Usługi - 101701-2017

18/03/2017    S55    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Rybnik: Usługi ubezpieczeniowe

2017/S 055-101701

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Szwelengreber
Tel.: +48 324392302
E-mail: zam_pub@um.rybnik.pl
Faks: +48 324224124
Kod NUTS: PL227

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rybnik.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.rybnik.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi ubezpieczeniowe.

II.1.2)Główny kod CPV
66510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe.

Część 1: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Miasta Rybnika

Część 2: Ubezpieczenia samochodów pożarniczych jednostek OSP Miasta Rybnika

Część 3: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika

Część 4: Kompleksowe ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Miasta

Część 5: Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW

Część 6: Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 067 674.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Miasta Rybnika

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66512100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta Rybnika.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) ubezpieczenie imienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych

2) ubezpieczenie bezimienne członków Ochotniczych Straży Pożarnych

3) ubezpieczenie bezimienne członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Zamawiający przewiduje, że ubezpieczeniem imiennym objętych zostanie około 298 osób, ubezpieczeniem bezimiennym 13 jednostek (łącznie ok. 490 osób, w tym 298 osób objętych również ubezpieczeniem imiennym).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 24 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 14/01/2018
Koniec: 15/01/2019
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 10/10/2017.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenia samochodów pożarniczych jednostek OSP Miasta Rybnika

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne samochodów pożarniczych OC, AC, NWW będących własnością Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika.

Do ubezpieczania przewidziano 3 samochody pożarnicze jednostek OSP m. Rybnika ( rok produkcji 2012-2016).

Ubezpieczenie musi gwarantować możliwość doubezpieczenia np. nowo zakupionego pojazdu, lub pozyskanego pojazdu w trakcie trwania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 07/10/2017
Koniec: 31/12/2019
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 15.7.2017 (w sekcji II.3 wskazano tę datę jako szacowaną datę publikacji tej części zamówienia, której ogłoszenie planowane jest jako pierwsze).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Rybnika.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest pozyskanie Ubezpieczyciela dla pracowników (szacunkowa liczba pracowników: 441 osoby), współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Rybnika w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie. Zakres ubezpieczenia obejmuje: a)ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego oraz dodatkowo:- ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, -ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy -ubezpieczenie na wypadek śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego -ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy -ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu b)ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka oraz dodatkowo ubezpieczenie na wypadek śmierci współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku c)ubezpieczenie na wypadek śmierci rodziców lub.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 770 674.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 28/02/2021
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Teściów d)ubezpieczenie na wypadek śmierci dziecka e)ubezpieczenie na wypadek urodzenia się dziecka f)ubezpieczenie na wypadek urodzenia martwego dziecka g)ubezpieczenie na wypadek osierocenia dziecka h)ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku i) ubezpieczenie na (cdn)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 1.9.2017.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Miasta

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66515100
66515400
66515000
66516000
66516400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot postępowania – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Zakres zamówienia:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Obecnie ubezpieczonych jest 96 jednostek. W latach 2018-2020 Zamawiający przewiduje objęcie ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 700 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 1.10.2017.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, Assistance i NNW

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66516100
66514110
66512100
66515000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot postępowania: kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, Assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres zamówienia:

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty,

b) ubezpieczenie auto casco,

c) ubezpieczenie assistance,

d) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Obecnie ubezpieczonych jest 205 pojazdów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 1.9.2017.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000
66516000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Rybnik.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wynikającej z ustawy

z dnia 20.1.2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Obecnie ubezpieczone są 92 osoby.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 1.9.2017.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/07/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cz.2 II.2.4 cd.:wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonegoj) ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Ubezpieczonego, k)ubezpieczenie na wypadek leczenia specjalistycznego Ubezpieczonego, l)ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu z związku z chorobą (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu, m) ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym pobyt na OIOM i rekonwalescencja) oraz dodatkowo: -ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku przy pracy,-ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego,-ubezpieczenie leczenia Ubezpieczonego w szpitalu w związku z doznanymi obrażeniami ciała w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1) nie zawiera braków formalnych,

2) uiszczono wpis.

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby.

15. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

17. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017