Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 103541-2020

Submission deadline has been amended by:  138805-2020
03/03/2020    S44

België-Geel: Financiële-informatiesystemen

2020/S 044-103541

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CIPAL DV
Nationaal identificatienummer: 0219.395.192_24351
Postadres: Cipalstraat 3
Plaats: Geel
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2440
Land: België
E-mail: csmrtioh20@cipal.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.c-smart.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368109
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368109
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CIPAL-CSMRTIOH20-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Dienstverlenende vereniging
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ICT advies en samen aankopen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving

Referentienummer: CIPAL-CSMRTIOH20-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48812000 Financiële-informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht dient gekaderd in de concrete ambitie van (lokale) overheden om, dankzij nieuwe technologie een “smarter” beleid te voeren als antwoord op de nieuwe, hedendaagse uitdagingen. Geïnspireerd, zelfs aangespoord door initiatieven als het burgemeestersconvenant, Visie Vlaanderen 2050 en het “Sustainable Development Goals” (SDG) programma van de VN, werken besturen aan de concretisering van duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reductie van hun CO2 uitstoot in het bijzonder.

Voor een tastbaar smart city beleid worden projecten ontwikkeld die o.m. de mobiliteit, het afvalbeheer en de veiligheid in de lokale context ten goede komen. Maar ook met initiatieven rond burgerschap, vrijwilligerswerk en de promotie van de lokale en de circulaire economie werken besturen aan een betere samenleving, vaak dankzij de inzet van slimme technologie.

Projecten ter ondersteuning van een duurzaam beleid dienen zelf ook duurzaam te worden geïmplementeerd. Besturen willen daartoe beschikken over een werkbaar en betaalbaar hedendaags instrumentarium dat niet alleen toelaat om schade, hinder en ongewenst gedrag te ontraden, vast te stellen en met (gemeentelijke administratieve) sancties desnoods te bestraffen. Ze willen tegelijk ook een betekenisvol beloningssysteem kunnen inzetten om de positieve bijdrage van velerlei stakeholders effectief te stimuleren. Deze initiatieven worden typisch bottom-up ontwikkeld met de focus op lokaal beleid en met een sterke betrokkenheid van de actoren in de lokale economie.

Om te vermijden dat de concrete projecten (hier “use cases” genoemd) stuk voor stuk als zgn. “silo-oplossing” worden ontwikkeld, wil onderhavige opdracht een open platform bewerkstelligen waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en zij aldus substantieel deel kunnen zijn van een coherent smart city beleid.

Met een open platform wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich niet aan vendor lock-in mag bezondigen en te allen tijde ook andere aanbieders van relevante diensten toegang tot het platform moet verlenen. De opdrachtnemer moet ook de open data-strategie van de deelnemende besturen ondersteunen en moet bij het einde van de overeenkomst, een naadloze transitie naar een nieuwe generatie oplossingen faciliteren.

De opdrachtgever wenst van bij de start een reële, operationele oplossing te verwerven. Deze opdracht is geen softwareontwikkelingsproject, al is het net zo goed de bedoeling het platform voortdurend te gaan “verrijken” met nieuwe, concrete “use cases”. Om de operationele beschikbaarheid van bij aanvang te bewijzen, dient de opdrachtnemer samen met het platform meteen een aantal “referentie use cases” te kunnen opleveren. Die eerste toepassingen slaan op een aantal populaire, concrete scenario’s. Zo willen tal van gemeentebesturen en/of scholengemeenschappen het fietsen naar school promoten door per geregistreerde rit of per afgelegde km een bonus aan de fietsende scholier of student toe te kennen. Een gevestigde smart city oplossing wordt minstens ook geacht een verkeersgeleidingsproject te ondersteunen. De ambitie reikt daarbij verder dan het afficheren van vrije parkeerplaatsen maar mikt op een actieve dialoog met de bezoeker. Slimme camera’s moeten lage emissiezones kunnen bewaken en de ongeoorloofde toegang tot verkeersluwe straten kunnen beteugelen. De opdrachtnemer moet ook in staat zijn om meteen slimme oplossingen m.b.t. het terugdringen van sluikstorten daadwerkelijk te realiseren en de milieubewuste consument moet op passende wijze beloond kunnen worden voor meetbare energie- en afvalbesparing.

De opdrachtnemer moet de projecten niet alleen realiseren, hij wordt ook geacht een passende verantwoordelijkheid te nemen in de exploitatie van (het) (de) ondersteunende platform(en).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 40 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vlaanderen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht dient gekaderd in de concrete ambitie van (lokale) overheden om, dankzij nieuwe technologie een “smarter” beleid te voeren als antwoord op de nieuwe, hedendaagse uitdagingen. Geïnspireerd, zelfs aangespoord door initiatieven als het burgemeestersconvenant, Visie Vlaanderen 2050 en het “Sustainable Development Goals” (SDG) programma van de Verenigde Naties, werken besturen aan de concretisering van duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reductie van hun CO2 uitstoot in het bijzonder.

Voor een tastbaar smart city beleid worden projecten ontwikkeld die o.m. de mobiliteit, het afvalbeheer en de veiligheid in de lokale context ten goede komen. Maar ook met initiatieven rond burgerschap, vrijwilligerswerk en de promotie van de lokale en de circulaire economie werken besturen aan een betere samenleving, vaak dankzij de inzet van slimme technologie.

Projecten ter ondersteuning van een duurzaam beleid dienen zelf ook duurzaam te worden geïmplementeerd. Besturen willen daartoe beschikken over een werkbaar en betaalbaar hedendaags instrumentarium dat niet alleen toelaat om schade, hinder en ongewenst gedrag te ontraden, vast te stellen en met (gemeentelijke administratieve) sancties desnoods te bestraffen. Ze willen tegelijk ook een betekenisvol beloningssysteem kunnen inzetten om de positieve bijdrage van velerlei stakeholders effectief te stimuleren. Deze initiatieven worden typisch bottom-up ontwikkeld met de focus op lokaal beleid en met een sterke betrokkenheid van de actoren in de lokale economie.

Om te vermijden dat de concrete projecten (hier “use cases” genoemd) stuk voor stuk als zgn. “silo-oplossing” worden ontwikkeld, wil onderhavige opdracht een open platform bewerkstelligen waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en zij aldus substantieel deel kunnen zijn van een coherent smart city beleid.

Met een open platform wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich niet aan vendor lock-in mag bezondigen en te allen tijde ook andere aanbieders van relevante diensten toegang tot het platform moet verlenen. De opdrachtnemer moet ook de open data-strategie van de deelnemende besturen ondersteunen en moet bij het einde van de overeenkomst, een naadloze transitie naar een nieuwe generatie oplossingen faciliteren.

De opdrachtgever wenst van bij de start een reële, operationele oplossing te verwerven. Deze opdracht is geen softwareontwikkelingsproject, al is het net zo goed de bedoeling het platform voortdurend te gaan “verrijken” met nieuwe, concrete “use cases”. Om de operationele beschikbaarheid van bij aanvang te bewijzen, dient de opdrachtnemer samen met het platform meteen een aantal “referentie use cases” te kunnen opleveren. Die eerste toepassingen slaan op een aantal populaire, concrete scenario’s. Zo willen tal van gemeentebesturen en/of scholengemeenschappen het fietsen naar school promoten door per geregistreerde rit of per afgelegde km een bonus aan de fietsende scholier of student toe te kennen. Een gevestigde smart city oplossing wordt minstens ook geacht een verkeersgeleidingsproject te ondersteunen. De ambitie reikt daarbij verder dan het afficheren van vrije parkeerplaatsen maar mikt op een actieve dialoog met de bezoeker. Slimme camera’s moeten lage emissiezones kunnen bewaken en de ongeoorloofde toegang tot verkeersluwe straten kunnen beteugelen. De opdrachtnemer moet ook in staat zijn om meteen slimme oplossingen m.b.t. het terugdringen van sluikstorten daadwerkelijk te realiseren en de milieubewuste consument moet op passende wijze beloond kunnen worden voor meetbare energie- en afvalbesparing.

De opdrachtnemer moet de projecten niet alleen realiseren, hij wordt ook geacht een passende verantwoordelijkheid te nemen in de exploitatie van (het) (de) ondersteunende platform(en).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Max. 2 keer 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cfr. selectiedocument.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Cfr. selectiedocument

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Alle opdrachtdocumenten worden via e-notification ter beschikking gesteld, het wordt de geïnteresseerde ondernemingen sterk aangeraden om regelmatig te controleren of er nieuwe documenten zijn toegevoegd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termijn van 15 dagen voor het instellen van een schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid en een termijn van 60 dagen voor het instellen van een procedure tot nietigverklaring.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/02/2020