Tjänster - 103030-2017

21/03/2017    S56    Europeiska revisionsrätten - Tjänster - Meddelande om upphandling - Förfaranden under konkurrens 

Luxemburg-Luxemburg: Drift av cateringtjänsten vid Europeiska revisionsrätten

2017/S 056-103030

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
Kontaktperson: ECA Procurement Service
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eca.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Nuts-kod: LU

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eca.europa.eu

I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Drift av cateringtjänsten vid Europeiska revisionsrätten

Referensnummer: CPN 597.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55500000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet är att ingå 2 ramavtal för följande:

— Del 1: drift av cateringtjänsten vid Europeiska revisionsrätten.

— Del 2: utförande av kvantitets- och kvalitetskontroller avseende cateringtjänsterna vid Europeiska revisionsrätten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för endast en del
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Drift av cateringtjänsten vid Europeiska revisionsrätten

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55330000
55510000
55511000
55523000
55520000
55500000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska revisionsrätten, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Följande tjänster ska inbegripas i driften av cateringtjänsten:

1) Drift av en personalrestaurang: personalrestaurangen är belägen på 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, på bottenvåningen i K3-byggnaden. Restaurangen har plats för cirka 400 personer och har ett fullt utrustat kök i källaren.

2) Drift av 2 kafeterior (K2 och K3) som erbjuder snabb service: kafeteriorna i byggnaderna K2 och K3 har cirka 68 respektive 80 sittplatser. Kafeterian i K2-byggnaden har ett angränsande kontor. Det är självbetjäning i de 2 kafeteriorna.

3) Drift av en modulär direktionsmatsal (luncher, middagar, mottagningar) belägen på våning 6 i K3-byggnaden. Matsalen kan delas upp och kan tillgodose högst 3 luncher och 1 cocktailparty samtidigt, dvs. 170 personer (som står) kan närvara vid ett cocktailparty eller en buffé och 120 personer för lunch eller middag. Direktionsmatsalen i K3-byggnaden har ett fullt utrustat kök.

4) Tillhandahållande av följande tillhörande tjänster, för vilka uppdragstagaren inte åtnjuter ensamrätt:

i. Kafferast, servering av kaffe i mötesrum och kaffehörnor.

ii. Leasing och underhåll av kaffemaskiner och vattenautomater, leverans av drycker till medlemmarnas kontor, leverans och installation av tillhörande förbrukningsvaror såsom återfyllnadsflaskor.

iii. Automatiska försäljningsautomater (för distribution av drycker, tilltugg, smörgåsar etc.).

iv. Bistånd till revisionsrätten genom att tillhandahålla servicepersonal (servitörer med ansvar för en grupp bord, diskare och en kock) för mottagningar som revisionsrätten anordnar.

Kontraktet för del 1 är ett blandat kontrakt inom ramen för vilket revisionsrätten anförtror uppdragstagaren förvaltningen av diverse tjänster som en koncession (koncessionsdelen omfattar tjänsterna inom ramen för punkterna 1, 2, och 4, led iii). I kontraktet fastställs också villkoren för specifika kontrakt för tillhandahållande av cateringtjänster som revisionsrätten kan tilldela uppdragstagaren. Detta sker genom inköpsordrar under kontraktets löptid (del avseende ramavtal för tjänster, tjänster inom ramen för punkterna 3 och 4, led i, ii and iv).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s allmänna budget.
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utförande av kvantitets- och kvalitetskontroller avseende cateringtjänsterna vid Europeiska revisionsrätten

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55500000
55330000
79419000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska revisionsrätten, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Revisionsrätten söker en tjänsteleverantör som ska bistå den i dess uppdrag att övervaka det tillfredsställande utförandet av cateringkontraktet (del 1).

Drift av cateringtjänsten avser driften av en personalrestaurang, 2 kafeterior (K2 och K3) som erbjuder snabb service och en direktionsmatsal (luncher, middagar, mottagningar) för catering för formella sammanhang och evenemang.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 60 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s allmänna budget.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

De sökande ska ha rättslig kapacitet att genomföra kontraktet. Kravet med avseende på rättslig kapacitet är följande:

— Sökande ska vara behöriga att utföra den kommersiella verksamhet som avses inom ramen för detta anbudsförfarande.

I detta syfte ska sökande tillhandahålla bevis på att nationell lagstiftning berättigar dem att genomföra kontraktet (inskrivning i yrkes- eller handelsregistret, medlemskap i en branschorganisation, uttryckligt tillstånd eller inskrivning i momsregistret).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Sökande ska ha tillräckliga resurser och finansiella medel för att genomföra kontraktet. Kravet med avseende på ekonomisk och finansiell kapacitet är följande:

— Delarna 1 och 2: Anbudsgivarens genomsnittliga totala årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren ska vara minst dubbelt så stor som det uppskattade årliga värdet.

Den sökandes ekonomiska och finansiella kapacitet kommer att bedömas på grundval av balansräkningar eller utdrag ur dessa och resultaträkningar för de 3 senaste räkenskapsåren, tillsammans med eventuella kopior av rapporter från styrelsen och externa revisorer, om sådana finns tillgängliga, för dessa räkenskapsår.

Om den sökande av någon särskild anledning som den upphandlande myndigheten anser berättigad inte kan tillhandahålla de erfordrade bevishandlingarna, kan den finansiella kapaciteten styrkas på något sätt som den upphandlande myndigheten anser lämpligt.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Sökande ska ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att genomföra kontraktet. Kraven med avseende på teknisk och yrkesmässig kapacitet är följande:

Del 1:

(a) Sökande ska ha minst 3 års relevant erfarenhet rörande den kommersiella verksamhet som avses inom ramen för del 1 av anbudsförfarandet, i enlighet med beskrivningen i de tekniska specifikationerna.

(b) Sökande ska tillhandahålla en förteckning över 3 exempel på liknande kontrakt som genomförts under de 3 senaste åren, där vart och ett av kontrakten motsvarar en omsättning på minst 500 000 EUR per år/per kund för den sökande. Cateringtjänsterna ska inbegripa storkökstjänster samt tjänster för evenemang och formella tillfällen.

Varje referens ska innehålla följande information:

— Kundens namn (offentlig eller privat).

— Kort beskrivning över de tjänster som tillhandahållits (typ av tjänst, värde, datum för utförande).

— Redogörelser från kunderna om tillfredsställande genomförande ska bifogas varje referens.

(c) Sökande ska tillhandahålla bevis på kompetens och erfarenhet för de som ansvarar för tjänsten och för de som tillhandahåller tjänsterna (1 platschef, 2 kockar och 1 konditor), med beaktande av de krav som anges i punkt 3.5.2 (del B av förfrågningsunderlaget). I detta syfte ska sökande tillhandahålla meritförteckningar för platschefen, de båda kockarna och konditorn.

Del 2: Sökande ska tillhandahålla en förteckning med 3 kundreferenser inom området kvalitets- och kvantitetskontroller avseende storkökstjänster som visar på minst 3 års relevant erfarenhet inom den kommersiella verksamhet som avses inom ramen för del 2.

Varje referens ska innehålla följande information:

— Kundens namn (offentlig eller privat).

— Kort beskrivning över de tjänster som tillhandahållits (typ av kontroller, värde, datum).

— Redogörelser från kunderna om tillfredsställande genomförande ska bifogas varje referens.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlade förfaranden under konkurrens
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.5)Information om förhandling
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontraktet på grundval av ursprungliga anbud utan att genomföra förhandlingar
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/04/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Kontraktshandlingarna är endast tillgängliga på webbplatsen för e-upphandling på Ted. Ytterligare information kommer att publiceras på webbplatsen för e-upphandling på Ted. Webbplatsen uppdateras regelbundet och det åligger de sökande/anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsförfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313

Internetadress: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska revisionsrätten, Procurement Service
Postadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Ort: Luxembourg
Postnummer: 1615
Land: Luxemburg
E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955

Internetadress: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/03/2017