Werken - 102020-2019

05/03/2019    S45

Duitsland-Oberstdorf: Assemblagewerkzaamheden

2019/S 045-102020

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf
Postadres: Roßbichlstr. 2-6
Plaats: Oberstdorf
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Postcode: 87561
Land: Duitsland
E-mail: nwm21@dreso.com
Telefoon: +49 8998164847
Fax: +49 891498164847
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.deutsche-evergabe.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.deutsche-evergabe.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/D72A5423-79AF-4F2F-A5D6-2C902720EC51
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/D72A5423-79AF-4F2F-A5D6-2C902720EC51
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353 Metall - und Schlosserarbeiten

Referentienummer: VE 3353
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223000 Assemblagewerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

NWM21_CC_Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353 Metall - und Schlosserarbeiten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353_1 Metallbau-u. Schlosser_Toranlagen Los 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100 Monteren van metalen constructies
45223110 Installeren van metalen constructies
45262670 Metaalbewerking
45421000 Bouwtimmerwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TORANLAGEN BT_A, BT_B, BT_C *BT_A (Holzbau): Garagenkipptor für bauseitige Holz-Leistenschalung 1 Stk Garagentor mit Schlupftür, BxH = 5500x2500 mm, *BT_B (Massivbau Sichtbeton): Stahl-Rohrrahmentüren und -Tore für bauseitige Holzlatten-Fassadenbekleidung 1 Stk Stahl-Rohrrahmentür, 2-flüglig, BxH = 2150x2065 mm 1 Stk Stahl-Rohrrahmentür, 2-flüglig, BxH = 2275x2065 mm 1 Stk Stahl-Rohrrahmentür, 1-flüglig, BxH = 1455x2065 mm 2 Stk Asymmetrisches Stahl-Rohrrahmentor, 2-flüglig, BxH = 4600x2700 mm, Beschlag mit Panikanforderung *BT_C (Holzbau mit teilweise Stb.-Stützen): Sectionaltore, großflächig verglast 1 Stk Sectionaltor, großflächig verglast, BxH = 7500x5000 mm mit 1 Stk Nebentür als Aluminium-Rahmenkonstruktion 3 Stk Sectionaltor, großflächig verglast, BxH = 5600x5000 mm.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/07/2019
Einde: 15/11/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Beginn: BT A - 08.07.19 / BT B - 22.07.19 / BT C - 04.11.19 Fertigstellung: BT A - 26.07.19 / BT B - 06.09.19 / BT C - 15.11.19.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NWM21_CC Nordische Ski WM 2021 in Oberstdorf - VE 3353_2 Metallbau-u. Schlosserarbeiten_Los 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223100 Monteren van metalen constructies
45223110 Installeren van metalen constructies
45262670 Metaalbewerking
45421000 Bouwtimmerwerk
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BT_B, BT_D *BT_B:

(1) Metallgeländer Dachrand, tw. gekrümmt,Ober-/Untergurt, senkr. Stabeinteilung, H=1 m, ca. 240 lfm, m.Auflagerkonsole, geschw. Stahlteile, verz, ca.225 Stk. Vorgehängte hinterl.Außenwandbekleidung, großform. Alu-tafeln, tw.gekrümmt, mit UK, aus Lochblech, ca. 30 % Lochanteil, individ. Lochbild, RAL bzw.Eloxierung, Front ca. 210 m2, Untersicht ca. 310 m2, Alu-tafeln trapezförmig, Längsseiten im GR tw. rund. Attikablech: Alu-Glattblech, gekantet, m.erf. UK, ca. 120 m2, Längsseiten im GR tw. rund.

(2) Absturzsicherung Treppe Stahlrohr-UK, Verkleidung Alu Lochblech, ca. 30 % Lochanteil, ca. 42 m2.

(3) Wangentreppe Stahl, gerade, im GR gekrümmt, 3-läufig, 25 St, B=2 m, Gitterost Stufenabdeckung, Handläufe Stahl 27 mm, mattiert, ca. 30 m.

*BT_D: (1) 2 Stk Wangentreppe gerade/gewinkelt 1-läufig. bzw. 2-läufig 18 St bzw. 27 St., B=1 m, 1 Stk Zw.-Podest, Gitterost Stufenabdeckung.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/07/2019
Einde: 11/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

(2) Aussenwandbekleidung, großform. Streckmetallelemente mit Stahl UK. ca. 100 m2, Stahl-Rohrrahmentür.

Beginn Ausführung: BTB (1) - 8.7.19/BTB(2/3) - 22.7.19/BTD(1) - 22.7.19/BTD(2) - 23.9.19.

Ende Ausführung: BTB (1) - 13.9.19/BTB(2/3) - 6.9.19/BTD(1) - 1.8.19/BTD(2) - 11.10.19.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572226
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/03/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Markt Oberstdorf vertreten durch Sportstätten Oberstdorf - Roßbichlstr. 2-6 - 87561 Oberstdorf - (elektronische Angebotsabgagbe).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Maximilianstraße 39
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/02/2019