Varer - 102206-2019

05/03/2019    S45    - - Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Andet trykt reklamemateriale, i.a.n.

2019/S 045-102206

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug
64942212
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Mette Ebdrup
E-mail: metebd@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100810951.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/100810951.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/100810951.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af levering og montering af plakattæpper og skinnesystemer til Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
22462000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter levering og montering af plakattæpper og skinnesystemer til Københavns Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
19520000
22000000
22460000
30195800
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører levering og montering af plakattæpper og skinnesystemer samt opbevaring af plakattæpper inkl. genpåsætning af lagerførte plakattæpper på indsamlingskøretøjer for Københavns Kommune

Der er på alle nuværende indsamlingskøretøjer (komprimatorbiler) i Københavns Kommune monteret et skinnesystem, hvori der er ophængt/monteret et plakattæppe. Københavns Kommune forventer årligt at indkøbe nye plakattæpper til montering på begge sider af ca. 110 stk. indsamlingsbiler svarende til i alt ca. 220 plakattæpper. Plakattæpperne skal forventelig produceres i forskellige sæt (størrelser), hvor hvert sæt er tilpasset en specifik komprimatorbiltype, og motivet på plakattæpperne kan være forskelligt pr. tæpper.

Københavns Kommune forventer at leverandøren årligt skal levere og montere et skinnesystem på nye indsamlingskøretøjer (begge sider) svarende til et omfang på 5 skinnesystemer pr. år.

Leverandøren skal tillige opbevare plakattæpper, som ikke er i brug. Leverandøren skal have indendørs lagerkapacitet til at opbevare i alt ca. 500 stk. plakattæpper af varierende størrelse. Leverandøren skal efter bestilling kunne genpåsætte de lagerførte plakattæpper på indsamlingskøretøjerne. Ydelsen indeholder afmontering af indsamlingskøretøjets nuværende plakattæppe og genpåsætning af et lagerført plakattæppe (udskiftning af plakattæppe).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/05/2019
Slut: 31/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med op til 2 gange 1 år, dvs. i perioden fra 1.6.2021 til 31.5.2023.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den i pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 angivet værdi er anslået og dækker den samlede kontraktperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af kontrakten (i alt 4 år).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiveren skal enten:

a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens pkt. 8 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens pkt. 8 krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, Ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have mindst én reference omfattende levering af plakattæpper og/eller skinnesystem til udendørs montering på skraldebiler med buede sider eller lignende til én eller flere forskellige kunder indenfor de sidste 3 år med en samlet omsætning på mindst 500 000 DKK.

Tilbudsgiver skal have et kvalitetssikringssystem, som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:

1) Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller -mål;

2) Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling;

3) Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til:

a) Reklamationer fra kunde over manglende leverance, og

b) Reklamationer fra kunde over defekt leverance.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde særlige vilkår om "Leverandørens samfundsansvar (CSR)". Vilkårene fremgår af Bilag 2 til Udkast til kontrakt i Udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/04/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/04/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres via Mercell Udbudsportal (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell Udbudsportal. Ved spørgsmål til brugen af Mercell Udbudsportal kan der rettes henvendelse til Mercell support på telefon (+45 63133700) eller på e-mail (danmark@mercell.com). Udbudsmaterialet vil tillige være tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside http://kk.dk/udbud

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2019