Υπηρεσίες - 102545-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

26/03/2016    S61    Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες κινηματογράφησης ταινιών

2016/S 061-102545

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 17.2.2016, 2016/S 033-052434)

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Contact: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Αντί 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

23.3.2016 Τοπική ώρα: 17:00.

Διάβαζε 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

29.3.2016 (17:00), τοπική ώρα.