Services - 102104-2015

Afficher la vue résumée

24/03/2015    S58    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Advies inzake hardware

2015/S 058-102104

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Haagse Inkoop Samenwerking (HIS)
50200097
Wilhelmina van Pruisenweg 52
Ter attentie van: D. de Bruin
2595 AN Den Haag
Nederland
Telefoon: +31 707000521
E-mail: dick.bruin@rijksoverheid.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.ubrijk.nl/organisatieonderdelen/ubr-his

Adres van het kopersprofiel: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/65299

Elektronische toegang tot informatie : http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=136504&B=CTMSOLUTION

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=136504&B=CTMSOLUTION

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
201500114.094.014 niet openbare Europese aanbesteding Logius diensten portfolio adviesdiensten.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Den Haag en elders in Nederland.

NUTS-code NL

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het betreft hier een niet openbare Europese aanbesteding Logius diensten portfolio adviesdiensten ten behoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties digitale dienst Logius opgedeeld in 7 percelen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72100000, 72110000, 72200000, 72212730, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72330000, 72800000, 73100000, 73200000, 79130000, 79132000, 79212000, 79300000, 79310000, 79400000, 79419000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Zie selectieleidraad.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: 1. Organisatieadvies en IT strategie
1)Korte beschrijving
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79400000, 72100000, 72110000, 72200000, 72212730, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72330000, 72800000, 73100000, 73200000, 79130000, 79132000, 79212000, 79300000, 79310000, 79419000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: 2. Onderzoek
1)Korte beschrijving
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73200000, 72100000, 72110000, 72200000, 72212730, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72330000, 72800000, 73100000, 79130000, 79132000, 79212000, 79300000, 79310000, 79400000, 79419000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 3 Titel: 3. IT benchmark
1)Korte beschrijving
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79310000, 72100000, 72110000, 72200000, 72212730, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72330000, 72800000, 73100000, 73200000, 79130000, 79132000, 79212000, 79300000, 79400000, 79419000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 4 Titel: 4. Certificering en audit
1)Korte beschrijving
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79132000, 72100000, 72110000, 72200000, 72212730, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72330000, 72800000, 73100000, 73200000, 79130000, 79212000, 79300000, 79310000, 79400000, 79419000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 5 Titel: 5. Innovatie
1)Korte beschrijving
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73100000, 72100000, 72110000, 72200000, 72212730, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72330000, 72800000, 73200000, 79130000, 79132000, 79212000, 79300000, 79310000, 79400000, 79419000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 6 Titel: 6. Security
1)Korte beschrijving
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72212730, 72100000, 72110000, 72200000, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72330000, 72800000, 73100000, 73200000, 79130000, 79132000, 79212000, 79300000, 79310000, 79400000, 79419000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 7 Titel: 7. Standaardisatie
1)Korte beschrijving
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72330000, 72100000, 72110000, 72200000, 72212730, 72212731, 72212732, 72221000, 72222000, 72222100, 72225000, 72800000, 73100000, 73200000, 79130000, 79132000, 79212000, 79300000, 79310000, 79400000, 79419000

3)Hoeveelheid of omvang
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie selectieleidraad.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie selectieleidraad.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie selectieleidraad.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie selectieleidraad.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie selectieleidraad.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Zie selectieleidraad.
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
201500114.094.014 niet openbare Europese Aanbesteding Logius Diensten Portfolio Adviesdiensten
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 25-041764 van 5.2.2015

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.4.2015 - 14:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19.3.2015