Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 102366-2014

Компактен изглед

27/03/2014    S61

Люксембург-Люксембург: Предоставяне на статистически услуги за паритета на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки

2014/S 061-102366

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Евростат
Пощенски адрес: rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
На вниманието на: Laurs Nørlund
Адрес за електронна поща: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/eurostat

Електронен достъп до информация: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Европейска комисия, Евростат
Пощенски адрес: rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
На вниманието на: Laurs Nørlund
Адрес за електронна поща: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Европейска комисия, Евростат
Пощенски адрес: сграда Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург
На вниманието на: Laurs Nørlund, отдел A5-(CAD) Bech F2/907
Адрес за електронна поща: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Статистика.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Предоставяне на статистически услуги за паритета на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Помещения на доставчика.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Партида 1: координиране на ценовото проучване за ППС за 2015 г. относно стоки за оборудване:
Тази партида обхваща проучването, което ще се проведе през 2015 г. Подготовката за проучването започва през 2014 г., а валидирането на проучването ще приключи през 2016 г. Работата обхваща проучването във всички 37 участващи държави.
Партида 2: координиране на ценовите проучвания за ППС за 2015 г. и 2016 г. относно строителство:
Тази партида се отнася до проучванията, които ще се проведат през 2015 г. и 2016 г. Работата обхваща проучванията във всички 37 участващи държави.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79330000 Статистически услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Партида 1: координиране на ценово проучване за ППС за 2015 г. относно артикули за оборудване – работата, която ще се извършва по тази покана за участие в търг, ще бъде обхваната от 2 припокриващи се договора, всеки от които обхваща работен период от 29 месеца: по първия договор са обхванати дейности, свързани с проучването за 2015 г., а вторият договор (с начало между 1.7.2015 г. и 1.8.2015 г.) обхваща дейностите, свързани с проучването за 2016 г.
Прогнозният обем на работата за 1 договор възлиза на:
— около 25 човекомесеца (т.е. общият обем е около 50 човекомесеца),
— 37 мисии в държави с продължителност 1 ден.
Партида 2: координиране на ценовите проучвания за ППС за 2015 г. и 2016 г. относно строителство – продължителността на работата ще бъде 29 месеца. Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:
— около 50 човекомесеца,
— 6–7 помощни мисии в държави за година.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 29 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Координиране на ценово проучване PPP за 2015 г. относно артикули за оборудване
1)Кратко описание
Тази партида обхваща проучването, което ще се проведе през 2015 г. Подготовката за проучването започва през 2014 г., а валидирането на проучването ще приключи през 2016 г.
Работата обхваща проучването във всички 37 участващи държави.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79330000 Статистически услуги

3)Количество или обем
Продължителността на работата ще бъде 29 месеца. Общият обем на работата за целия период на поръчката се изчислява на:
— около 50 човекомесеца,
— 37 мисии в държави с продължителност 1 ден.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 29 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Координиране на ценовите проучвания PPP за 2015 г. и 2016 г. относно строителство
1)Кратко описание
Тази партида се отнася до проучванията, които ще се проведат през 2015 г. и 2016 г. Работата обхваща проучванията във всички 37 участващи държави.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79330000 Статистически услуги

3)Количество или обем
Работата, която ще се извършва по тази покана за участие в търг, ще бъде обхваната от 2 припокриващи се договора, всеки от които обхваща работен период от 29 месеца: по първия договор са обхванати дейности, свързани с проучването за 2015 г., а вторият договор (с начало между 1.7.2015 г. и 1.8.2015 г.) обхваща дейностите, свързани с проучването за 2016 г.
Прогнозният обем на работата за 1 договор възлиза на:
— около 25 човекомесеца (т.е. общият обем е около 50 човекомесеца),
— 6–7 помощни мисии в държави за година.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 29 (считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Моля, вижте тръжните спецификации.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, вижте тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Моля, вижте тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Моля, вижте тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, вижте тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 15.5.2014 - 16:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 6.6.2014 - 10:00

Място:

Евростат, зала B4/444, сграда Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Люксембург (Kirchberg), ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: 1 упълномощен представител на всеки оферент може да присъства на заседанието по отваряне на офертите. На председателя на комисията по отварянето трябва да се представи писмена оторизация, подписана от оферента или негов надлежно упълномощен представител.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Предоставен е пряк електронен достъп до тръжната документация без предварителна заявка/регистрация на интернет адреса, упоменат в точка I.1.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17.3.2014