Leveringen - 101162-2020

02/03/2020    S43

Bulgarije-Burgas: Medische verbruiksartikelen

2020/S 043-101162

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Kompleksen onkologichen tsentar — Burgas“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000053191
Postadres: bul. „Stefan Stambolov“ No. 73, hirurgichen korpus na „UMBAL — Burgas“ AD, et. 7
Plaats: Burgas
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Rumyana Komitova
E-mail: odisp@abv.bg
Telefoon: +359 56866404
Fax: +359 56859830

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://onkobs.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://onkobs.bg/?page_id=14061

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://onkobs.bg/?p=15905
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация

Referentienummer: 00232-2020-0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация.

В спецификацията са посочени 21 обособени позиции медицински консумативи (МК) и медицински изделия(МИ). Във всяка обособена позиция са вписани наименованията на отделните медицински консумативи/изделия с характеристики за всеки един от тях, с индивидуални прогнозни количества и обща прогнозна стойност за обособената позиция.

Възложителят изисква изпълнението на всяка обособена позиция да бъде комплексно — за всички номенклатури, включени в обособената позиция.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 859 541.66 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Общомедицински консумативи

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на „КОЦ — Бургас“ ЕООД на адрес гр. Бургас, ул. „Доц. д-р Константин Кънчев“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Общомедицински консумативи, вкл. аспиратори, игли, спринцовки, системи, епруветки, превръзки, престилки, различни готови сетове, ръкавици хирургични, уринаторни торби и др. п. в различни мерни единици с общо количество от 1 530 740 мерни единици.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 125 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават възложителя да ги закупува. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква „М“ пред номера на МК в позицията. Към техн. предложение се прилага 1 екз. оригинал на ППП за предоставените мостри.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за инфузомати модел BRAUN fmS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Различни видове системи за инфузомат от посочения модел, с общо прогнозно количество от 600 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупува. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква ”М” пред номера на МК в позицията. Към техн.предложение се прилага 1 екз.оригинал на ППП за предоставените мостри.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за диагностика и продължително лечение

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200 Katheters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Централни венозни катетри - различни видове - общо прогнозно количество 230 бр; сетове биопсична игла за мекотъканна биопсия - два размера, общо прогнозно количество - 50 бр; полуавтоматични биопсични игли - различни размери - общо прогнозно количество - 200 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 87 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Атравматичен шевен материал

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120 Clips, hechtdraad, ligatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Конци синтетични, с различно време на абсорбция, стерилни/плетени, с игла, без игла - различни видове и размери; Плетен мултифиламент с игла, без игла - различни видове и размери- Неабсорбируем синтетичен монофиламент - различни размери, с игла. Посочени са в общо количество от 15 848 различни мерни единици.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 112 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква ”М” пред номера на МК в позицията. Към техн.предложение се прилага 1 екз.оригинал на ППП за предоставените мостри.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Дезинфектанти

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Препарати за дезинфекция на повърхности; Препарати за ръчна обработка на хирургичен инструментариум, термолабилни материали, гъвкави ендоскопи; Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце; Препарати за дезинфекция на кожа и оперативно поле. Прогнозно количество - общо 515 690 литра работен разтвор с минимална работна концентрация.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 666.67 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възл.да ги закупува. Закупените МК ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. При доставка на дезинфектанти, върху всяка опаковка да има етикет с указание за употреба на български език.Изискват се мостри за МК, които са маркирани с ”М” пред номера на МК в позицията. Към техн.предложение се прилага 1 екз.оригинал на ППП за предоставените мостри.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за Отделение по клинична патология

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Абсолютен алкохол;Адхезивни предметни стъкла за ИХХ;Воден разтвор на Еозин 1 %;Декалцинираща смес - разтвор;Еукит за включване на хистологични препарати;Заместител на ксилол (неоклиър);Касети биопсични;Касети хистологични със странични прорези, 45o наклон на повърхността.;Кит - PAS;Кит - Хеликобактер пилори (НР);Ксилол - химически чист;Лепило за замразяващ микротом (опаковка не по-голяма от 100 мл);Лепило за покривни стъкла;Микротомни ножове за еднократна употреба за криостат С35;Микротомни ножове за еднократна употреба S35 стандартно острие;Парафин;Петрита - диаметър 90 mm; дълбочина 10 mm, еднократна употреба;Пластмасови конични епруветки за центрофуга 16/100 mm (10мл);Покривни стъкла 22/32 mm;Покривни стъкла 24/60 mm;Предметни стъкла с матиран край размери 26/76 mm; дебелина 1 mm;Разтвор за почистване на парафин;

Флакони /шишенца/ с каучукови тапи с вместимост не по-малка от 10 мл и не по-голяма от 15 мл;Формалин - 10 % неутрално буфериран за фиксиране на биопсичен материал;Хематоксилин Майер. Прогонзните количества са общо 126 486 различни мерни единици.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените в спецификацията прогнозни количества не ограничават и не задължават Възложителя да ги закупува. Закупените количества МК ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за Отделение по клинична патология–имунохистохимия

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Монокл. миши античовешки прогестерон рецептор, клон PgR 636, готов за употреба - 6 мл.

Монокл миши анти човешки естроген рецептор, клон ЕР1, готов за употреба - 6 мл.

Монокл. миши античов. Ki-67, клон MIB-1, готов за употреба 6 мл

Поликл. заешки анти човешки с -еrbB - 2 онкопротеин, концентрат, опаковка от 0.2 мл

Концентрат за антигенно възстановяване, депарафиниране и рехидратация с рН 6 - опаковка не по-голяма от 30 мл.

Разредител за антитела, готов за употреба, опаковка не по-голяма от 50 мл

Универсална декстранова визуализираща система с включен буфер за антигенно възстановяване, депарафиниране, рехидратация - рН9 и буфер за промиване, включени в опаковката. Опаковка не по-голяма от 400 теста.

Общото количество в различни мерни единици е 2 772.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 25 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените в спецификацията прогнозни количества не ограничават и не задължават Възложителя да ги закупува. Закупените количества МК ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Общи консумативи за клинична лаборатория

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Автоматични пипети-различни видове; Връхчета за автоматични пипети-различни;Епруветки - различни видове; Игла с адаптер, стерилна, различни размери; Микроепруветки; Стъклени пипети 10 сс, 5 сс; Сухи тест-ленти за урина; Щифтове тип лансети - стерилни. Общо прогнозно количество - 236 662 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 333.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква ”М” пред номера на МК в позицията. Към техн.предложение се прилага 1 екз.оригинал на ППП за предоставените мостри.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за клинична лаборатория – реактиви за хематологични анализатори 5 diff

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Контролна кръв, нормална мл 60

Дилуент л 3 300

Лизиращ разтвор № 1 мл 40 000

Лизиращ разтвор № 2 мл 20 000

Лизиращ разтвор № 3 мл 96 000

Почистващ разтвор мл 3 000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Клинична лаборатория – реактиви за йонселективен анализатор i-Start 30 PRO

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Контрола - ниска стойност мл 20

Контрола - висока стойност мл 20

Касета 300 теста, 30 дни бр 26

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за клинична лаборатория – реактиви за коагулация за апарат "THROMBOLYZER COMPAXT X"

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

APTT мл 120

Калциев двухлорид 0,25 М мл 120

Касета с кювети за "Thrombolyzer Compaxt X"(2320) проби бр. 80

Коагулация - протромбиново време мл 1 600

Коагулация - фибриноген мл 3 040

Контролна плазма мл 36

Почистващ разтвор за "Thrombolyzer Compaxt X" мл 3 000

Почистващ стик за "Thrombolyzer Compaxt X" бр. 8

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 833.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за клинична лаборатория - реактиви за биохимичен анализатор "ВS-200Е"

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HDL холестерол;АЛАТ;Албумин;Алфа амилаза (AMIL);АСАТ;АФ (ALP);Билирубин - директен;Билирубин - общ;ГГТ (GGT);Желязо без депротеинизиране;ЖСК без депротеинизиране;Калибратор - човешки;Калций;Контролен серум в нормална област;Контролен серум в патологична област;Креатинин;Кръвна захар;ЛДХ (LDH);Магнезий;Общ белтък;Пикочна киселина;Разтвор - почистващ CD 80;Разтвор за почистване и дезинфекция на шлаухи;Разтвор промиващ, алкален;Разтвор промиващ,киселинен;

СРК(креатинкиназа);Триглицериди;Урея;Фософор;Холестерол.

Прогнозно количество - общо 246 719 мл работен разтвор.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за клинична лаборатория – консумативи за уринен анализатор “DIRUI H-300”

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Сухи тест-ленти за уринен анализатор DIRUI Н-300- глюкоза, кетони, белтък, кръв, нитрити, рН, билирубин + уробилиноген и специфично тегло бр. 5000

Хартия за принтера руло 24

Контрола DIRUI - Pozitive мл 42

Контрола DIRUI - Negative мл 42

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 875.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Консумативи за клинична лаборатория - реактиви за имунохимичен анализатор „AIA-360”

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

I. Реактиви - Тиреоидни хормони; Туморни маркери; Други; II. Калибратори; III. Контролни материали; IV. Системни реактиви. Общо прогнозно количество в различни мерни единици - 23 304 м.е.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 333.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия – ушиватели с електромотор

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Циркулярни ушиватели със захранваща батерия и електромотор, с отделяща се глава с различни размери - общо 12 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 333.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия – ушиватели

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Циркулярни механични ушиватели за ЕУ, механични ушиватели за ЕУ; циркулярен стаплер за ЕУ, пълнители за механични ушиватели за ЕУ - различни размери. Прогнозно количество - общо 91 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 79 166.67 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за осигуряване на постоянен венозен достъп за химиотерапия

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Порт катетри и игли за портове. Общо прогнозно количество - 260 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 166.67 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Участникът, определен за изпълнител по ОП № 17(за МИ №1,2,3), да проведе обучение за работа с МИ на трима служители на Възложителя, едновременно с изпълнението на първата доставка по сключения договор.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, прогнозно количество 1200 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 666.67 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за електрохирургия и операционни зали

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Еднократни ръкохватки за електрохирургия, двубутонна с кабел и електрод-шпатула 70мм, три щифта накрайник бр. 1000

Електрод неутрален еднократен с предварително нанесен гел, монополярен, за възрастни бр. 500

Почиствател за електроди за електронож бр. 100

Еднократен електрод за електронож тип шпатула, щифт 2,4мм, дължина 150мм бр. 60

Сет електроди за обезболяване (активен електрод, обратен електрод, попиващ електрод обем 2,5 сс) бр. 100

Стерилен ръкав за ендоскопска камера, 14х250 мм, перфориран връх бр. 300

Стерилен ръкав за ендоскопска камера, 15х250 мм, с ринг, две лепящи ленти за закрепване бр. 400

Стерилни еднократни ръкохватки за операционна лампа бр. 4200

Многослойни антибактериални подложки за стерилни помещения, размери 115 x 60, 30 листа бр. 100

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Медицински изделия за имобилизация на пациента при провеждане на лъчелечение

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Термомаски за прецизна имобилизация при VMAT и IMRT – 5 (пет) и 3(три)-точкови; Комплект термомаски за прецизна имобилизация за система за радиохирургия на глава; Комплект термомаски за прецизна имобилизация за система за радиохирургия за фиксация на глава шия и рамена; Рентген контрастни маркери (топчета) за приложение при сканиране на пациентите за лъчелечение, с диаметър не по-малко от 4 mm.; Долни копчета за закопчаване на маските към плота;

Фиксатор на захапката. Общо прогнозно количество - 6660 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 108 333.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква ”М” пред номера на МК в позицията. Към техн.предложение се прилага 1 екз.оригинал на ППП за предоставените мостри.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Стерилни елекроди - примки за биполярна резекция, съвместими с апарат ESG 400, Olympus

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

Болнична аптека и материален склад на “КОЦ-Бургас” ЕООД на адрес: гр.Бургас, ул.“Доц.д-р Константин Кънчев“.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Стерилен електрод - примка за биполярна резекция, 12 градуса, размер L бр. 20

Стерилен електрод - примка за биполярна резекция, 12 градуса, размер M бр. 80

Стерилен електрод, вапоризационен за биполярна резекция, 12 и 30 градуса бр. 10

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 833.33 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/05/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Определените прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества МК/МИ ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Изискват се мостри за МК, които са маркирани с буква ”М” пред номера на МК в позицията. Към техн.предложение се прилага 1 екз.оригинал на ППП за предоставените мостри.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което има право да извършва дейност търговия на едро с медицински изделия по предмета на поръчката, както и техни обединения съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

Участниците да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и:

— да имат право да извършват търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с нормите на ЗМИ — изисква се за всички обособени позиции от спецификацията. Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с МИ или разрешение за производство, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава — членка, по реда на глава 5 на ЗМИ. В документа следва да бъде вписана и конкретната група МИ, за която участникът подава оферта,

— за обособена позиция № 5 „Дезинфектанти“ — да имат право да извършват търговия с биоциди. Участниците следва да притежават валидно разрешение за предоставяне на пазара на съответния биоциден препарат или удостоверение за регистрация на биоцид, издадено в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от ЗЗВВХВС за дезинфектантите, за които се изисква такъв документ, и при условие че участникът участва за доставка по обособена позиция № 5 „ Дезинфектанти“.

За доказване на съответствието с посочените изисквания участниците следва да посочат необходимата информация: номерата на съответните документи, дата на издаване, издател на документа, срок на валидност, както и интернет адрес, на който е публикуван съответния документ, когато е приложимо в еЕЕДОП — част IV „Критерии за подбор“, таблица А „Годност“, т. 1).

Документи за доказване: представят се при подписване на договор или при изискване от комисията, назначена за провеждане на процедурата — заверено от участника копие на:

— разрешение за търговия на едро с МИ или разрешение за производство на МИ, издадени по реда на ЗМИ,

— разрешение за предоставяне на пазара на съответния биоциден препарат или Удостоверение за регистрация на биоцид, издадено в съответствие с изискванията на ЗЗВВХВС, когато се подава оферта за ОП № 5 от спецификацията,

— удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Eventuele minimumeisen:

Няма

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изисквания към техническите и професионалните способности на участниците в процедурата.

Eventuele minimumeisen:

Няма

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер 3 % от стойн. на договора (без ДДС) в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Срок на валидност (когато е банкова гаранция/застраховка) — 60 дни след датата на изпълнение на договора — до 30.7.2022 г.

Заплащането ще се изв. със собств. средства на възл. с преводно нареждане по банкова сметка на изпълн., указана в договора, след представяне на фактура за извършената доставка.

Срок на възм. отложено плащане — до 60 дни от датата на извършв. на дост. в съотв. с чл. 303а, ал. 2, предл. 1 от Търговския закон.

Остатъчният срок на годност на доставяните МК/МИ, без тези от ОП 20, да бъде не по-малък от 6 месеца от датата на доставката.

За МК с определен от производ. по-кратък срок на годност (6 месеца/по-кратък) — остат. срок да не е по-малък от 30 % от определения.

За ОП 20 — всяко от МИ, включени в ОП, да има гаранционен срок мин. 2 години от датата на доставката.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/04/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/04/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73, хирургичен корпус на „МБАЛ — Бургас“ АД, етаж 7, ст. 5

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Възл. не изисква създав. на ЮЛ, когато уч., опред. за изп., е обединение на ФЛ/ЮЛ. За участниците не следва да са налице основанията за отстраняв. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; да не са свързани лица по смис. на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, за тях да не са налице обстоят. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и да не са налице ограниченията по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП. Когато уч. е обедин. от ФЛ/ЮЛ, изискв. по-горе се прилагат за вс. член на обединението. Когато участн. ще изп. подизпълнители или капацит. на трети лица, изискв. се прилагат за всяко от тези лица. Уч-ците да посочат информацията отн. основ. за отстраняв. в ЕЕДОП — част III. Уч., за когото са налице основ. за отстраняв. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да представи доказат., че е предприел мерки за надеждност, в съотв. с чл. 56 от ЗОП. За доказв. липсата на осн. за отстр. уч., опред. за изп., представя док. по чл. 58 от ЗОП. Към техническото си предложение участн. задължит. представят и: за всички ОП — декл. я — своб. текст, за нанес. СЕ марк. в/у МИ в съотв. с изискв. на чл. 8, чл. 15 от ЗМИ; за ОП 5 — за вс. дезинф.: онагледяващ мат. на БЕ; указ. за употр. или друг под. док-нт от произв-ля–ориг. и в превод; за предл. препар. за дезинф-я на ендоск. техн.-една препор. за изп. му от произв-л на техниката; за ОП 4, 5, 15, 16, 17, 18 — оторизац. док-нт от произв-л/дистриб./оторизиран предст-л за РБ; за представените мостри — за ОП1, 2, 4, 5, 8, 20 Ч ППП за предст. мостри. Не се допуска наличие на грешка — техническа, сумарна, разлика между цифром и словом и др. п. в ценовото предл. на уч-ците. Ако офертата на уч-к съд. ценово предл-ние, което не е оформено по опис. начин, ще бъде отстранена от участие. Възложителят ще сключи по 1 договор с всеки участник за всички ОП, за които същият е определен за изпълнител. Договорът ще съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата/офертите на участника, въз основа на която/които е определен за изпълнител, само при условие че същият представи документите и извърши нужните действия по чл. 112 от ЗОП. Участниците формират ценовите си предложения съобразно указанията в документацията. Мостри-в отд. запеч. опаковка, надписана от кой уч. и за коя ОП са. Когато уч. подава оф-та за повече от 1 ОП, пред. толкова отделни опак. с мостри, за колкото ОП участва. Предст. мостри могат да бъдат и с изтекъл срок на годн. и с наруш. цялост на опаковката, но трябва да бъдат в ориг. си опак., когато е приложимо. Състоянието на опак. да се опише в ППП. При предст. на мостри, неотгов. на изискв. на възл., се счита че офертата на уч-ка не отгов. на предв. обяв. условия. Възл. ще върне вс. мостри в срок до 10 дни от сключв. на дог. или от прекрат. на проц., на уч-те, които не са опред. за изпълнители. Възл. ще задържи мострите на уч-ка, с който е сключен дог., до приключв. изпълнението на дог-ра. Уч-к, на когото са върнати мострите, в срок от 5 раб. дни да представи док., който удостоверява връщането им. Прогнозната ст-ст за всяка ОП се определя за целите на избора на правното основание за откриване на проц. и не ограничава участниците при изготвяне на ценовите им предложения при спазване на изискванията за оформяне на отделните предлагани цени. Доставките ще се осъществяват на база периодични планови заявки, изпълнявани в срокове, предложени от участниците, но не повече от 10 дни от подаване на заявка от длъжностно лице на възл-ля. Възл-лят допуска представ. на 1 заявл./ЕЕДОП за всички ОП, за които се участва в процедурата.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. В случай че датите на публикуване на обявлението в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/02/2020