Werken - 102020-2019

05/03/2019    S45    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Oberstdorf: Assemblagewerkzaamheden

2019/S 045-102020

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf
Postadres: Roßbichlstr. 2-6
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E
Postcode: 87561
Land: Duitsland
E-mail: nwm21@dreso.com
Telefoon: +49 8998164847
Fax: +49 891498164847

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/D72A5423-79AF-4F2F-A5D6-2C902720EC51
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/D72A5423-79AF-4F2F-A5D6-2C902720EC51
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353 Metall - und Schlosserarbeiten

Referentienummer: VE 3353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353 Metall - und Schlosserarbeiten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353_1 Metallbau-u. Schlosser_Toranlagen Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100
45223110
45262670
45421000
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TORANLAGEN BT_A, BT_B, BT_C *BT_A (Holzbau): Garagenkipptor für bauseitige Holz-Leistenschalung 1 Stk Garagentor mit Schlupftür, BxH = 5500x2500 mm, *BT_B (Massivbau Sichtbeton): Stahl-Rohrrahmentüren und -Tore für bauseitige Holzlatten-Fassadenbekleidung 1 Stk Stahl-Rohrrahmentür, 2-flüglig, BxH = 2150x2065 mm 1 Stk Stahl-Rohrrahmentür, 2-flüglig, BxH = 2275x2065 mm 1 Stk Stahl-Rohrrahmentür, 1-flüglig, BxH = 1455x2065 mm 2 Stk Asymmetrisches Stahl-Rohrrahmentor, 2-flüglig, BxH = 4600x2700 mm, Beschlag mit Panikanforderung *BT_C (Holzbau mit teilweise Stb.-Stützen): Sectionaltore, großflächig verglast 1 Stk Sectionaltor, großflächig verglast, BxH = 7500x5000 mm mit 1 Stk Nebentür als Aluminium-Rahmenkonstruktion 3 Stk Sectionaltor, großflächig verglast, BxH = 5600x5000 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/07/2019
Einde: 15/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Beginn: BT A - 08.07.19 / BT B - 22.07.19 / BT C - 04.11.19 Fertigstellung: BT A - 26.07.19 / BT B - 06.09.19 / BT C - 15.11.19.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353_2 Metallbau-u. Schlosserarbeiten_Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100
45223110
45262670
45421000
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BT_B, BT_D *BT_B:

(1) Metallgeländer Dachrand, tw. gekrümmt,Ober-/Untergurt, senkr. Stabeinteilung, H=1 m, ca. 240 lfm, m.Auflagerkonsole, geschw. Stahlteile, verz, ca.225 Stk. Vorgehängte hinterl.Außenwandbekleidung, großform. Alu-tafeln, tw.gekrümmt, mit UK, aus Lochblech, ca. 30 % Lochanteil, individ. Lochbild, RAL bzw.Eloxierung, Front ca. 210 m2, Untersicht ca. 310 m2, Alu-tafeln trapezförmig, Längsseiten im GR tw. rund. Attikablech: Alu-Glattblech, gekantet, m.erf. UK, ca. 120 m2, Längsseiten im GR tw. rund.

(2) Absturzsicherung Treppe Stahlrohr-UK, Verkleidung Alu Lochblech, ca. 30 % Lochanteil, ca. 42 m2.

(3) Wangentreppe Stahl, gerade, im GR gekrümmt, 3-läufig, 25 St, B=2 m, Gitterost Stufenabdeckung, Handläufe Stahl 27 mm, mattiert, ca. 30 m.

*BT_D: (1) 2 Stk Wangentreppe gerade/gewinkelt 1-läufig. bzw. 2-läufig 18 St bzw. 27 St., B=1 m, 1 Stk Zw.-Podest, Gitterost Stufenabdeckung.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/07/2019
Einde: 11/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

(2) Aussenwandbekleidung, großform. Streckmetallelemente mit Stahl UK. ca. 100 m2, Stahl-Rohrrahmentür.

Beginn Ausführung: BTB (1) - 8.7.19/BTB(2/3) - 22.7.19/BTD(1) - 22.7.19/BTD(2) - 23.9.19.

Ende Ausführung: BTB (1) - 13.9.19/BTB(2/3) - 6.9.19/BTD(1) - 1.8.19/BTD(2) - 11.10.19.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572226
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf - Roßbichlstr. 2-6 - 87561 Oberstdorf - (elektronische Angebotsabgagbe).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/02/2019