Tjenesteydelser - 10169-2021

Submission deadline has been amended by:  62749-2021
11/01/2021    S6

Danmark-Valby: Reklamevirksomhed

2021/S 006-010169

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: GL. Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Andreas Knop
E-mail: ank@moviatrafik.dk
Telefon: +45 41888004
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/145099303.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.moviatrafik.dk/omos/Pages/Omos.aspx
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DOT
By: Valby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Cristina Bøilerehauge Sanna
E-mail: cbs@moviatrafik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dinoffentligetransport.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Metroselskabet I/S
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Hove
E-mail: rih@m.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.m.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hovedstadens Letbane I/S
By: København S
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Hove
E-mail: rih@m.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dinletbane.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
By: Taastrup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Lynge
E-mail: rlyn@dsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Trafikselskabet Movia
By: Valby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontaktperson: Cristina Bøilerehauge Sanna
E-mail: cbs@moviatrafik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.moviatrafik.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/145099303.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/145099303.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation: DOT reklamebureau

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79341000 Reklamevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DOT reklamebureau.

DOT har en forventning om at benytte et reklamebureau til følgende ydelser:

— Brand- og kommunikationsstrategisk rådgivning

— Kreativ kampagneudvikling

— Ad hoc markedskommunikation

— Reklameproduktion og grafisk support.

Tryk her https://permalink.mercell.com/145099303.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DOT har en forventning om at benytte et reklamebureau til følgende ydelser som en del af en ny rammeaftale for 2021-2023:

— Brand- og kommunikationsstrategisk rådgivning

— Kreativ kampagneudvikling

— Ad hoc markedskommunikation

— Reklameproduktion og grafisk support.

Omfanget af opgaven inkluderer ikke PR eller markedsanalyse andet end i det omfang, at de kreative kampagner forudsætter særlige markedsanalyser og PR. I omfanget er på nuværende tidspunkt heller ikke inkluderet CRM/kundeprogram eftersom DOT pt. ikke har mulighed for at anvende egne data til kundesegmentering. DOT udelukker dog ikke, at dette kan ske inden for rammeaftalens periode.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leverandørens tilbudsbesvarelse / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverandørens medarbejdere / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 01/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2x 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt ordregiver modtager ansøgninger fra mere end 4 egnede ansøgere, vil ordregiver ud fra nedenstående kriterium udvælge, hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af de 5 bedste og mest relevante referencer inden for de seneste 3 år samt på baggrund af ansøgers faglige bredde.

DOT vil ved vurderingen af referencerne lægge vægt på: Relevansen af hver enkelt reference i forhold til den udbudte opgave, dvs. referencer på:

i) brand- og kommunikationsstrategisk rådgivning,

ii) kreativ kampagneudvikling,

iii) ad hoc markedskommunikation samt

iv) reklameproduktion og grafisk support.

Det vægtes positivt, at referencerne er leveret til en kunde som er sammenlignelig med DOT, dvs. at kunden arbejder med flere brands og/eller produkter, samt langsigtede og kortsigtede målsætninger for effekten af marketinginvesteringerne. Desuden vægtes det positivt, at leverandøren har leveret ydelserne gennem en længerevarende periode dvs. mere end 1 år.

Det er ikke et krav, at alle 5 referencer omfatter alle 4 typer af ydelser (brand- og kommunikationsstrategisk rådgivning, kreativ kampagneudvikling, ad hoc markedskommunikation samt reklameproduktion og grafisk support), men referencerne skal tilsammen omfatte alle 4 typer ydelser.

Hvis ansøger vedlægger mere end 5 referencer, vil vurderingen blive foretaget på baggrund af de 5 bedste referencer.

DOT vil ved vurderingen af ansøgers faglige bredde lægge vægt på:

- At ansøger har ansatte medarbejdere, der tilsammen dækker en bred vifte af fagligt relevante jobfunktioner. Det vægtes positivt, at ansøger har ansatte inden for så mange som muligt af følgende områder:

- Kreativitet, strategisk planning, digital strategi, digital udvikling, Social Media, kreativ konceptudvikling- og produktion, grafik, film- og video samt projektledelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Egenkapital og bruttofortjeneste.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Flg. mindstekrav skal som minimum være opfyldt:

- Positiv egenkapital i gennemsnit for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Bruttofortjeneste på min. 10 mio. DKK i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Flg. mindstekrav skal som minimum være opfyldt:

Følgende mindstekrav skal som minimum være opfyldt:

Ansøger har minimum 3 referencer, hvoraf minimum 1 reference vedrører en brandstrategisk opgave og minimum 1 reference, der vedrører en taktisk opgave. Minimum 1 af de 3 referencer skal være løst for en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed, eller en organisation der på anden vis er påvirket af den politiske scene. Referencerne skal være leveret inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen.

Følgende oplysninger bør som minimum oplyses for hver reference:

- Virksomheden, der er aftager af leverancen.

- Kort beskrivelse af leverancen, herunder kommunikationsstrategi og -baggrund, løsningsbeskrivelse og kreativ eksekvering, resultater og samarbejdsform med andre aktører involveret i referencerne.

- I hvilken periode ydelsen er leveret til virksomheden.

- Ansøgers rolle ved leveringen af ydelsen.

- Ansøger skal have minimum 12 ansatte på tidspunktet for ansøgningsfristen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/02/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/02/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2021