Dostawy - 103562-2020

Submission deadline has been amended by:  212320-2020
03/03/2020    S44    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Oświęcim: Elektroniczne tablice informacyjne

2020/S 044-103562

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Oświęcim
Krajowy numer identyfikacyjny: 072181787
Adres pocztowy: ul. Zaborska 2
Miejscowość: Oświęcim
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Halina Filipowicz
E-mail: zp@um.oswiecim.pl
Tel.: +48 338429311
Faks: +48 338429361

Adresy internetowe:

Główny adres: www.oswiecim.pl

Adres profilu nabywcy: http://simap.europa.eu/enotices/forms2/nf8/s1?token=VsVHgVTMWX0nutsUpdatedfalseNUTSuPDATED9tvjdnVlcdv0nId-1NiD9GalJdFnKwX0lgplLG9KbLXcSNXKI0uId91928Ui

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5604
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji

Numer referencyjny: ZP.271.2.2020-II
II.1.2)Główny kod CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa ws. niniejszego zamówienia, jest dostawa z rozmieszczeniem montażem i instalacją fabrycznie nowych 11 sztuk elektronicznych tablic informacji pasażerskiej oraz 3 sztuk biletomatów wraz z dostawą materiałów montażowych i instalacyjnych koniecznych do montażu i oprogramowaniem niezbędnym do integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem w celu uruchomienia urządzeń oraz uprzednie opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej w zakresie właściwym przedmiotowi zamówienia - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w SIWZ oraz w dokumentach do niej dołączonych opublikowanych w toku postępowania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niezbędne prace budowlane, podłączyć tablice i biletomaty do sieci elektrycznej i uruchomić je zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 307 924.85 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813000 System informacji ruchu pasażerskiego
48813200 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne
31620000 Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51610000 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji
44100000 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44144000 Słupy
45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Objęte przedmiotem zamówienia tablice zlokalizowane będą na 11 przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Oświęcim. Szczegółowa lokalizacja wskazana w Programie funkcjonalno-użytkowym.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu części 1 zamówienia, której przedmiotem jest dostawa z rozmieszczeniem i instalacją elektronicznych tablic informacji pasażerskiej wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, obejmuje w szczególności:

a) opracowanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz prawidłowej realizacji prac koniecznych w ramach

Części I przedmiotu zamówienia,

b) dostawę i montaż 11 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na wskazanych przystankach autobusowych wraz z ich podłączeniem do sieci elektroenergetycznej i dostawą konstrukcji wsporczych oraz wykonaniem prac i robót montażowych i instalacyjnych,

c) dostawę oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego zintegrowania i uruchomienia urządzeń,

d) konfigurację i uruchomienie urządzeń oraz integrację tablic elektronicznych z posiadanym przez MZK Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Zarządzania Flotą firmy PIXEL Sp. z o.o. z Bydgoszczy wraz z wykonaniem wszelkich koniecznych w tym zakresie procedur, w tym wystąpieniem do dostawcy ww. systemu w celu uzyskania informacji w tym zakresie niezbędnych.

2.Zamówienie obejmuje również:

a) przeprowadzenie - w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego - dwóch szkoleń w języku polskim wraz z przygotowaniem i przekazaniem materiałów szkoleniowych, dla max. 10 osób, w zakresie:

• szkolenie pierwsze, które należy przeprowadzić po uruchomieniu pierwszego z urządzeń - bieżąca obsługa i konfigurowanie urządzeń w stopniu umożliwiającym samodzielną obsługę,

• szkolenie drugie, które należy przeprowadzić po odbiorze końcowym - bieżąca obsługa serwisowa i utrzymanie urządzeń

b) prace, czynności i procedury nieokreślonych lub niewymienionych wprost w SIWZ lub w dokumentach do niej dołączonych, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.:

• organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody itd.) oraz koszty z tym związane (energii elektrycznej, wody)

• opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

• opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

• wyłączenia i załączenia energii elektrycznej

• nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień

• transport pracowników, urządzeń i materiałów na miejsce montażu

• inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót

• wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji

• zabezpieczenie i utrzymanie w czystości miejsca prowadzenia prac

• ubezpieczenie.

c) realizację obowiązków wynikających z udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi.

3. Dokumentacja opisowa

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym na potrzeby wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup systemu informacji pasażerskiej oraz biletomatów (dalej: „PFU” - załącznik A do SIWZ) - z uwzględnieniem naniesionych w nim kolorem czerwonym zmian. PFU składa się z:

a) części opisowej,

b) części rysunkowej,

c) załączników.

2) W skład dokumentacji opisowej przedmiotu zamówienia wchodzi również Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 64/L/2019 z dnia 17.10.2019r. (znak: WI-IV.746.1.72.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim Miasto - załącznik A do SIWZ.

Przedmioty objęte dostawą, której dotyczy niniejsze zamówienie, muszą być fabrycznie nowe, nie używane, nigdy wcześniej nie montowane i nie eksploatowane oraz należytej jakości.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 199 188.13 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPMP.04.05.02-12-0288/18 pn. "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: część 1 zamówienia: 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na zasadach i warunkach określonych w rozdz. IX siwz. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda od wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42933000 Automaty sprzedające
30144200 Maszyny do wydawania biletów
42991230 Drukarki do biletów
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
51500000 Usługi instalowania maszyn i urządzeń
51611100 Usługi instalowania urządzeń komputerowych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biletomaty zlokalizowane będą na 3 przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Oświęcim. Szczegółowa lokalizacja wskazana w Programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik A do SIWZ).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Część 2 zamówienia, której przedmiotem jest dostawa z rozmieszczeniem i instalacją biletomatów wraz z opracowaniem niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, obejmuje w szczególności:

a) opracowanie na rzecz Zamawiającego dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz prawidłowej realizacji prac koniecznych w ramach części II przedmiotu zamówienia,

b) dostawę i montaż 3 stacjonarnych automatów biletowych wraz z ich podłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz wykonaniem robót montażowych i instalacyjnych,

c) dostawę oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego uruchomienia urządzeń oraz umożliwiającego ich zdalną obsługę, konfigurację oraz raportowanie,

d) konfigurację i uruchomienie biletomatów.

2.Zamówienie obejmuje również:

a) przeprowadzenie - w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego - dwóch szkoleń w języku polskim wraz z przygotowaniem i przekazaniem materiałów szkoleniowych, dla max. 10 osób, w zakresie:

• szkolenie pierwsze, które należy przeprowadzić po uruchomieniu pierwszego z urządzeń - bieżąca obsługa i konfigurowanie urządzeń w stopniu umożliwiającym samodzielną obsługę,

• szkolenie drugie, które należy przeprowadzić po odbiorze końcowym - bieżąca obsługa serwisowa i utrzymanie urządzeń

b) prace, czynności i procedury nieokreślonych lub niewymienionych wprost w SIWZ lub w dokumentach do niej dołączonych, a niezbędne dla właściwego i należytego wykonania zamówienia, takie jak m.in.:

• organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody itd.) oraz koszty z tym związane (energii elektrycznej, wody)

• opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

• opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

• wyłączenia i załączenia energii elektrycznej

• nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień

• transport pracowników, urządzeń i materiałów na miejsce montażu

• inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót

• wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty składowania lub utylizacji

• zabezpieczenie i utrzymanie w czystości miejsca prowadzenia prac

• ubezpieczenie.

c) realizację obowiązków wynikających z udzielonej Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi.

3. Dokumentacja opisowa

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno-użytkowym na potrzeby wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup systemu informacji pasażerskiej oraz biletomatów (dalej: „PFU” - załącznik A do SIWZ) - z uwzględnieniem naniesionych w nim kolorem czerwonym zmian. PFU składa się z:

a) części opisowej,

b) części rysunkowej,

c) załączników.

2) W skład dokumentacji opisowej przedmiotu zamówienia wchodzi również Decyzja Wojewody Małopolskiego nr 64/L/2019 z dnia 17.10.2019r. (znak: WI-IV.746.1.72.2019) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej oraz stacjonarnego automatu biletowego (biletomatu) na przystanku autobusowym, służące obsłudze podróżnych przemieszczających się komunikacją miejską, dz. nr 2572/3, obr. 4 Brzezinka, j. ew. Oświęcim Miasto - załącznik A do SIWZ.

3) Dokumentacja, o której mowa w ust. 1-2, stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia ofert. Użyte ewentualnie w SIWZ oraz w dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1-2, nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: ”lub równoważne”. Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmia / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 108 736.72 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPMP.04.05.02-12-0288/18 pn. "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości część 2 zamówienia: 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych) na zasadach opisanych w rozdz. IX siwz. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda od wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa ws. niniejszego zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

1. W zakresie dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz bark podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

2.W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:

1) w zakresie ubiegania się o udzielenie części 1 zamówienia - 1 dostawę o wartości min. 600 000,00 zł brutto polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu elektronicznych tablic informacji pasażerskiej;

2) w zakresie ubiegania się o udzielenie części 2 zamówienia - 1 dostawę o wartości min. 300 000,00 zł brutto polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu biletomatów.

3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niezbędne jest wykazanie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, względem tego z podmiotów, który będzie wykonywał czynności z tym warunkiem związane.

5. Zgodnie z brzmieniem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy złożyć wraz z ofertą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9. Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - z uwzględnieniem w tym wykazie dostaw, o których mowa w ust. 2 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia - art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

2) względem którego zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp

3) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

3. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niezbędne jest wykazanie brak podstaw do wykluczenia z postępowania względem każdego z podmiotów.

4. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych przepisem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

2. Podwykonawcy:

1) Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

2) W odniesieniu do robót budowlanych i usług objętych przedmiotem zamówienia, na podstawie art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany będzie wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Użyte ewentualnie w SIWZ oraz w dokumentacji nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: ”lub równoważne”. Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.

Zamawiający dopuszcza oferty zapewniające rozwią

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamówienia należy zrealizować w dwóch turach:

a) tura 1 - z wymaganym terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2020 r., obejmuje:

• opracowanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz prawidłowej realizacji prac koniecznych w ramach całości przedmiotu zamówienia - oddzielnie dla każdej części zamówienia;

• wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie ul. Dąbrowskiego, tj.:

b) tura 2 - z wymaganym terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 r., obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w zakresie pozostałym względem tury 1 tj.:

• wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie lokalizacji innych niż wskazane w pkt a.

Przedmiot zamówienia należy realizować kompleksowo w ramach danej lokalizacji, co oznacza, że montowane w danej lokalizacji urządzenia należy uruchamiać bezpośrednio po ich montażu, odpowiednio do postępu prac. Tablice muszą w pełnym zakresie współpracować z posiadanym przez MZK Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/04/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Oświęcim (32-600), Wydział Zamówień Publicznych, ul. Solskiego 2, pok. 11.

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego na mocy właściwych w tym zakresie przepisów prawa i udzielonych pełnomocnictw, a także:

Halina Filipowicz – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Oświęcim,

Jacek Rusin – Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Oświęcim.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych przepisem art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

6. Potwierdzenie braku podstaw wykluczenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

3) oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

W 2020 r. na sfinansowanie:

a) części 1 zamówienia Zamawiający przeznaczy kwotę do wysokości 405 000,00 zł brutto,

b) części 2 zamówienia Zamawiający przeznaczy kwotę do wysokości 370 000,00 zł brutto.

Wykonawca winien określić całkowitą kwotę ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdej części.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formach i w terminach określonych w Rozdziale 2 Działu VI ustawy Pzp.

3.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020