Services - 103143-2019

05/03/2019    S45

Bulgaria-Sofia: Research consultancy services

2019/S 045-103143

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvoto na obrazovanieto i naukata
National registration number: 000695114
Postal address: bul. „Knyaz Al. Dondukov“ No. 2A
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: Milena Danyanova/Ivelina Ivanova
E-mail: i.yordanova@mon.bg
Telephone: +359 29217416/+359 29217604
Fax: +359 29217602
Internet address(es):
Main address: https://mon.bg/
Address of the buyer profile: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?5aYhcTMRVXK6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Министерството на образованието и науката
National registration number: 000695114
Postal address: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
Contact person: дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“, ет. 1, дежурен по деловодство
Telephone: +359 29217775
E-mail: i.yordanova@mon.bg
Fax: +359 29217612
NUTS code: BG411 София (столица)
Internet address(es):
Main address: https://mon.bg/
Address of the buyer profile: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?5aYhcTMRVXK6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Външна независима оценка на научноизследователската дейност, извършвана от висшите училища и научните организации“

II.1.2)Main CPV code
73210000 Research consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата процедура е възлагане на обществена поръчка за външна независима оценка на научноизследователската дейност, извършвана от висшите училища и научните организации. За изпълнение предмета на поръчката участникът трябва да извърши оценка на 8 висши училища и 26 научноизследователски института на Българската академия на науките (БАН) въз основа на тяхната научноизследователска дейност през последните 5 календарни години (2014—2018). Участникът трябва да оцени научноизследователската дейност, както и перспективите за развитие и устойчивост на изброените научноизследователски институти и висши училища чрез разработена от него методика. Целта на независимата оценка е да се определи ефективността, иновативният капацитет и ползата от изброените научноизследователски институти и висши училища за българската държава и общество.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 416 667.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73210000 Research consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG БЪЛГАРИЯ
Main site or place of performance:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Description of the procurement:

Настоящата процедура е за възлагане на обществена поръчка за външна независима оценка на научноизследователската дейност, извършвана от висшите училища и научните организации. За изпълнение предмета на поръчката участникът трябва да извърши оценка на 8 висши училища и 26 научноизследователски института на Българската академия на науките (БАН) въз основа на тяхната научноизследователска дейност през последните 5 календарни години (2014— 2018) чрез изработена от него методика. Участникът трябва да оцени научноизследователската дейност, както и перспективите за развитие и устойчивост на изброените научноизследователски институти и висши училища. Чрез независимата оценка ще се определи ефективността, иновативният им капацитет и тяхната полза за българската държава и общество. В резултат на изпълнението изпълнителят изготвя доклад, съдържащ анализ от извършения преглед и оценка, както и препоръки за развитие на оценяваните организации.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Концепция за изпълнение / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 416 667.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 270
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка в вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

За доказване на съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние при сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя:

1. Копие от годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква. В случай че годишните счетоводни отчети са обявени в Търговския регистър на Агенция по вписванията, представянето им не е необходимо.

2. Когато участник по основателна причина не е в състояние да представи документите по предходната точка, то той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. В този смисъл участникът трябва да изложи мотивирано причините за невъзможността и да представи съответния документ, с който доказва съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние.

В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите, доказващи съответствието с поставените от възложителя минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние, се представят от избрания за изпълнител преди сключване на договора или по време на провеждане на процедурата при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Участникът да има нетни приходи от общата си дейност не по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) BGN за последните 3 отчетни години (2016 г., 2017 г., 2018 г.).

При подаване на офертата участниците посочват информацията относно реализирания минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участниците следва да удостоверят съответствието си с минималните изисквания към техническите и професионалните си способности с представяне на следните документи:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка се посочват извършените дейности, стойностите, датите на възлагане и на приключване изпълнението на услугите, както и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателствата за извършените услуги могат да бъдат представени под формата на:

— удостоверения /референции/препоръки за добро изпълнение, съдържащи вид на дейностите, стойност на услугата, дата, на която е приключило изпълнението — удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя, и/или

— посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, от който може да се установят обстоятелствата, посочени като съдържание на удостоверенията по т. 5.1.1, и/или

— други документи по преценка на участника, удостоверяващи факта на извършената услуга.

2. Списък на екипа, включващ ръководителя и експертите, които ще изпълняват поръчката, в който са посочени образованието, професионалната компетентност съгласно изискванията на възложителя от документацията за участие, както и информация за държавата, в която експертите упражняват основната си дейност.

3. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в областта на предмета на настоящата обществена поръчка съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

В съответствие с чл. 64, ал. 6 от ЗОП възложителят ще приеме еквивалентни сертификати/документи, издадени от органи, установени в други държави членки.

В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите, доказващи съответствието с поставените от възложителя минимални изисквания към техническите и професионалните способности, се представят от изпълнителя преди сключване на договора или по време на провеждане на процедурата при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Всеки един участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания към техническите и професионалните му способности:

1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката.

Под дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, се разбират дейности по оценяване едновременно на научноизследователска и/или приложна и/или развойна дейност на минимум 20 броя висши училища и/или научни организации, в които не се извършва производствена дейност. „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период независимо от началната дата на изпълнение.

2. Участникът следва да има на разположение за срока на изпълнение на обществената поръчка екип от ключови експерти.

Екипът следва да се състои от ръководител и минимум трима експерти във всяка от посочените по-долу научни области.

2.1. Ръководител на екипа — ръководителят на екипа трябва да е международно разпознаваемо хабилитирано лице с опит в оценката и управлението на научни организации и ръководството на екипи от различни научни области.

Под „международно разпознаваемо хабилитирано лице“ се разбира хабилитирано лице с индекс на Хирш (H Index) по-голям от 10 в международните бази данни.

2.2. Експерти — минимум 3 броя експерти, от които 2/3 професори, а останалите с научна степен „доктор“ във всяка една от научните области:

— „Педагогически науки“,

— „Хуманитарни науки“,,

— „Социални, стопански и правни науки“,

— „Природни науки, математика и информатика,

— „Технически науки“,

— „Аграрни науки и ветеринарна медицина“,

— „Здравеопазване и спорт“,

— „Изкуства“,

— „Сигурност и отбрана“.

2.3. Екипът експерти следва да има представители минимум от 3 държави.

Под „представители минимум от 3 държави“ се разбира експерти, които упражняват основната си дейност в 3 различни държави.

2.4. Екипът от експерти трябва да има минимум трима специалисти с опит в ръководството на научни организации.

Под „опит в ръководството на научни организации“ се разбира съответният експерт да е изпълнявал ръководни функции в научна организация. Под „научна организация“ се разбира такава по смисъла на действащото законодателство в държавата, където организацията осъществява дейността си.

2.5. Ръководителят и експертите не трябва да имат договорни отношения (граждански или трудов договор) или да изпълняват проекти за оценяваните съгласно техническата спецификация университети и научни организации.

3. Участникът следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в областта на предмета на настоящата обществена поръчка съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. При подаване на офертата участниците посочват информацията относно притежавания сертификат в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Преди сключване на договора избраният за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена по сметка IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, BIC: BNBG BGSD, банка: БНБ;

— банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя.

Продължава в поле VI.3).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/04/2019
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/04/2019
Local time: 11:30
Place:

Сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А

Information about authorised persons and opening procedure:

При отварянето може да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Продължение от поле III.2.2):

Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в документацията.

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата:

1. по чл. 54, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП;

2. по чл. 55, ал. 1 т. 1 и т. 5 от ЗОП;

3. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 с.з.;

4. по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

5. участникът е свързано лице с друг участник;

6. който участва в процедурата като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник;

7. който не е удължил срока на валидност на офертата.

Участник, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби, или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила;

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

По реда на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/02/2019