Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 101080-2022

25/02/2022    S40

România-București: Produse din carne

2022/S 040-101080

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5
Număr naţional de înregistrare: 17104480
Adresă: Strada: Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050182
Țară: România
Persoană de contact: George-Constantin DITU
E-mail: achizitii@dgaspc5.ro
Telefon: +40 0314336414
Fax: +40 213101731
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc5.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100137523
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Protectie sociala
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Număr de referinţă: 3268
II.1.2)Cod CPV principal
15130000 Produse din carne
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziția de carne și preparate din carne pentru copiii ce beneficiază de protecție specială în cadrul sistemului rezidențial aflat în subordinea instituției, copiilor ce beneficiază de serviciile centrelor de zi, serviciile creșelor, victime ale violenței domestice, precum ale persoanelor adulte fără adăpost, aflate în evidența direcției vizează încheierea unui acord-cadru de furnizare pentru o perioadă de 48 luni în vederea asigurării necesarului de hrană pentru beneficiarii serviciilor sociale furnizate de D.G.A.S.P.C. Sector 5.

Autoritatea contractantă a ales ca modalitate de atribuire încheierea unui acord-cadru pe 48 luni, în acest sens urmând a fi încheiate contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante și de fondurile aprobate cu această destinație astfel:

- primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2022;

- cel de-al doilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023;

- al treilea contract subsecvent va fi încheiat pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024;

- al patrulea contract subsecvent va fi incheiat până la expirarea perioadei de 48 de luni;

Autoritatea contractantă intenționează să încheie minim 4 contracte subsecvente - maxim 15 contracte subsecvente în funcție de necesitățile autorității contractante si fondurile alocate.

- Valoarea estimată totală a acordului-cadru – 3.120.323,92 lei fără TVA (48 luni);

- Valoarea estimata minimă a acordului-cadru - 9.119,00 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maxima a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni - 780.080,98 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 9.119,00 lei fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente acordului-cadru se regăsesc în Anexa nr. I la Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

Operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin SEAP, într-un termen care se va situa cu cel mult 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor conform art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care solicitările de clarificări au fost transmise în termenul prevăzut anterior, răspunsul Autorității contractante va fi publicat în SEAP într-un termen care se va situa, cel târziu, cu 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor în conformitate cu art. 160 alin. (2) și 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, fără a da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau în alt termen decât cel stabilit.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 120 323.92 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15111200 Carne de mânzat
15112130 Carne de pui
15221000 Peşte congelat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Acord cadru de furnizare carne și preparate din carne pentru componentele funcționale din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 5, locatiile acestora fiind specificate în caietul de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Natura, cantitățile și caracteristicile aferente produselor ce formează obiectul achiziției sunt detaliate în caietul de sarcini.

- primul contract subsecvent va fi încheiat până la data de 31.12.2022;

- Valoarea estimată totală a acordului-cadru – 3.120.323,92 lei fără TVA (48 luni);

- Valoarea estimata minimă a acordului-cadru - 9.119,00 lei fără TVA;

- Valoarea estimată maxima a celui mai mare contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni - 780.080,98 lei fără TVA (12 luni);

- Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent – 9.119,00 lei fără TVA.

Cantitățile minime și maxime aferente acordului-cadru se regăsesc în Anexa nr. I la Caietul de sarcini. Cantitățile minime și maxime ce pot face obiectul unui contract subsecvent pe o perioadă de 12 luni se regăsesc în cadrul caietului de sarcini (Anexa II). Ultimul contract poate depăși durata de valabilitate a acordului -cadru.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare / Pondere: 40
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Garanția de participare se va constitui conform Secțiunii III.1.6.a) din Fișa de date

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de ofertantii clasati pe primele două

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat ) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 59 și 60 din |Legea nr. 98/2016, aceasta se va prezenta o data cu DUAE de către toți operatorii economici;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

- Maria-Cristina TITEA – Director General;

- Mirela-Ancuța BERCEA – Director General Adjunct -Direcția Economică;

- George Constantin DITU – Sef Serviciul Achiziții Publice;

- Monica-Ștefania GRIGORE – Consilier achiziții – Serviciul Achiziții Publice;

- Nicoleta IONEL – Consilier achiziții – Serviciul Achiziții Publice;

- Dorina BORCĂNEA – Consilier achiziții – Serviciul Achiziții Publice;

- Cristian PUNGĂ – Consilier achiziții – Serviciul Achiziții Publice;

- Maria-Mădălina DUȚU – Consilier achiziții – Serviciul Achiziții Publice;

- Valentina MANOLESCU –Sef Serviciul Financiar - Contabilitate – control financiar preventiv;

- Elena-Laura CONSTANTIN – Inspector Serviciul Financiar - Contabilitate – control financiar preventiv;

Modalitatea de îndeplinire:

Autoritatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

NOTĂ:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, a acordului de subcontractare şi/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător/asociat, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

3. Referitor la situația personala a candidatului/ofertantului, pentru persoanele fizice/juridice straine:

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor privind situatia personala este permisa prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

În cazul ofertanților (persoane fizice sau juridice) de alta naționalitate decât cea româna, documentele vor fi transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizată a acestora în limba româna.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Pentru transport și distribuție se vor utiliza autovehicule speciale termoizolante și dotate cu instalații frigorifice, autorizate din punct de vedere sanitar, igienice, conform O.M.S nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertanti clasați pe primele două locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Certificatul constatator de la Registrul Comerțului va cuprinde informații cu privire la: denumirea societății, sediu, asociați, capital social, administrator. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data-limită de depunere a ofertelor. Certificatul se va depune în copie certificată pentru conformitate. Certificatul constatator trebuie să conțină date actuale/reale la momentul prezentării.

Ofertantul va depune odată cu DUAE autorizația sanitar-veterinar, atât pentru spațiile de depozitare cât și pentru mijloacele de transport a produselor.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Nota: Pentru persoanele juridice straine: Persoanele juridice straine vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara în care ofertantul este rezident redactate în limba de origine, însotite de o traducere autorizată a acestora în limba româna.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anualaSpecificați cifra de afaceri medie anualăCifra de afaceri anuală pentru ultimii trei ani (2021, 2020, 2019). Valoarea acesteia va fi de minim 2 ori valoarea celui mai mare contract subsecvent.Modalitate de îndeplinire :Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți susținători și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele două locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți susținători și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele două locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOf va dep decl priv exp sim conf art. 179 lit. b) din Lg nr. 98/2016.Of va prez lista cu princi livr de prod sim în ult 3 ani, conț valori, peri de liv, benef indif dacă acestia din urmă sunt AC sau clienți privați, certif de buna ex și orice alte doc, reco, const, facturi, p-v receptie etc. la niv a minim un contr- max 3 contr. Val cum, fără TVA, a livr menț ant treb să fie cel puțin egală cu val estim a celui mai mare contr subs. Prin prod simi se înțelege ,,prod din carne și deri din carne,,Peri de ref - resp ultimii 3 ani - va fi întot calc în sens invers pornind de la data com în AP (pub la inițierea proce) ca fiind termen limită de dep a Of, dar daca AC este nevoită, indif de motive, să proc la decala terme-limită stab pt dep of, pub în acest sens o erată, limita inf a peri de 3 ani se extinde cu peri de timp af decalării, urmând a fi consid îndep cerinţa pt toţi op care au prez dov finali contr de exp similară în intervalul de timp nou rez.Livr de prod se conf prin prez unor certif/doc emise sau contra de o aut ori de client benef. În sit în care of deru un ast de contr fără să îl finalizeze până la mom dep of, acesta poate inv pt dov exp simila partea de contr execu până la moment solici, cu cond că prod să fie recep. Dov recep se va face prin dep de p-v de recepție sau alte doc similare. Ca dov prelimi pt dem îndep cerinței minime, Of trebuie să utili secți dedi din cadrul DUAE. La niv DUAE trebuie preci de către of informa privind: nr și data contr invocat drept exp simila, benef acestuia și datele sale de contact, data și nr doc de recepție, precum și ponderea și/sau activită pt care a fost responl, împreună cu val acestora fără TVA.Pt conversie din altă monedă în moneda în care este expri cerința minimă, AC va utiliza cursul stabilit de BNR valabil la data publi AP.Pt a dem îndep cerinței minime priv exp similară, orice O E are dreptul:i. să inv susț unui terț - inclusiv atunci când acea ent are și rol de subc și să utili capacitățile acest pt a satis cerința minimă, indif de natura relațiilor juridice exist între OE și entita ale cărei capacități le utilizea, în cond art. 182 din Lg nr. 98/2016;ii. să participe în comun cu alți OE la Proc de Atrib, în cond art. 53 din Lg nr. 98/2016.În cazul în care of clasate pe primele două loc sunt sustite tehnico-prof se va prez un angaj ferm prin care se conf faptul că terțul va pune la disp of/asoc resursele inv.La soli expresă a AC și în apli prev art. 196 din Lg 98/2016, trans ca urmare a finali proc de ev și întoc clas of admisibile pe baza aplicării crit de atrib, Of (OE indiv sau membrii ai asoc) aflați pe primele două locuri vor dem îndep cerinței minime priv exp simila prin prez de doc care să probeze toate afirm incluse în DUAE. Doc suport nomina de către Of în DUAE , ce vor fi prez de of aflati pe primele două loc la finali proc de ev includ, dar nu se limitează la: certif buna ex și orice alte doc, recom, constata, fac, p-v recep, dovezi nomina de către Of în DUAE ca doc suport pt inf incluse în DUAE în leg cu dem exp simila și pe care Op Ec Of le propun AC ca fiind adecvate pt a dovedi nivelul soli al exp simila.Op ec of vor preciza partile din contr pe care intenti sa le subc, compl in acest sens DUAE. Odata cu DUAE se va prez acordul de subco si angaj tertului sustinator (imp cu doc anexe la angaj din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa susti acestuia/acestora).Pt certif calității prod furni treb să prez urm doc:- Autorizație sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală, conform Ordinului ANSVSA 57/2010 privind îndeplinirea condiţiilor sanitar- veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională.- Autorizație sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport cu care urmează să facă transportul produselor ce vor face obiectul acordului-cadru;- Autorizație sanitar-veterinară pentru spațiile de depozitare;-Fotografii descriptive color pentru toate produsele ofertate, prin punerea în evidență a produsului în ansamblu cât si a etichetei acestuia din care să reiasă descrierea, destinația acestuia, compoziția, condiții de păstrare și manipulare, producător/ țara de origine, unitatea de măsură etc. în conformitate cu prevederile art. 178, 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va prezenta certificatul care să certifice implementarea ISO 9001, ISO 22000 si ISO 14001 în copie „conform cu originalul”, sau a altor documente care să ateste implementarea unui sistem referitor la acestea.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE. Se vor preciza la nivelul DUAE: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.Documentele privind sustinerea experientei similare vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantII clasati pe primele doua locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Pentru certificarea calității produselor furnizorul trebuie să prezinte următoarele documente odata cu DUAE:Autorizație sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală, conform Ordinului ANSVSA 57/2010 privind îndeplinirea condiţiilor sanitar- veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională.- Autorizație sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport cu care urmează să facă transportul produselor ce vor face obiectul acordului-cadru;- Autorizație sanitar-veterinară pentru spațiile de depozitare;-Fotografii descriptive color pentru toate produsele ofertate, prin punerea în evidență a produsului în ansamblu cât si a etichetei acestuia din care să reiasă descrierea, destinația acestuia, compoziția, condiții de păstrare și manipulare, producător/ țara de origine, unitatea de măsură etc. în conformitate cu prevederile art. 178, 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative se depun odata cu DUAE.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 4
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

Atribuirea contractelor subsecvente se va face fară reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Autoritatea contractantă va atribui contractele subsecvente acordului-cadru în cascadă, în ordinea clasamentului rezultat în urma evaluării ofertelor de preț cu respectarea condițiilor tehnice și financiare stabilite în acordul-cadru. De... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 30/03/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/07/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 30/03/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Conform dispozitie.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Eventualele răspunsuri la clarificări se vor atașa la anunțul de participare. Aceste răspunsuri vor face parte din documentația de atribuire și este obligatoriu ca la elaborarea ofertei să fie avute în vedere.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul prevăzut la Secțiunea II- pct.II.2.5-Criterii de atribuire. Clasamentul ofertelor va fi stabilit pe baza punctajelor obținute, în ordine descrescătoare, acordul- cadru fiind încheiat cu ofertanții clasați pe primele două locuri.

În cazul în care mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune ofertă comună, având obligația să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comună va fi declarată câstigătoare. Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Dacă pe primele două locuri în clasamentul prețurilor sunt ofertanți cu prețuri egale pentru departajare se vor solicita prin clarificări pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate față de cele inițiale. Ofertanții respectivi vor încarca în SEAP documentele care conțin noi propuneri financiare

Interacțiunea cu ofertanţii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele prevăzute în prezenta.

În circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să prelungească perioada de valabilitate a ofertei, precum și a garanției de participare.

În cazul în care un ofertant nu se conformează acestei solicitări oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.

DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la procedura de atribuire în discuție, respectiv de ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/ subcontractant/terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României).

Înainte de atribuirea acordului cadru, Autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primele două locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare în conformitate cu informațiile din DUAE.

Acordul-cadru se va încheia cu 2 operatori economici clasați în ordinea punctajului obținut. În cazul în care nu vor fi 2 operatori declarați admiși, acordul-cadru se va semna cu operatarul economic calificat.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipur... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Contencios
Adresă: Strada Fabrica de Chibrituri, Nr. 9-11
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 050182
Țară: România
E-mail: monica.grigore@dgaspc5.ro
Telefon: +40 213167707
Fax: +40 212101731
Adresă internet: www.dgaspc5.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/02/2022