Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 102366-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

27/03/2014    S61

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) για κεφαλαιουχικά αγαθά

2014/S 061-102366

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat
Ταχ. Διεύθυνση: rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Laurs Nørlund
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu/eurostat

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat
Ταχ. Διεύθυνση: rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Laurs Nørlund
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat
Ταχ. Διεύθυνση: κτίριο Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2920
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Υπόψη: Laurs Nørlund, μονάδα A5-(CAD) Bech F2/907
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Άλλη: Στατιστικές.
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια στατιστικών υπηρεσιών για ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (ΙΑΔ) για κεφαλαιουχικά αγαθά
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 10: Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Τμήμα 1: συντονισμός της έρευνας για τις τιμές ΙΑΔ για το 2015 σε είδη εξοπλισμού:
το παρόν τμήμα καλύπτει την έρευνα που θα διεξαχθεί το 2015. Οι προετοιμασίες για την εν λόγω έρευνα ξεκινούν το 2014, ενώ η επικύρωση της έρευνας θα ολοκληρωθεί το 2016. Το έργο καλύπτει την έρευνα στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
Τμήμα 2: συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών:
το παρόν τμήμα αφορά τις έρευνες που θα διεξαχθούν τα έτη 2015 και 2016. Το έργο καλύπτει τις έρευνες στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79330000 Υπηρεσίες στατιστικής

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Τμήμα 1: συντονισμός της έρευνας για τις τιμές ΙΑΔ για το 2015 σε είδη εξοπλισμού — Το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα καλυφθεί από 2 αλληλοκαλυπτόμενες συμβάσεις με περιόδους εργασίας διάρκειας 29 μηνών εκάστη: στο πλαίσιο της πρώτης σύμβασης, καλύπτονται οι δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2015, ενώ η δεύτερη σύμβαση (που ξεκινάει μεταξύ 1.7.2015 και 1.8.2015) καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2016.
Ο προβλεπόμενος όγκος του έργου για 1 σύμβαση υπολογίζεται σε:
— περίπου 25 ανθρωπομήνες (ήτοι ο συνολικός όγκος είναι περίπου 50 ανθρωπομήνες),
— 37 αποστολές χωρών διάρκειας 1 ημέρας.
Τμήμα 2: συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών — Η διάρκεια του έργου θα είναι 29 μήνες. Ο συνολικός όγκος του έργου για τη συνολική περίοδο της σύμβασης υπολογίζεται σε:
— περίπου 50 ανθρωπομήνες,
— 6–7 αποστολές χωρών για παροχή συνδρομής ετησίως.
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 29 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: Συντονισμός της έρευνας για τις τιμές ΙΑΔ για το 2015 σε είδη εξοπλισμού
1)Σύντομη περιγραφή
Το παρόν τμήμα καλύπτει την έρευνα που θα διεξαχθεί το 2015. Οι προετοιμασίες για την εν λόγω έρευνα ξεκινούν το 2014, ενώ η επικύρωση της έρευνας θα ολοκληρωθεί το 2016.
Το έργο καλύπτει την έρευνα στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79330000 Υπηρεσίες στατιστικής

3)Ποσότητα ή έκταση
Η διάρκεια του έργου θα είναι 29 μήνες. Ο συνολικός όγκος του έργου για τη συνολική περίοδο της σύμβασης υπολογίζεται σε:
— περίπου 50 ανθρωπομήνες,
— 37 αποστολές χωρών διάρκειας 1 ημέρας.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 29 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: Συντονισμός των ερευνών για τις τιμές ΙΑΔ για τα έτη 2015 και 2016 στον τομέα των κατασκευών
1)Σύντομη περιγραφή
Το παρόν τμήμα αφορά τις έρευνες που θα διεξαχθούν τα έτη 2015 και 2016. Το έργο καλύπτει τις έρευνες στο σύνολο των 37 συμμετεχουσών χωρών.
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

79330000 Υπηρεσίες στατιστικής

3)Ποσότητα ή έκταση
Το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα καλυφθεί από 2 αλληλοκαλυπτόμενες συμβάσεις με περιόδους εργασίας διάρκειας 29 μηνών εκάστη: στο πλαίσιο της πρώτης σύμβασης, καλύπτονται οι δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2015, ενώ η δεύτερη σύμβαση (που ξεκινάει μεταξύ 1.7.2015 και 1.8.2015) καλύπτει τις δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα του 2016.
Ο προβλεπόμενος όγκος του έργου για 1 σύμβαση υπολογίζεται σε:
— περίπου 25 ανθρωπομήνες (ήτοι ο συνολικός όγκος είναι περίπου 50 ανθρωπομήνες),
— 6–7 αποστολές χωρών για παροχή συνδρομής ετησίως.
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 29 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Παρακαλείστε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 15.5.2014 - 16:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 6.6.2014 - 10:00

Τόπος:

Eurostat, αίθουσα B4/444, κτίριο Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Λουξεμβούργο (Kirchberg), ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Στην εν λόγω συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών μπορεί να παραστεί 1 εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ανά υποψήφιο. Θα πρέπει να προσκομιστεί στον πρόεδρο της επιτροπής για το άνοιγμα των προσφορών γραπτή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εντολοδόχο του.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Παρέχεται άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη αίτηση/εγγραφή, στη διεύθυνση στο διαδίκτυο που αναφέρεται στο σημείο I.1.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση. Οι καταγγελίες στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχουν ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
17.3.2014