Доставки - 102841-2019

05/03/2019    S45    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Вентилатори и климатици

2019/S 045-102841

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Електронно управление“
Национален регистрационен номер: 177098809
Пощенски адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ 6
Град: София
код NUTS: BG
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Йоана Кючукова
Електронна поща: ikuchukova@e-gov.bg
Телефон: +359 29492193
Факс: +359 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://e-gov.bg/bg/1

Адрес на профила на купувача: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/238

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Друга дейност: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори в 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
39717000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на фабрично нови климатизатори и вентилаторни конвектори в 2 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ),

— обособена позиция № 2 „Доставка на вентилаторни конвектори — стенен и таванен, касетъчен тип“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 38 061.88 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

На територията на Софийска област и (или) град София

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), както следва:

— 7 броя с мощност не по-малка от 30 000 ВТU,

— 8 броя с мощност не по-малка от 24 000 ВТU,

— 9 броя с мощност не по-малка от 18 000 ВТU,

— 4 броя с мощност не по-малка от 12 000 ВТU.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на вентилаторни конвектори — стенен и таванен, касетъчен тип

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39717100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

гр. Ботевград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 60 броя стенни вентилаторни конвектори за работните помещения за открит монтаж и 8 броя таванни вентилаторни конвектори — касетъчен тип, за скрит монтаж в заседателните зали

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Гаранционен срок / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 221-505344
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 23
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на 28 броя фабрично нови климатизатори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
25/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Аероклима Бул“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175319194
Пощенски адрес: ул. „Мано Филипов“ № 13
Град: Самоков
код NUTS: BG412
Пощенски код: 2000
Държава: Виетнам
Електронна поща: aeroklima.bul@abv.bg
Телефон: +359 88856597
Факс: +359 88856597
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 41 667.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 38 061.88 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на вентилаторни конвектори — стенен и таванен, касетъчен тип

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/03/2019