TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Bygge og anlæg - 103502-2021

01/03/2021    S41

Danmark-København: Byggearbejder i forbindelse med jernbaner

2021/S 041-103502

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Rask Overgaard
E-mail: NROD@bane.dk
Telefon: +45 41865586
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Blødbundsarbejder Ringsted-Femern Banen

Sagsnr.: E2011
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter i hovedtræk spunsarbejder, udskiftning af blødbund samt udvidelse af dæmningen på begge sider af Guldborgsund. Udover jordarbejderne skal der udføres afvandings- og sporkassearbejder. På Lolland skal der desuden projekteres og etableres 2 stenkister og 3 faunapassager samt etableres paddehegn langs banen.

Området på Lolland ligger i et Natura 2000 område, der skal tages hensyn til under udførelsen. På Falstersiden ligger adgangsveje, midlertidige oplags- og byggepladser indenfor Nordic Sugar’s arealer. Der skal tages hensyn til driften af Nordic Sugar og deres krav til færdsel og renholdelse under udførelsen.

Udførelsesperioden forventes at begynde i medio marts 2021, hvor etableringen af byggepladsen starter, og i løbet af april påbegyndes de forberedende arbejder. Største delen af arbejderne skal udføres i en sporspærringsperiode henover sommeren 2021. Endvidere er der andre projekter i området i den samme spærring, der skal koordineres med.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 32 557 185.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet omfatter i hovedtræk spunsarbejder, udskiftning af blødbund samt udvidelse af dæmningen på begge sider af Guldborgsund. Udover jordarbejderne skal der udføres afvandings- og sporkassearbejder. På Lolland skal der desuden projekteres og etableres 2 stenkister og 3 faunapassager samt etableres paddehegn langs banen.

Området på Lolland ligger i et Natura 2000 område, der skal tages hensyn til under udførelsen. På Falstersiden ligger adgangsveje, midlertidige oplags- og byggepladser indenfor Nordic Sugar’s arealer. Der skal tages hensyn til driften af Nordic Sugar og deres krav til færdsel og renholdelse under udførelsen.

Udførelsesperioden forventes at begynde i medio marts 2021, hvor etableringen af byggepladsen starter, og i løbet af april påbegyndes de forberedende arbejder. Største delen af arbejderne skal udføres i en sporspærringsperiode henover sommeren 2021. Endvidere er der andre projekter i området i den samme spærring, der skal koordineres med.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

E2011 Blødbundsarbejder, Ringsted-Femern (Banedanmark – Anlæg).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 240-437945
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Blødbundsarbejder Ringsted-Femern Banen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/02/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail A/S
CVR-nummer: DK32282296
Postadresse: Hasselager Allé 5
By: Viby J
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8260
Land: Danmark
E-mail: kibr@aarsleffrail.com
Telefon: +45 29497456
Internetadresse: http://www.aarsleffrail.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2021