Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 102366-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

27/03/2014    S61

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka štatistických služieb týkajúcich sa parity kúpnej sily (PPP) pre kapitálové tovary

2014/S 061-102366

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Eurostat
Poštová adresa: rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronický prístup k informáciám: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Eurostat
Poštová adresa: rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európska komisia, Eurostat
Poštová adresa: budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Laurs Nørlund, oddelenie A5-(CAD) Bech F2/907
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: štatistika.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka štatistických služieb týkajúcich sa parity kúpnej sily (PPP) pre kapitálové tovary.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 10: Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Priestory dodávateľa.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Časť 1: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 týkajúceho sa tovarov v oblasti vybavenia:
Táto časť zahŕňa prieskum, ktorý sa má vykonať v roku 2015. Príprava na tento prieskum sa začne v roku 2014 a jeho overenie bude ukončené v roku 2016. Práca zahŕňa prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
Časť 2: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva:
Táto časť sa týka prieskumov, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2015 a 2016. Práca zahŕňa prieskumy vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79330000 Štatistické služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu alebo viac častí
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Časť 1: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 týkajúceho sa tovarov v oblasti vybavenia – práca, ktorá sa má v rámci tejto výzvy na súťaž vykonať, bude zahŕňať 2 prekrývajúce sa zmluvy, z ktorých obe zahŕňajú obdobie prác v trvaní 29 mesiacov: k prvej zmluve patria činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2015, pričom druhá zmluva (so začiatkom v období medzi 1.7.2015 a 1.8.2015) zahŕňa činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2016.
Odhadovaný objem práce na 1 zmluvu predstavuje:
—približne 25 osobo-mesiacov (t. j. celkový objem približne 50 osobo-mesiacov),
— 37 1-dňových misií v krajinách.
Časť 2: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva – práca bude trvať 29 mesiacov. Predpokladá sa, že celkový objem práce počas celého zmluvného obdobia bude:
— približne 50 osobo-mesiacov,
— ročne 6 až 7 misií určených na pomoc v krajine.
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 29 (od zadania zákazky)

Informácie o častiach

Časť č.: 1 Názov: Koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 týkajúceho sa tovarov v oblasti vybavenia
1)Stručný opis
Táto časť zahŕňa prieskum, ktorý sa má vykonať v roku 2015. Príprava na tento prieskum sa začne v roku 2014 a overenie prieskumu bude ukončené v roku 2016.
Práca zahŕňa prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79330000 Štatistické služby

3)Množstvo alebo rozsah
Trvanie práce bude 29 mesiacov. Predpokladá sa, že celkový objem práce počas celého zmluvného obdobia bude:
— približne 50 osobo-mesiacov,
— 37 1-dňových misií v krajinách.
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 29 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach
Časť č.: 2 Názov: Koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva
1)Stručný opis
Táto časť sa týka prieskumov, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2015 a 2016. Práca zahŕňa prieskumy vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
2)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79330000 Štatistické služby

3)Množstvo alebo rozsah
Práca, ktorá sa má vykonať v rámci tejto výzvy na súťaž, bude zahŕňať 2 prekrývajúce sa zmluvy, z ktorých každá zahŕňa obdobie prác v dĺžke 29 mesiacov: k prvej zmluve patria činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2015, pričom druhá zmluva (so začiatkom v období medzi 1.7.2015 a 1.8.2015) zahŕňa činnosti týkajúce sa prieskumu na rok 2016.
Odhadovaný objem práce na 1 zmluvu predstavuje:
—približne 25 osobo-mesiacov (t. j. celkový objem približne 50 osobo-mesiacov),
— ročne 6 až 7 misií určených na pomoc v krajine.
4)Údaje o odlišnom trvaní zákazky alebo lehotách uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch: 29 (od zadania zákazky)
5)Doplňujúce informácie o častiach

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozrite súťažné podklady.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozrite súťažné podklady.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozrite súťažné podklady.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozrite súťažné podklady.
III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozrite súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pozrite súťažné podklady.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozrite súťažné podklady.
III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií stanovených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo na účasť na rokovaní alebo v informatívnom dokumente
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 15.5.2014 - 16:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 6.6.2014 - 10:00

Miesto:

Eurostat, miestnosť B4/444, budova Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxemburg (Kirchberg), LUXEMBURSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača sa môže zúčastniť tohto otváracieho zasadnutia. Písomné splnomocnenie, podpísané uchádzačom alebo náležite splnomocneným zástupcom musí byť predložené predsedovi otváracej komisie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie
Priamy elektronický prístup k súťažným podkladom je dostupný bez predbežnej žiadosti/registrácie na internetovej adrese uvedenej v bode I.1.
VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17.3.2014