Usługi - 101927-2020

02/03/2020    S43

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych

2020/S 043-101927

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 190044530
Adres pocztowy: Grunwaldzka 472D
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Tyborowski
E-mail: przetargi@arp.gda.pl
Tel.: +48 583233100
Faks: +48 583011200

Adresy internetowe:

Główny adres: https://arp.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy: https://arp.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.arp.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://arp.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyszukiwanie oraz wprowadzanie do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracy

Numer referencyjny: ZP.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyszukiwania oraz wprowadzenia do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracy.

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach następującego projektu: „Invest in Pomerania 2020”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami nr 1–5 do OPZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyszukiwania oraz wprowadzenia do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracy.

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach następującego projektu: „Invest in Pomerania 2020”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami nr 1–5 do OPZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres kolejnych 4 miesięcy na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji dwukrotnie, co oznacza, że umowa może zostać przedłużona o łączny okres najwyżej 8 miesięcy. W razie skorzystania z prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach przewidzianych dla pierwszych 4 miesięcy wykonywania usługi.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach następującego projektu: „Invest in Pomerania 2020”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014–2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający informuje, że:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

12) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp;

2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, winny być sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;

5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

6) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);

7) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów;

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie formularz ofertowy.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

//Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE;

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa podpisane przez nich oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 i 4 SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;

4) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5) wykaz usług (w zakresie wskazanym w rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt a. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 4 stosuje się.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 3 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 4 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę wyszukiwania oraz przedstawienia podmiotowi, na rzecz którego usługa była wykonywana, przynajmniej 50 kandydatów do pracy na stanowiskach w obszarze nowoczesnych usług biznesowych, przy czym w ramach usługi przekazano przynajmniej dane osobowe kandydatów (w postaci minimum: imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu) oraz ich CV. Zamawiający wymaga, aby usługa w zakresie, w jakim dotyczyła wyszukiwania oraz przedstawienia podmiotowi przynajmniej 50 kandydatów, była wykonana w ciągu maksymalnie 4 miesięcy.

Przez stanowiska w obszarze nowoczesnych usług biznesowych należy rozumieć stanowiska w centrach usług biznesowych, definiowanych jako odrębni przedsiębiorcy, zajmujący się realizacją wybranych procesów biznesowych (to jest procesów, które występują u każdego przedsiębiorcy, niezależnie od branży, w której działa) lub ich części na rzecz innych przedsiębiorców, zatrudniający powyżej 25 osób oraz realizujący przynajmniej 1 co najmniej roczny kontrakt na świadczenie usług w zakresie realizacji wybranych procesów biznesowych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, POLSKA, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, POLSKA), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, Regon: 017282436, NIP: 526-25-35-153, właściciel platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy o dofinansowanie do upływu terminów wynikających z tej umowy, nie krócej niż do dnia 31.12.2028 r.;

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;

b. prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c. na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/04/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl/app/login.Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 60 dni.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

2. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na platformie zakupowej w zakładce „dokumenty zamówienia” w folderze „informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

3. Oferty zostaną otwarte przez komisję przetargową powołaną w postępowaniu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2020