Werken - 103071-2020

Submission deadline has been amended by:  140758-2020
03/03/2020    S44

België-Sint Truiden: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2020/S 044-103071

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sint Trudoziekenhuis vzw
Nationaal identificatienummer: 0810.976.814_530136
Postadres: Diestersteenweg 100
Plaats: Sint Truiden
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3800
Land: België
E-mail: dirk.berre@stzh.be
Telefoon: +32 11699080
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sint-trudo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Nv De Klerck Engineering
Postadres: Oud-Strijderslaan 14
Plaats: Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8200
Land: België
E-mail: aanbesteding@sdke.be
Telefoon: +32 50320122
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sdke.be
Adres van het kopersprofiel: www.sdke.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SDKE-8129-010-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG

Referentienummer: SDKE-8129-010-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diestersteenweg 100, 3800 Sint Truiden.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RZ Sint Trudo - Project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: klasse 3: tot 500 000 EUR, categorie: D17 - er zal verplicht voorafgaandelijk een plaatsbezoek gebeuren zodat de inschrijver zich een beeld kan vormen van de bestaande toestand en de timing van de werken. Dit plaatsbezoek, dat ten minste 2 dagen vóór datum opening dient te gebeuren, kan na afspraak met Dirk Berré - tel. +32 011699111. De inschrijver voegt een door de opdrachtgever of zijn afgevaardigde ondertekend en gedagtekend attest van plaatsbezoek (zie attesten) toe aan zijn offerte.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/04/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Hasselt
Plaats: Hasselt
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Hasselt
Plaats: Hasselt
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Hasselt
Plaats: Hasselt
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/02/2020