Usługi - 102366-2014

Wyświetl widok skrócony

27/03/2014    S61

Luksemburg-Luksemburg: Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych

2014/S 061-102366

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/eurostat

Dostęp elektroniczny do informacji: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Adres internetowy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Eurostat
Adres pocztowy: budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Laurs Nørlund, Dział A5-(CAD) Bech F2/907
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: statystyka.
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi statystyczne związane z parytetami siły nabywczej (PPP) w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 10: Usługi badania rynku i opinii publicznej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba wykonawcy.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część 1: koordynacja badania cen 2015 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej:
niniejsza część obejmuje badanie, które ma zostać przeprowadzone w 2015. Przygotowania do tego badania zaczną się w 2014, natomiast walidacja wyników zakończy się w 2016. Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 krajach uczestniczących.
Część 2: koordynacja badań cen 2015 i 2016 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej:
niniejsza część dotyczy badań, które mają zostać przeprowadzone w 2015 i 2016. Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 państwach uczestniczących.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Część 1: koordynacja badania cen 2015 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej — prace w ramach niniejszego zaproszenia do składania oferty będą realizowane na podstawie 2 zbieżnych umów, każda o okresie realizacji wynoszącym 29 miesięcy: pierwsza umowa obejmuje zadania związane z badaniem 2015, natomiast druga umowa (której początek realizacji przypada między 1.7.2015 a 1.8.2015) obejmuje działania związane z badaniem 2016.
Szacowany nakład pracy w ramach 1 umowy wynosi:
— około 25 osobomiesięcy (tj. całkowity nakład wynosi około 50 osobomiesięcy),
— 37 1-dniowych misji krajowych.
Część 2: koordynacja badań cen 2015 i 2016 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej — czas realizacji prac wyniesie 29 miesięcy. Szacowany łączny nakład pracy na cały czas trwania zamówienia wynosi:
— około 50 osobomiesięcy,
— pomoc w 6–7 misjach krajowych rocznie.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 29 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Koordynacja badania cen 2015 w kategorii wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne w ramach parytetów siły nabywczej
1)Krótki opis
Niniejsza część obejmuje badanie, które ma zostać przeprowadzone w 2015. Przygotowania do tego badania zaczną się w 2014, natomiast walidacja wyników zakończy się w 2016.
Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 krajach uczestniczących.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Czas realizacji zadań wyniesie 29 miesięcy. Szacowany łączny nakład pracy na cały czas trwania zamówienia wynosi:
— około 50 osobomiesięcy,
— 37 1-dniowych misji krajowych.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 29 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Koordynacja badań cen 2015 i 2016 w kategorii budownictwo w ramach parytetów siły nabywczej
1)Krótki opis
Niniejsza część dotyczy badań, które mają zostać przeprowadzone w 2015 i 2016. Zadanie dotyczy przeprowadzenia badania we wszystkich 37 państwach uczestniczących.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79330000 Usługi statystycne

3)Wielkość lub zakres
Prace w ramach niniejszego zaproszenia do składania oferty będą realizowane na podstawie 2 zbieżnych umów, każda o okresie realizacji wynoszącym 29 miesięcy: pierwsza umowa obejmuje zadania związane z badaniem 2015, natomiast druga umowa (której początek realizacji przypada między 1.7.2015 a 1.8.2015) obejmuje działania związane z badaniem 2016.
Szacowany nakład pracy w ramach 1 umowy wynosi:
— około 25 osobomiesięcy (tj. całkowity nakład wynosi około 50 osobomiesięcy),
— pomoc w 6–7 misjach krajowych rocznie.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 29 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zob. specyfikacja zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: zob. specyfikacja zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
zob. specyfikacja zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.5.2014 - 16:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.6.2014 - 10:00

Miejscowość:

Eurostat, sala B4/444, budynek im. Josepha Becha, rue Alphonse Weicker, 2721 Luksemburg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: w sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedstawiciel oferenta musi okazać przewodniczącemu komisji przetargowej pisemne upoważnienie podpisane przez oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Bezpośredni elektroniczny dostęp do dokumentacji przetargowej można uzyskać bez uprzedniego wniosku/rejestracji pod adresem internetowym podanym w pkt I.1.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.3.2014