Supplies - 101859-2022

25/02/2022    S40

Poland-Żary: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 040-101859

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: PL432
Postal address: ul. Domańskiego 2
Town: Żary
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 68-200
Country: Poland
Contact person: Maria Patrzylas
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Telephone: +48 684707874
Fax: +48 684141036
Internet address(es):
Main address: www.bip.105szpital.pl
Address of the buyer profile: http://www.105szpital.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do 105. Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Reference number: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2/UE/2022
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę sukcesywnej dostawy artykułów żywnościowych do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w podziale na 3 części - zadania.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15200000 Prepared and preserved fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Częstotliwość dostaw / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Czas naprawienia szkody / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 80,00
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15330000 Processed fruit and vegetables
15331100 Fresh or frozen vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach, budynek nr 9

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ, w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Częstotliwość dostaw / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Czas naprawienia szkody / Weighting: 10,00
Price - Weighting: 80,00
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1. ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20% w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku:

a) zwiększenia ilości leczonych pacjentów,

b) zwiększenia zapotrzebowania na oferowane posiłki,

c) przygotowanie posiłków dla innych odbiorców np. poprzez zwiększenie działalności kuchni w zakresie usług żywienia personelu podmiotu leczniczego i osób zewnętrznych.

3. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. W wyniku zastosowania prawa opcji ceny jednostkowe netto dostarczanego asortymentu nie ulegną zmianie.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość wznowień umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia lub zamówienia o podobnym przedmiocie do wartości 50% zamówienia pierwotnego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 010-018055
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa ryb do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa mrożonych warzyw i owoców do 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn.zm. – dalej: „ustawa Pzp”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia zwaną dalej „SWZ”.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, zgodnie z którą Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowejWykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na zrealizowaniu dodatkowych dostaw, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp do wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego pierwotnie w umowie.

O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 7)-10) ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp oraz spełniają określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału w postępowaniu.

Wykaz przedmiotowych środków dowodowych znajduje się w pkt. VI.1. SWZ.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego znajduje się w pkt. VI.3 SWZ.

Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji : w części IV jednolitego dokumentu i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w OPZ, wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia w odniesieniu do wszystkich części Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą:

a) Certyfikatu HACCP wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę (wyłącznie w odniesieniu do części nr 1 i 2),

b) dowodów równoważności, o których mowa w pkt III.7 SWZ jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/02/2022