Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 101249-2020

02/03/2020    S43

Polska-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 043-101249

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Białołęka
Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036
Adres pocztowy: ul. Modlińska 197
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Dymowski
E-mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224438407
Faks: +48 223254166
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialoleka.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.bialoleka.waw.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://umw.ezamawiający.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiający.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia elektronicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej 35”, realizowanego przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.06.2020.ZDY.MRO/PNzAU-d
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyposażenia elektronicznego przeznaczonego dla Przedszkola nr 428 przy ul. Myśliborskiej 35 w Warszawie (zwanego dalej „Obiektem”) wraz z oprogramowaniem i udzieleniem licencji oraz kompleksową konfiguracją, rozruchem i szkoleniem, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do umowy (Opisie przedmiotu zamówienia) oraz zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w załączniku nr 2a do umowy (Formularzu cenowym uwzględniającym wynik aukcji), w ramach inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
38652120 Projektory wideo
30121200 Urządzenia fotokopiujące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

2. Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

1) dostawę wyposażenia elektronicznego objętego umową zgodnie z ofertą Dostawcy i jej załącznikiem z parametrami technicznymi oferowanego wyposażenia i wskazaniem producenta oraz modelu danego asortymentu wyposażenia – załączniku nr 1a do umowy (w tym koszt zakupu/wytworzenia), ubezpieczenie na czas transportu, załadunek, rozładunek, wniesienie, rozmieszczenie w poszczególnych pomieszczeniach obiektu przedszkola oraz montażu w odniesieniu do mocowań ściennych do tablic multimedialnych/uchwytów ściennych i sufitowych dla projektorów – zgodnie z opisem rozmieszczenia wyposażenia określonym w załączniku nr 3 do umowy;

2) dostarczenie oprogramowania na nośnikach CD/DVD oraz udzielenie niezbędnych licencji lub potwierdzenie licencji oprogramowania, o ile licencje te nie zostaną udzielone Zamawiającemu/ użytkownikowi obiektu bezpośrednio przez producenta;

3) zainstalowanie oprogramowania, kompleksową konfigurację (w tym taką konfigurację, która umożliwi wydruk na drukarce sieciowej z dowolnego podłączonego do sieci komputera dostarczonego w ramach niniejszej umowy) oraz rozruch wyposażenia elektronicznego - zakończone przeprowadzeniem testów kontrolnych, potwierdzonych protokolarnie;

4) dostarczenie dokumentacji (instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, użytkowej) – w tym również w języku polskim;

5) posprzątanie pomieszczeń (miejsc związanych z prowadzonymi pracami) – po rozmieszczeniu Przedmiotu umowy w obiekcie;

6) jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników użytkownika z obsługi dostarczanego sprzętu i oprogramowania w wymiarze 4 godzin. Szkolenie odbędzie się po przeprowadzeniu testów kontrolnych sprzętu, w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu oraz w miejscu wskazanym przez Użytkownika obiektu;

7) gwarancję jakości udzieloną na okres wynikający z oferty dostawcy (nie krótszy niż określono w § 7 ust.1 umowy i opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 1 umowy) na dostarczone wyposażenie i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnym dokumentem gwarancyjnym.

3. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem określonym w załączniku nr 1 do umowy (Opisie przedmiotu zamówienia), nadto oznaczony znakiem CE (Conformité Europe), posiadać odpowiednie atesty, deklaracje zgodności certyfikaty bezpieczeństwa – z obowiązującymi normami i przepisami. Wyposażenie winne być dostarczone wraz z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.

4. Dostawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac towarzyszących dostawie.

5. Dostawca oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż prace związane z Przedmiotem umowy prowadzić będzie w Obiekcie będącym w trakcie użytkowania, a także zapewnia, że posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie Przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

6. Odpowiedzialność za Przedmioty wyposażenia do dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy spoczywa wyłącznie na Dostawcy. Jeżeli Dostawca nie przewiduje dostawy i instalacji w ciągu jednego dnia, Dostawca w pełni odpowiada za utratę lub zniszczenie przedmiotu wyposażenia elektronicznego objętego Przedmiotem umowy również w sytuacji, kiedy wyposażenie zostało złożone na terenie obiektu.

7. Dostawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania Przedmiotu umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca ponosi wobec Zamawiającego/ Użytkownika pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Dostawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że: wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w UP UE.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 7 do SIWZ)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.um.warszawa.pl/ Zgodnie z zapisami pkt 10.3 SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/06/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, POLSKA, wejście A, p. I, sala konferencyjna, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Dokumenty wymagane w postępowaniu (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) – wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców wraz z ofertą w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: Uwaga!! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ oraz została zamieszona bezpośrednio na platformie zakupowej.

a) oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego,

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.

Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt., Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie).

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).

Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

c) oświadczenie wykonawcy – sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty.

d) formularz cenowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty;

e) oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 5 do SIWZ;

f) dokument wadium, jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem zapisów pkt 4 SIWZ;

g) do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana;

h) w przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia.

Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania – w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/02/2020