Tjenesteydelser - 101998-2020

02/03/2020    S43

Danmark-Hillerød: Gaderengøring og -fejning

2020/S 043-101998

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommun
CVR-nummer: 2918 9366
Postadresse: Trollesmindealle 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
Telefon: +45 26631459
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/124735271.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/124735271.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/124735271.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renhold

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90610000 Gaderengøring og -fejning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hillerød Kommune udbyder hermed en offentlig kontrakt vedr. renhold.

Kontrakten vedrører:

— Renholdelse af belægninger på veje, stier og pladser,

— Ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger,

— Affaldsopsamling og tømning af affaldskurve.

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 5.8 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2026. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90600000 Virksomhed i forbindelse med rydning og hygiejne i by- og landområder og lignende tjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hillerød Kommune udbyder hermed en offentlig kontrakt vedr. renhold.

Kontrakten vedrører:

— Renholdelse af belægninger på veje, stier og pladser,

— Ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger,

— Affaldsopsamling og tømning af affaldskurve.

Den årlige økonomi vil forventeligt andrage ca. 5.8 mio. kr. ekskl. moms. Der indgås kontrakt med én leverandør.

Kontraktperioden er fra 1. oktober 2020 til og med 30. september 2026. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Specifik årlig omsætning,

— Egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— En specifik årlig omsætning det seneste år regnet fra tilbudsfristens udløb på min. kr. 10 mio. ekskl. moms inden for det område, som kontrakten vedrører. Med "det område, som kontrakten vedrører" menes renhold af faste belægninger, affaldsopsamling og tømning af affaldskurve,

— Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Have udført mindst én tilsvarende opgave som den udbudte inden for de seneste 3 år fra tilbudsfristens udløb. Med tilsvarende opgave menes renhold af faste belægninger, affaldsopsamling og tømning af affaldskurve, ikke nødvendigvis på samme reference. Ider skal angives maksimalt 5 referencer. Hver reference skal indeholde beskrivelse af arbejdet (type og omfang), kunde og omsætning. Vedlægges der referencer vedr. rammeaftaler eller løbende kontraktforhold, skal de have været i kraft i minimum 1 år. Referencer fra enkeltopgaver skal være afsluttede på tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

1.2.2028

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20 000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2020