usluge ispravljanja i kontrole kvalitete dokumenata uključujući:
— ispravljanje rukopisa,
— ispravljanje dokaza,
— kontrolu kvalitete e-knjiga,
— kontrolu kvalitete mrežnih stranica, mobilnih aplikacija itd.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79821100 Usluge korekture

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 156 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 42 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Nije primjenjivo.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:

Vidi upute za nadmetanje na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Kvaliteta. Značaj 60

2. Cijena. Značaj 40

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
AO 10631.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 27.4.2015
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
5.5.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 12.5.2015 - 10:00

Mjesto:

Ured za publikacije Europske unije, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Otvaranju ponuda može nazočiti ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja. Poduzeća koja imaju namjeru prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest e-poštom najmanje 24 sata unaprijed, na sljedeću adresu:

op-appels-offres@publications.europa.eu

Tu obavijest treba potpisati ovlašteni zastupnik ponuditelja i u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ponuditeljevo ime biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Zahtjevi za dodatne informacije podnose se isključivo putem portala elektroničkog nadmetanja („e-tendering”):

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
12.3.2015