Dostawy - 103302-2017

21/03/2017    S56

Polska-Lublin: Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami

2017/S 056-103302

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Alfa Promo Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000628402
Adres pocztowy: Chopina 41/2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL31 Lubelskie
Kod pocztowy: 20-023
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Gnabasik
E-mail: info@alfapromo.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://alfapromo.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://alfapromo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Alfa Promo Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscią
Adres pocztowy: Batorego 20
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-591
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Gnabasik
E-mail: info@alfapromo.pl
Kod NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Adresy internetowe:
Główny adres: http://alfapromo.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ICT

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zastosowanie nowoczesnego systemu do rozpoczęcia świadczenia innowacyjnej usługi na rynku polskich i zagranicznych inwestycji kapitałowych.

II.1.2)Główny kod CPV
48411000 Pakiety oprogramowania do zarządzania inwestycjami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje dostarczenie poniższych wartości niematerialnych i prawnych:

— Specyfikacja funkcjonalno-techniczna systemu i szczegółowy projekt techniczny systemu – dokument opisujący wszystkie algorytmy systemu informatycznego oraz sposób działania jego funkcjonalności oraz opisujący szczegółowych projekt techniczny systemu, w tym projekt bazy danych. W dokumencie tym zostaną wykazane wszystkie role występujące w Systemie, przypisane role do poszczególnych czynności użytkownika oraz czynności wykonywane automatycznie przez system.

— Podstawowa wersja produkcyjna systemu (TRAIL & BUY) – wersja ta będzie stanowić pierwsza wersję, która zostanie udostępniona użytkownikom w celu zebrania od nich uwag o jakości użytkowania. Będzie zawierać wszystkie poniższe moduły funkcjonalne.

— Zaktualizowana wersja produkcyjna systemu – wersja ta będzie stanowić dojrzałą wersję produkcyjną systemu, uwzględniającą uwagi zebrane od użytkowników Podstawowej wersji produkcyjnej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 057 200.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lublin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/08/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.03.07.00-06-0248/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2017
Czas lokalny: 18:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/04/2017
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: nie dotyczy
Miejscowość: nie dotyczy
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017