Tjänster - 101618-2019

04/03/2019    S44

Sverige-Göteborg: Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster

2019/S 044-101618

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborg Energi Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556362-6794
Postadress: Box 53
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 401 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Frida Rineborg
E-post: frida.rineborg@goteborgenergi.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.goteborgenergi.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgsjmaekf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afgsjmaekf&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Tekniska konsulter - Anläggningar för värme- och kraftproduktion

Referensnummer: 19-0011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalsupphandling för tekniska konsulter avseende projektering och ombyggnation av pannanläggningar.

Beställaren avser att handla upp konsulttjänster avseende utförande av förstudier, projektering avseendeombyggnation eller nyinstallation av pannanläggningar och andra system.

Konsulten ska i huvudsak, enskilt eller i grupp, utföra förstudier, projektering avseende ombyggnationeller nyinstallation av pannanläggningar och andra system som t.ex. bränslehantering, rökgasrening,utrustning för kraftproduktion (el)

I uppdraget ingår även att ta fram samt utreda och föreslå lösningar på tekniska problem i befintligaanläggningar för produktion av ånga, hetvatten eller el. Pannorna är av storlek 5-100 MW och eldas medfasta, flytande eller gasformiga biobränslen, eldningsolja eller naturgas.

Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71300000 Ingenjörstjänster
71314000 Energi och tillhörande tjänster
71621000 Teknisk analys eller konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalsupphandling för tekniska konsulter avseende projektering och ombyggnation av pannanläggningar.

Orientering om upphandlingen

Beställaren avser att handla upp konsulttjänster avseende utförande av förstudier, projektering avseendeombyggnation eller nyinstallation av pannanläggningar och andra system.

Orientering om uppdragen

Konsulten ska i huvudsak, enskilt eller i grupp, utföra förstudier, projektering avseende ombyggnationeller nyinstallation av pannanläggningar och andra system som t.ex. bränslehantering, rökgasrening,utrustning för kraftproduktion (el)

I uppdraget ingår även att ta fram samt utreda och föreslå lösningar på tekniska problem i befintligaanläggningar för produktion av ånga, hetvatten eller el. Pannorna är av storlek 5-100 MW och eldas medfasta, flytande eller gasformiga biobränslen, eldningsolja eller naturgas.

Uppdraget kan även innefatta att ta fram kostnadskalkyler, inköpsunderlag, funktionsbeskrivningaravseende om- och nybyggnation av produktionsanläggningar för kraft och värme

Underlag såsom rapporter, ritningar, listor m.m. överlämnas till beställaren i filformat och versioner somvid tidpunkten för överlämnandet används av beställaren. I första hand ska användas Microsoft Officeprodukter, Autocad, Elmaster och PDMS. Övrigt efter separat överenskommelse.

Beställaren utlovar inga garanterade volymer.

Ombud under upphandlingen

Frida Rineborg

Ombud under genomförandetiden

Michael Winterkvist

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 17/06/2019
Slut: 16/06/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/03/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/07/2019
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Göteborg Energi AB
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/02/2019