We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 103030-2017

21/03/2017    S56    Europejski Trybunał Obrachunkowy - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura konkurencyjna z negocjacjami 

Luksemburg-Luksemburg: Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

2017/S 056-103030

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU
Kod pocztowy: 1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46667

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eca.europa.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 1615
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Procurement Service
Tel.: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Faks: +352 4398-46946
Kod NUTS: LU

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.eca.europa.eu

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Numer referencyjny: CPN 597.
II.1.2)Główny kod CPV
55500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest zawarcie 2 umów ramowych, których przedmiotem jest:

— część 1: świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym,

— część 2: świadczenie usług ilościowych i jakościowych kontroli usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55330000
55510000
55511000
55523000
55520000
55500000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług gastronomicznych obejmie następujące usługi:

1) obsługa restauracji pracowniczej: restauracja pracownicza znajduje się pod adresem: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, na parterze budynku Trybunału K3. Sala restauracji ma około 400 miejsc siedzących, a w podziemiu dysponuje kuchnią z wyposażeniem;

2) prowadzenie 2 kafeterii (K2 i K3) oferujących usługi szybkiej gastronomii: kafeterie w budynkach K2 i K3 posiadają odpowiednio około 68 i 80 miejsc siedzących. W sąsiedztwie kafeterii w budynku K2 znajduje się biuro. Obie kafeterie są samoobsługowe;

3) prowadzenie modułowej sali restauracyjnej dla dyrekcji (obiady, kolacje, przyjęcia) znajdującej się na 6. piętrze budynku K3. Salę można dzielić na części. Jednocześnie można w niej obsłużyć maksymalnie 3 obiady i jedno przyjęcie koktajlowe, czyli 170 osób na stojąco w formule koktajlowej lub bufetu i 120 osób w formule obiadu lub kolacji. Sala restauracyjna dla dyrekcji K3 dysponuje kuchnią z wyposażeniem;

4) świadczenie następujących usług powiązanych, w przypadku których wykonawca nie ma wyłączności:

i. obsługa przerw kawowych, serwowanie kawy w salach posiedzeń i obsługa punktów kawowych;

ii. wynajem i utrzymanie ekspresów do kawy i dystrybutorów wody, dostarczanie napojów do gabinetów członków, dostarczanie i zakładanie powiązanych materiałów eksploatacyjnych, takich jak butle;

iii. dystrybutory automatyczne (dystrybutory napojów, przekąsek, kanapek itp.);

iv. pomoc dla Trybunału przez zapewnienie obsługi (głównych kelnerów, pomywaczy i kucharzy) podczas przyjęć organizowanych przez Trybunał.

Umowa dotycząca części 1 jest umową mieszaną. Na jej podstawie Trybunał powierza wykonawcy zarządzanie różnymi usługami na podstawie koncesji [„część koncesyjna” odpowiadająca usługom 1, 2 i 4 ppkt (iii)] oraz ustanawia warunki zamówień szczegółowych na świadczenie usług gastronomicznych, które Trybunał może udzielić wykonawcy w formie zleceń w okresie obowiązywania umowy („część dotycząca umowy ramowej o usługi”, usługi 3 i 4 ppkt i, ii oraz iv).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: budżet ogólny UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Świadczenie usług ilościowych i jakościowych kontroli usług gastronomicznych w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55500000
55330000
79419000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis zamówienia:

Trybunał poszukuje usługodawcy, który będzie go wspierał w zadaniach kontroli poprawnego wykonania umowy o usługi gastronomiczne (część 1).

Świadczenie usług gastronomicznych obejmuje obsługę restauracji pracowniczej, prowadzenie 2 kafeterii (K2 i K3) oferujących usługi szybkiej gastronomii, prowadzenie sali restauracyjnej dla dyrekcji (obiady, kolacje, przyjęcia) do celów gastronomii formalnej i okolicznościowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: budżet ogólny UE.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

kandydaci muszą posiadać zdolność prawną do realizacji zamówienia. Wymóg w zakresie zdolności prawnej:

– kandydaci muszą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej będącej przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

W tym celu kandydaci muszą dostarczyć dowód, że zgodnie z prawem krajowym posiadają zezwolenie na realizację zamówienia (wpis do rejestru handlowego lub zawodowego, przynależność do specjalistycznej organizacji, wyraźne upoważnienie, wpis do rejestru VAT).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

kandydaci muszą posiadać zasoby i środki finansowe wystarczające do realizacji zamówienia. Wymóg w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:

– część 1 i część 2: całkowity średni roczny obrót oferenta za 3 ostatnie lata obrotowe musi być co najmniej równy 2-krotności szacowanej rocznej wartości zamówienia.

Oceny zdolności ekonomicznej i finansowej kandydata dokona się na podstawie bilansów lub wyciągów z bilansów i rachunków zysków i strat za okres ostatnich 3 lat obrotowych oraz kopii sprawozdań zarządu i zewnętrznych audytorów, jeżeli są dostępne, dotyczących tych lat obrotowych.

Jeżeli, z wyjątkowych przyczyn, które zamawiający uzna za uzasadnione, kandydat nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, może on potwierdzić swoją zdolność finansową za pomocą innych środków, uważanych za stosowne przez zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

kandydaci muszą posiadać zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe wystarczające do realizacji zamówienia. Wymogi w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych przedstawiono poniżej.

Część 1:

a) kandydaci muszą posiadać odpowiednie, co najmniej 3-letnie, doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej będącej przedmiotem części 1 niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodne z opisem w specyfikacji technicznej;

b) kandydaci muszą przedstawić wykaz 3 przykładów podobnych umów zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat. Każda umowa zapewniła kandydatowi wysokość obrotów co najmniej 500 000 EUR rocznie na klienta. Usługi gastronomiczne muszą obowiązkowo obejmować usługi gastronomii zbiorowej oraz usługi okolicznościowe i formalne.

Każda referencja powinna obejmować następujące informacje:

— nazwa klienta (podmiotu publicznego lub prywatnego),

— krótki opis świadczonych usług (rodzaj usług, kwota, data realizacji),

— do każdej referencji należy załączyć zaświadczenia o należytym wykonaniu wystawione przez klientów;

c) kandydaci muszą wykazać kompetencje i doświadczenie zawodowe osób odpowiedzialnych i wykonujących usługi (1 kierownik obiektu, 2 kucharzy i 1 cukiernik), z uwzględnieniem wymogów podanych w pkt 3.5.2 (część B specyfikacji istotnych warunków zamówienia). W tym celu kandydaci dostarczą CV kierownika obiektu, 2 kucharzy i cukiernika.

Część 2: kandydaci muszą przedstawić wykaz 3 referencji klientów w dziedzinie ilościowej i jakościowej kontroli usług gastronomii zbiorowej, z podaniem odpowiedniego, co najmniej 3-letniego, doświadczenia w zakresie działalności gospodarczej będącej przedmiotem części 2.

Każda referencja powinna obejmować następujące informacje:

– nazwa klienta (podmiotu publicznego lub prywatnego),

– krótki opis świadczonych usług (rodzaj kontroli, kwota, data),

– do każdej referencji należy załączyć zaświadczenia o należytym wykonaniu wystawione przez klientów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/04/2017
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja zamówienia jest dostępna wyłącznie w witrynie „Ted-eTendering”. Dodatkowe informacje będą publikowane w witrynie „Ted-eTendering”. Podana strona internetowa jest regularnie aktualizowana, a kandydaci/oferenci są odpowiedzialni za sprawdzanie aktualizacji i zmian wprowadzanych w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Unii Europejskiej
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313

Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Europejski Trybunał Obrachunkowy, Procurement Service
Adres pocztowy: 12, rue Alcide de Gasperi
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 1615
Państwo: Luksemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47611
Faks: +352 4398-46955

Adres internetowy: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2017