Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Dostawy - 103302-2017

21/03/2017    S56

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami

2017/S 056-103302

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Alfa Promo Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000628402
Adres pocztowy: Chopina 41/2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL31 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-023
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Gnabasik
E-mail: info@alfapromo.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://alfapromo.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://alfapromo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Alfa Promo Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
Adres pocztowy: Batorego 20
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Gnabasik
E-mail: info@alfapromo.pl
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Adresy internetowe:
Główny adres: http://alfapromo.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ICT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zastosowanie nowoczesnego systemu do rozpoczęcia świadczenia innowacyjnej usługi na rynku polskich i zagranicznych inwestycji kapitałowych.

II.1.2)Główny kod CPV
48411000 Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje dostarczenie poniższych wartości niematerialnych i prawnych:

— Specyfikacja funkcjonalno-techniczna systemu i szczegółowy projekt techniczny systemu – dokument opisujący wszystkie algorytmy systemu informatycznego oraz sposób działania jego funkcjonalności oraz opisujący szczegółowych projekt techniczny systemu, w tym projekt bazy danych. W dokumencie tym zostaną wykazane wszystkie role występujące w Systemie, przypisane role do poszczególnych czynności użytkownika oraz czynności wykonywane automatycznie przez system.

— Podstawowa wersja produkcyjna systemu (TRAIL & BUY) – wersja ta będzie stanowić pierwsza wersję, która zostanie udostępniona użytkownikom w celu zebrania od nich uwag o jakości użytkowania. Będzie zawierać wszystkie poniższe moduły funkcjonalne.

— Zaktualizowana wersja produkcyjna systemu – wersja ta będzie stanowić dojrzałą wersję produkcyjną systemu, uwzględniającą uwagi zebrane od użytkowników Podstawowej wersji produkcyjnej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 057 200.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.03.07.00-06-0248/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2017
Czas lokalny: 18:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2017
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017