Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 103071-2020

Submission deadline has been amended by:  140758-2020
03/03/2020    S44

België-Sint Truiden: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 044-103071

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sint Trudoziekenhuis vzw
Nationaal identificatienummer: 0810.976.814_530136
Postadres: Diestersteenweg 100
Plaats: Sint Truiden
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3800
Land: België
E-mail: dirk.berre@stzh.be
Telefoon: +32 11699080
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sint-trudo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Nv De Klerck Engineering
Postadres: Oud-Strijderslaan 14
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8200
Land: België
E-mail: aanbesteding@sdke.be
Telefoon: +32 50320122
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sdke.be
Adres van het kopersprofiel: www.sdke.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SDKE-8129-010-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG

Referentienummer: SDKE-8129-010-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diestersteenweg 100, 3800 Sint Truiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RZ Sint Trudo - Project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: klasse 3: tot 500 000 EUR, categorie: D17 - er zal verplicht voorafgaandelijk een plaatsbezoek gebeuren zodat de inschrijver zich een beeld kan vormen van de bestaande toestand en de timing van de werken. Dit plaatsbezoek, dat ten minste 2 dagen vóór datum opening dient te gebeuren, kan na afspraak met Dirk Berré - tel. +32 011699111. De inschrijver voegt een door de opdrachtgever of zijn afgevaardigde ondertekend en gedagtekend attest van plaatsbezoek (zie attesten) toe aan zijn offerte.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Hasselt
Plaats: Hasselt
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Hasselt
Plaats: Hasselt
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Hasselt
Plaats: Hasselt
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/02/2020