There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Services - 101498-2018

07/03/2018    S46

Bulgaria-Sofia: Electricity

2018/S 046-101498

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: UMBAL „Tsaritsa Yoanna — ISUL“ EAD
National registration number: 831605806
Postal address: ul. „Byalo more“ No. 8
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1527
Country: Bulgaria
Contact person: Rumyana Doganova
E-mail: dogovori@isul.eu
Telephone: +359 29432106
Fax: +359 29432279
Internet address(es):
Main address: www.isul.eu
Address of the buyer profile: www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm
I.4)Type of the contracting authority
Other type: възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 150 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Main site or place of performance:

Гр. София, ул. „Бяло море“ № 8.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обществената поръчка е предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителните права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Възложителят е открил процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД“. За изпълнение предмета на този договор за възложителя е необходимо да сключи и договор за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа. Съгласно действащото законодателство обществените отношения в областта на енергетиката, електроразпределителната мрежа, през която се извършва пренос и разпределение на електрическа енергия, се експлоатира и управлява от електроразпределителни предприятия при наличие на валидна лицензия за осъществяване на тези дейности, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране. Видно от данните в публичния регистър на издадените лицензии за дейностите в енергетиката, поддържан от КЕВР и достъпен чрез интернет страницата на комисията, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, с ЕИК 130277958, притежава Лицензия за разпределение на електрическа енергия № Л-135-07/13.8.2004 г. за срок от 35 /тридесет и пет/ години, издадена от ДКЕВР, сега КЕВР, в чиито териториален обхват попада област София град. Информация за периметъра на действие на лицензията се открива и на интернет страницата на дружеството на адрес http//www.cez-rp.bg. Предвид гореизложеното „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и обосновава избора на възложителя за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет чрез провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл 79, ал. 1, т. 3 буква „в“ от ЗОП.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 67
Title:

Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/02/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
National registration number: 130277958
Postal address: бул. „Цариградско шосе“ № 159
Town: София
NUTS code: BG411 Sofia (stolitsa)
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
E-mail: zaklienta@cez.bg
Telephone: +359 70010010
Fax: +359 70010010
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 150 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/03/2018