Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 102366-2014

Prikaži smanjeni prikaz

27/03/2014    S61

Luksemburg-Luxembourg: Nabava statističkih usluga povezanih s paritetima kupovne moći (PKM) za investicijska dobra

2014/S 061-102366

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Laurs Nørlund
E-pošta: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronički pristup podacima: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Laurs Nørlund
E-pošta: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetska adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Poštanska adresa: zgrada Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2920
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Laurs Nørlund, Odjel A5-(CAD) Bech F2/907
E-pošta: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Statistika.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava statističkih usluga povezanih s paritetima kupovne moći (PKM) za investicijska dobra
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 10: Usluge istraživanja tržišta i usluge ispitivanja javnog mišljenja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Prostori pružatelja usluga.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Grupa 1: koordinacija istraživanja o cijenama PKM 2015. za investicijska dobra:
Ova se grupa odnosi na istraživanje koje treba provesti u 2015. Pripreme za to istraživanje započinju u 2014., a provjera valjanosti istraživanja završit će u 2016. Radovi obuhvaćaju istraživanje u svih 37 zemalja sudionica.
Grupa 2: koordinacija istraživanja o cijenama PKM 2015. i 2016. za sektor graditeljstva:
Ova se grupa odnosi na istraživanja koja treba provesti u 2015. i 2016. Radovi obuhvaćaju istraživanja u svih 37 zemalja sudionica.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79330000 Statističke usluge

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Grupa 1: koordinacija istraživanja o cijenama PKM 2015. o investicijskim dobrima — radovi koje treba provesti u okviru ovog poziva na nadmetanje bit će predmet 2 preklapajuća ugovora, pri čemu svaki obuhvaća 29 mjeseci trajanja radova: prvi ugovor obuhvaća aktivnosti povezane s istraživanjem 2015., a drugi ugovor (koji će započeti između 1.7.2015. i 1.8.2015.) obuhvaća aktivnosti povezane s istraživanjem 2016.
Procijenjeni opseg radova za 1 ugovor iznosi:
— približno 25 osoba-mjeseci (odnosno ukupni opseg iznosi približno 50 osoba-mjeseci),
— 37 misija u državama u trajanju od 1 dana.
Grupa 2: koordinacija istraživanja o cijenama PKM 2015. i 2016. za sektor graditeljstva — trajanje radova iznosit će 29 mjeseci. Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora iznositi:
— približno 50 osoba-mjeseci,
— 6–7 pomoćnih misija u državi godišnje.
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 29 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Koordinacija istraživanja o cijenama PKM 2015. za investicijska dobra
1)Kratak opis
Ova se grupa odnosi na istraživanje koje treba provesti u 2015. Pripreme za to istraživanje započinju u 2014., a provjera valjanosti istraživanja završiti će u 2016.
Radovi se odnose na istraživanje u svih 37 zemalja sudionica.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79330000 Statističke usluge

3)Količina ili opseg
Radovi će trajati 29 mjeseci. Procjenjuje se da će ukupni opseg radova za cijelo razdoblje trajanja ugovora iznositi:
— približno 50 osoba-mjeseci,
— 37 misija u državama u trajanju od 1 dana.
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 29 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Koordinacija istraživanja o cijenama PKM 2015. i 2016. za sektor graditeljstva
1)Kratak opis
Ova grupa odnosi se na istraživanja koja treba provesti u 2015. i 2016. Radovi obuhvaćaju istraživanja u svih 37 zemalja sudionica.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79330000 Statističke usluge

3)Količina ili opseg
Radovi koje treba provesti u okviru ovog poziva na nadmetanje bit će predmet 2 preklapajuća ugovora, pri čemu svaki obuhvaća 29 mjeseci trajanja radova: prvi ugovor obuhvaća aktivnosti povezane s istraživanjem 2015., a drugi ugovor (koji će započeti između 1.7.2015. i 1.8.2015.) obuhvaća aktivnosti povezane s istraživanjem 2016.
Procijenjeni opseg radova za 1 ugovor iznosi:
— približno 25 osoba-mjeseci (odnosno ukupni opseg iznosi približno 50 osoba-mjeseci),
— 6–7 pomoćnih misija u državi godišnje.
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 29 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Vidi upute za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 15.5.2014 - 16:00
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 6.6.2014 - 10:00

Mjesto:

Eurostat, soba B4/444, zgrada Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: na ovom otvaranju ponuda može sudjelovati 1 ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja. Potrebno je pokazati pisano ovlaštenje s potpisom ponuditelja ili njegovog ovlaštenog zastupnika predsjedatelju odbora za otvaranje ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Izravni elektronički pristup dokumentaciji za nadmetanje, bez prethodnog zahtjeva/registracije, dostupan je na internetskoj adresi navedenoj u točki I.1.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
17.3.2014