Diensten - 103580-2021

01/03/2021    S41

België-Melle: Advies inzake beveiliging en risicobeheersing

2021/S 041-103580

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging betreft enkel een periodieke indicatieve aankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Raymond van West
E-mail: raymond.vanwest@fluvius.be
Telefoon: +32 92636982
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402426
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Veiligheidscoördinatie net gebonden Fluvius

Referentienummer: Fluvius-FLU20D042-F04_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71317000 Advies inzake beveiliging en risicobeheersing
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht omvat de invulling van de rol van veiligheidscoördinator (VC) ontwerp en verwezenlijking voorzien in de wetgeving op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met inbegrip van advies bij opmaak van lastenboeken en advies bij gunning van opdrachten (art. 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 25.1.2001) en dit in opdracht van Fluvius.

Het betreft hier veiligheidscoördinatie bij:

— projecten distributienetten,

— projecten netgebonden gebouwen,

— projecten bij werken in hoogspanningsposten en gasstations,

— specifieke netgebonden projecten algemeen (bv. Warmtenetten, [...]).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht omvat de invulling van de rol van veiligheidscoördinator (VC) ontwerp en verwezenlijking voorzien in de Wetgeving op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met inbegrip van advies bij opmaak van lastenboeken en advies bij gunning van opdrachten (art. 30 van het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen 25.1.2001) en dit in opdracht van Fluvius.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
05/04/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/02/2021