Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 102366-2014

Zobrazit zhuštěný náhled

27/03/2014    S61

Lucembursko-Lucemburk: Dodávka statistických služeb týkajících se parity kupní síly (PPP) pro kapitálové zboží

2014/S 061-102366

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
K rukám: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronický přístup k informacím: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
K rukám: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Obec: Lucemburk
PSČ: 2920
Stát: Lucembursko
K rukám: Laurs Nørlund, oddělení A5-(CAD) Bech F2/907
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Jiný: Statistika.
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka statistických služeb týkajících se parity kupní síly (PPP) pro kapitálové zboží.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 10: Průzkum trhu a veřejného mínění
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Položka č. 1: koordinace cenového průzkumu PPP 2015 ohledně zboží představujícího vybavení:
Tato položka se týká průzkumu, který bude proveden v roce 2015. Příprava tohoto průzkumu bude zahájena v roce 2014 a jeho ověření bude ukončeno v roce 2016. Práce se bude týkat průzkumu ve všech 37 zúčastněných zemích.
Položka č. 2: koordinace cenových průzkumů PPP 2015 a 2016 v oblasti stavebnictví:
Tato položka se týká průzkumů, které budou prováděny v letech 2015 a 2016. Práce bude spočívat v provedení průzkumů ve všech 37 zúčastněných zemích.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79330000 Statistické služby

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro několik částí
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Položka č. 1: koordinace cenových průzkumů PPP v roce 2015 u zboží představujícího vybavení – práce, které má být provedena dle této výzvy k podání nabídek, bude pokryta 2 vzájemně se překrývajícími smlouvami, přičemž každá bude zahrnovat období činností v délce 29 měsíců: v první zakázce jsou zahrnuty činnosti týkající se průzkumu za rok 2015, zatímco druhá smlouva (která bude zahájena někdy mezi 1.7.2015 a 1.8.2015) zahrnuje činnosti týkající se průzkumu v roce 2016.
Odhadovaný objem činnosti v rámci 1 zakázky činní:
— asi 25 člověkoměsíců (tj. celkový objem je kolem 50 člověkoměsíců),
— 37 misí 1denních misí v jednotlivých zemích.
Položka č. 2: koordinace cenových průzkumů PPP v letech 2015 a 2016 v oblasti stavebnictví – doba trvání prací bude 29 měsíců. Celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky se odhaduje na:
— asi 50 člověkoměsíců,
— 6–7 pomocných zahraničních misí ročně.
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 29 (ode dne zadání zakázky)

Informace o částech zakázky

Část zakázky č.: 1 Název: Koordinace cenového průzkumu PPP 2015 ohledně zboží představujícího vybavení
1)Stručný popis
Tato položka se týká průzkumu, který má být proveden v roce 2015. Příprava tohoto průzkumu začne v roce 2014 a jeho ověření bude ukončeno v roce 2016.
Práce zahrnuje průzkum ve všech 37 zúčastněných se zemích.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79330000 Statistické služby

3)Množství nebo rozsah
Doba trvání práce bude 29 měsíců. Celkový objem práce na celou dobu trvání zakázky se odhaduje na:
— asi 50 člověkoměsíců,
— 37 misí 1denních misí v jednotlivých zemích.
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 29 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky
Část zakázky č.: 2 Název: Koordinace cenových průzkumů PPP 2015 a 2016 v oblasti stavebnictví
1)Stručný popis
Tato položka se týká průzkumů, které budou prováděny v letech 2015 a 2016. Práce bude spočívat v provedení průzkumů ve všech 37 zúčastněných zemích.
2)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79330000 Statistické služby

3)Množství nebo rozsah
Práce, která má být provedena v rámci této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, bude pokryta 2 vzájemně provázanými smlouvami, každou v délce trvání 29 měsíců: v první zakázce jsou zahrnuty činnosti týkající se průzkumu za rok 2015, zatímco druhá smlouva (zahájena v rozmezí 1.7.2015 a 1.8.2015) zahrnuje činnosti týkající se průzkumu v roce 2016.
Odhadovaný objem činnosti v rámci 1 zakázky činní:
— asi 25 člověkoměsíců (tj. celkový objem je kolem 50 člověkoměsíců),
— 6–7 pomocných zahraničních misí ročně.
4)Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
Doba trvání v měsících: 29 (ode dne zadání zakázky)
5)Další informace o částech zakázky

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz specifikace nabídkového řízení.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 15.5.2014 - 16:00
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 6.6.2014 - 10:00

Místo:

Eurostat, místnost B4/444, budova Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Lucemburk (Kirchberg), LUCEMBURSKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek se může účastnit 1 oprávněný zástupce od každého uchazeče. Předsedovi otevírací komise musí být předloženo písemné zplnomocnění podepsané uchazečem nebo jeho řádně pověřeným zástupcem.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Přímý elektronický přístup k zadávací dokumentaci je zajištěn, bez jakékoliv předchozí žádosti/registrace, na internetové adrese zmiňované v bodě I.1.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Během 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17.3.2014