Diensten - 103036-2017

21/03/2017    S56

België-Brussel: Beperking van nieuwe besmettelijke ziekten bij salamanders om een verlies van Europese biodiversiteit tegen te gaan

2017/S 056-103036

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Environment, SRD.2 — Finance
Postadres: BU-9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beperking van nieuwe besmettelijke ziekten bij salamanders om een verlies van Europese biodiversiteit tegen te gaan.

Referentienummer: ENV.B.3/SER/2016/0028.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Op basis van de observatie van een massale sterfte van salamanders in Nederland werd in 2013 een nieuwe besmettelijke schimmel beschreven die salamanders doodt. Indien er nu geen actie wordt ondernomen om de negatieve gevolgen van deze ziekte te beperken, kan Europa binnenkort getuige worden van het massaal uitsterven van salamandersoorten. Het in het kader van deze opdracht te verrichten werk moet de huidige omvang en verspreiding van de ziekte in Europa identificeren, een systeem voor vroegtijdige waarschuwing opzetten, actieplannen voor noodtoestanden ontwikkelen voor de korte termijn en bewijzen leveren voor concepten voor duurzame bestrijdingsmaatregelen voor de lange termijn. De doelstellingen, maatregelen en resultaten van de opdracht moeten op een daarvoor bestemde website worden geplaatst.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 900 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare oproep tot inschrijving — 1 enkele dienstenovereenkomst ter waarde van 900 000 EUR met een looptijd van 36 maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 20
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 124-221565
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.027731/2017/750768/SER/ENV.D.3
Benaming:

Beperking van nieuwe besmettelijke ziekten bij salamanders om een verlies van Europese biodiversiteit tegen te gaan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Universiteit Gent
Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25
Plaats: Gent
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 9000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON)
Postadres: Toernooiveld 1
Plaats: Nijmegen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6525 ED
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Universität Trier
Postadres: Universitätsring 15
Plaats: Trier
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 54296
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.)
Postadres: 3 rue Michel-Ange
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 75794
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Università degli studi di Genova (UNIGE)
Postadres: via Balbi 5
Plaats: Genova GE
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 16126
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Zoological Society of London
Postadres: Regent's Park
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: NW1 4RY
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Postadres: Serrano, 117
Plaats: Madrid (Madrid)
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Natagora
Postadres: rue Nanon 98
Plaats: Namur
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 5000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e) en f), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

Gelieve op te merken dat dit eerder werd bekendgemaakt in vooraankondiging PB 2016/S 043-070158 van 2.3.2016 met een verschillende titel: beperking van nieuwe besmettelijke ziekten bij amfibieën om het verlies van Europese biodiversiteit tegen te gaan, zoals vereist in de Habitatrichtlijn.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2017