Diensten - 101077-2015

Beknopt weergeven

24/03/2015    S58    Bureau voor publicaties van de Europese Unie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Correctie van documenten in het Bulgaars, Ests, Maltees en Portugees

2015/S 058-101077

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Postadres: 2, rue Mercier
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2985
Land: Luxemburg
Ter attentie van: de heer Wojciech Kałamarz
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefoon: +352 2929-44331
Fax: +352 2929-42672

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://publications.europa.eu/

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Correctie van documenten in het Bulgaars, Ests, Maltees en Portugees
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 15: Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van de contractant.

NUTS-code LU000

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 5

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 42

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 624 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Correctie- en kwaliteitscontrolediensten in het Bulgaars, Ests, Maltees en Portugees.
Deze omvatten:
— correctie van manuscripten,
— correctie van bewijsstukken,
— kwaliteitscontrole van e-boeken,
— kwaliteitscontrole van websites, mobiele applicaties enz.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79821100

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 624 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Correctie van documenten in het Bulgaars
1)Korte beschrijving
Correctie van documenten en kwaliteitscontrolediensten, met inbegrip van:
— correctie van manuscripten,
— correctie van bewijsstukken,
— kwaliteitscontrole van e-boeken,
— kwaliteitscontrole van websites, mobiele applicaties enz.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79821100

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 156 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Correctie van documenten in het Ests
1)Korte beschrijving
Correctie van documenten en kwaliteitscontrolediensten, met inbegrip van:
— correctie van manuscripten,
— correctie van bewijsstukken,
— kwaliteitscontrole van e-boeken,
— kwaliteitscontrole van websites, mobiele applicaties enz.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79821100

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 156 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 3 Titel: Correctie van documenten in het Maltees
1)Korte beschrijving
Correctie van documenten en kwaliteitscontrolediensten, met inbegrip van:
— correctie van manuscripten,
— correctie van bewijsstukken,
— kwaliteitscontrole van e-boeken,
— kwaliteitscontrole van websites, mobiele applicaties enz.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79821100

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 156 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 4 Titel: Correctie van documenten in het Portugees
1)Korte beschrijving
Correctie van documenten en kwaliteitscontrolediensten, met inbegrip van:
— correctie van manuscripten,
— correctie van bewijsstukken,
— kwaliteitscontrole van e-boeken,
— kwaliteitscontrole van websites, mobiele applicaties enz.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79821100

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 156 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 42 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Niet van toepassing.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751).

III.2.2)Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751).

III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

zie de aanbestedingsstukken (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751).

III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Kwaliteit. Weging 60

2. Prijs. Weging 40

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
AO 10631.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27.4.2015
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.5.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12.5.2015 - 10:00

Plaats:

Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2, rue Mercier, 2985 Luxemburg, LUXEMBURG.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Ondernemingen die de opening willen bijwonen, dienen dit minstens 24 uur van tevoren per e-mail mee te delen op volgend adres:

op-appels-offres@publications.europa.eu

Dit bericht moet worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver en de naam moet worden vermeld van de persoon die de opening van de inschrijvingen in naam van de inschrijver zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Verzoeken om nadere inlichtingen mogen enkel worden ingediend via het „eTendering”-portaal:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12.3.2015