Fournitures - 101115-2022

25/02/2022    S40

België-Brussel: Software en informatiesystemen

2022/S 040-101115

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Brussel, departement Aankoopcentrale
Nationaal identificatienummer: 0207.373.429_203
Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: cda.fo.unit@brucity.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.brussels.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=437884
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=437884
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F012181%2FLDR-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst in 3 percelen met als doel de levering, montage, installatie, plaatsing, aansluiting en indienststelling, gedurende 12 maanden, van communicatie-uitrusting en digitale en statische signalisatie, voornamelijk voor het toekomstige nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/012181/LDR-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst in 3 percelen met als doel de levering, montage, installatie, plaatsing, aansluiting en indienststelling, gedurende 12 maanden, van communicatie-uitrusting en digitale en statische signalisatie, voornamelijk voor het toekomstige nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 561 983.47 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zaalreservering (hard- en software)

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
51300000 Installatie van communicatie-uitrusting
35261000 Informatieborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel, Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zaalreservering (hard- en software)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit en functionaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De software en zijn hosting / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: De diensten voor onderhoud en ondersteuning / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: De organisatie en plan van aanpak / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 190 082.64 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Digitale signalisatie (hard- en software)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
51300000 Installatie van communicatie-uitrusting
35261000 Informatieborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel, Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Digitale signalisatie (hard- en software)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit en functionaliteit / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: De diensten voor onderhoud en ondersteuning / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: De organisatie en plan van aanpak / Weging: 15
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 206 611.57 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Statische signalisatie en grafische aankleding

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
35261000 Informatieborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel, Hallenstraat 4 te 1000 Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Statische signalisatie en grafische aankleding

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit en functionaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: De organisatie, plan van aanpak / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 165 289.26 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voor ieder perceel voegt de inschrijver bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van leveringen die hij gedurende de afgelopen vijf jaar voor 3 verschillende publiek- of privaatrechtelijke instanties (klanten) heeft verricht en waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van het betrokken perceel. Elke instantie (klant) heeft in de afgelopen vijf jaar leveringen ontvangen met een (opgetelde) waarde exclusief btw over een periode van maximaal 12 maanden van minstens 50.000,00 EUR. De periode van 5 jaar wordt gerechtvaardigd door de economische inactiviteit van de ondernemers en/of de sterke daling van de in dit bestek bedoelde activiteiten in 2020 en 2021 ten gevolge van de coronacrisis zodat, gelet op deze uitzonderlijke crisissituatie, het kwalitatief selectiecriterium, door een periode van meer dan drie jaar te bepalen om de relevante leveringen te bewijzen, wordt verbonden aan een gepast niveau in de zin van artikel 65, tweede lid van het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017, en dat een toereikend mededingingsniveau wordt gewaarborgd.

De verklaring van uitvoering vermeldt de volgende gegevens:

- het bedrag;

- de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor de leveringen bestemd waren;

- de aard, het aantal en de beschrijving van de leveringen;

- een contactpersoon bij wie de aanbestedende overheid bevestiging kan vragen van de correcte uitvoering van de leveringen;

- het (de) adres(sen) van uitvoering;

- de periode waarin de leveringen werden geleverd.

De aard van de uitgevoerde leveringen dient overeen te stemmen met het voorwerp van het betrokken perceel, met name:

- voor perceel 1 : Hardware en software voor zaalreservering (inclusief de diensten voor onderhoud en ondersteuning en softwarehosting)

- voor perceel 2 : Hardware en software voor digitale signalisatie (inclusief de diensten voor onderhoud en ondersteuning en softwarehosting)

- voor perceel 3 : Statische signalisatie en grafische aankleding.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/03/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/03/2022
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Plaats: Brussel
Postcode: 1040 / 1000
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2022