Storitve - 101077-2015

Prikaži skrčeni pogled

24/03/2015    S58    Urad za publikacije Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Korigiranje dokumentov v bolgarščini, estonščini, malteščini in portugalščini

2015/S 058-101077

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Urad za publikacije Evropske unije
Poštni naslov: 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2985
Država: Luksemburg
V roke: g. Wojciech Kałamarz
E-pošta: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 2929-44331
Telefaks: +352 2929-42672

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://publications.europa.eu/

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Korigiranje dokumentov v bolgarščini, estonščini, malteščini in portugalščini
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 15: Storitve s področja založništva in tiska na podlagi honorarja ali pogodbe
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prostori izvajalca.

Šifra NUTS LU000

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 5

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 42

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 624 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Storitve korigiranja in nadzora kakovosti v bolgarščini, estonščini, malteščini in portugalščini.
Te bodo vključevale:
— korigiranje rokopisov,
— korigiranje dokumentov pred tiskom,
— nadzor kakovosti e-knjig,
— nadzor kakovosti spletnih strani, mobilnih aplikacij itd.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79821100

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 624 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 42 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Korigiranje dokumentov v bolgarščini
1)Kratek opis
Storitve korigiranja dokumentov in nadzora kakovosti, vključno s:
— korigiranjem rokopisov,
— korigiranjem dokumentov pred tiskom,
— nadzorom kakovosti e-knjig,
— nadzorom kakovosti spletnih strani, mobilnih aplikacij itd.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79821100

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 156 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 42 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Korigiranje dokumentov v estonščini
1)Kratek opis
Storitve korigiranja dokumentov in nadzora kakovosti, vključno s:
— korigiranjem rokopisov,
— korigiranjem dokumentov pred tiskom,
— nadzorom kakovosti e-knjig,
— nadzorom kakovosti spletnih strani, mobilnih aplikacij itd.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79821100

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 156 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 42 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Korigiranje dokumentov v malteščini
1)Kratek opis
Storitve korigiranja dokumentov in nadzora kakovosti, vključno s:
— korigiranjem rokopisov,
— korigiranjem dokumentov pred tiskom,
— nadzorom kakovosti e-knjig,
— nadzorom kakovosti spletnih strani, mobilnih aplikacij itd.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79821100

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 156 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 42 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Korigiranje dokumentov v portugalščini
1)Kratek opis
Storitve korigiranja dokumentov in nadzora kakovosti, vključno s:
— korigiranjem rokopisov,
— korigiranjem dokumentov pred tiskom,
— nadzorom kakovosti e-knjig,
— nadzorom kakovosti spletnih strani, mobilnih aplikacij itd.
2)Enotni besednjak javnih naročil

79821100

3)Količina ali obseg
Ocenjena vrednost brez DDV: 156 000 EUR
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 42 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Ni navedeno.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost

Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisne specifikacije na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Glej razpisne specifikacije na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe

Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila

1. Kakovost. Ponder 60

2. Cena. Ponder 40

IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
AO 10631.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 27.4.2015
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
5.5.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 12.5.2015 - 10:00

Kraj:

Urad za publikacije Evropske unije, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 pooblaščen zastopnik vsakega ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja, naj to sporočijo po e-pošti vsaj 24 ur vnaprej na naslednji naslov:

op-appels-offres@publications.europa.eu

To obvestilo mora podpisati pooblaščeni zastopnik ponudnika in v obvestilu je treba navesti ime osebe, ki se bo v imenu ponudnika udeležila odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Kakršne koli zahteve za dodatne informacije je treba oddati preko portala za e-razpise:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12.3.2015