Dostawy - 103660-2016

Wyświetl widok skrócony

26/03/2016    S61

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2016/S 061-103660

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Zarząd Nieruchomości
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 28
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-024
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Adres pocztowy: Młynarska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-205
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Lubelska 26
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
Adres pocztowy: Inflancka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-189
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Adres pocztowy: Dziekanów Leśny, Konopnickiej 36
Miejscowość: Łomianki
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: KBTO Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Świętojerska 5/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-236
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Centrum Rehabilitacji,Edukacji i Opieki TPD Helenów
Adres pocztowy: Hafciarska 80/86
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 04-725
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI.

Kod NUTS PL1 REGION CENTRALNY

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2012 poz. 1059 z późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w celu uzyskania optymalnych korzyści finansowych.
Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu wraz z ich jednostkami organizacyjnymi:
1. Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
3. „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
4. Szpital Specjalistyczny „Inflancka” im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” w Warszawie Samodzielny Publiczny ZOZ
5. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
6. KBTO Sp. z o. o.
7. Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych wskazanych w załącznikach nr 1.1, 1.2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z 10.4.1997 Prawo energetyczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
Część 1 Zamówienia – zakup energii elektrycznej dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.1 do SIWZ – Taryfa Cxx pozostałe obiekty
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2018 14 326 671,00 kWh w tym:
— w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2017 – 8 241 463,00 kWh
— w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018 – 6 085 208,00 kWh
Część 2 Zamówienia – zakup energii elektrycznej dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.2 do SIWZ – Taryfa Bxx – pozostałe obiekty.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2018 wynosi 4 236 175,00 kWh w tym:
— w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2017 – 2 541 705,00 kWh
— w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018 – 1 694 470,00 kWh.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2016. Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE – Taryfa Cxx pozostałe
1)Krótki opis
Zakup energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1.1 do SIWZ – Taryfa Cxx pozostałe.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

3)Wielkość lub zakres
Część 1 Zamówienia – zakup energii elektrycznej dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.1 do SIWZ – Taryfa Cxx pozostałe obiekty
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2018 14 326 671,00 kWh w tym:
— w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2017 – 8 241 463,00 kWh
— w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018 – 6 085 208,00 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2016. Zakończenie 31.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIII grupa zakupowa MAE – Taryfa Bxx pozostałe obiekty
1)Krótki opis
Zakup energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1.2 do SIWZ – Taryfa Bxx pozostałe obiekty.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

3)Wielkość lub zakres
Część 2 Zamówienia – zakup energii elektrycznej dla obiektów szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1.2 do SIWZ – Taryfa Bxx – pozostałe obiekty.
Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2018 wynosi 4 236 175,00 kWh w tym:
— w okresie od 1.7.2016 do 31.12.2017 – 2 541 705,00 kWh
— w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018 – 1 694 470,00 kWh.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.7.2016. Zakończenie 31.12.2018
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) – część 1 zamówienia.
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – część 2 zamówienia.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Określone zostały w projekcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej załączonym do SIWZ odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia w załączniku nr 3 do SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca winien posiadać: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; zawartą obowiązującą umowę lub obowiązującą promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., Energa-Operator S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A.na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia), załączniku nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą.
I. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dla wykazania spełniania powyższego warunku wykonawca jest obowiązany złożyć następujący dokument i oświadczenie:
1. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2. oświadczenie, że na dzień składania oferty wykonawca posiada obowiązującą umowę lub obowiązującą promesę umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. z o.o., Energa-Operator S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia), załączniku nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia),
II. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP; złożone wg załącznika nr 7 do SIWZ;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4 – 8 ustawy pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9-11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Pełnomocnika Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Pełnomocnika Zamawiającego warunku.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2,3,4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 i 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio jak wyżej.
11. oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), złożone wg załącznika nr 7 do SIWZ.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania (potwierdzenia) spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
1. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
II. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
II. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1. W celu spełnienia warunku dla części 1 zamówienia, Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. odpowiednio:
a) posiada opłaconą polisę w wysokości min. 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony), a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
b) wykaże się przychodem operacyjnym netto średnio min. 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony) rocznie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. W celu spełnienia warunku dla części 2 zamówienia, Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. odpowiednio:
a) posiada opłaconą polisę w wysokości min. 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony), a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
b) wykaże się przychodem operacyjnym netto średnio min. 3 000 000 PLN (słownie: trzy miliony) rocznie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania (potwierdzenia) spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw energii w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, złożony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ lub referencje).
II. Jeżeli dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędną do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając odpowiednie informacje lub dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału dotyczące tych podmiotów w realizacji zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dla części I zamówienia:
W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu otwarcia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 3 klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 5 GWh w skali roku, dla każdego oddzielnie,
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dla części II zamówienia:
W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadania z zakresu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. min. 3 klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 3 GWh w skali roku, dla każdego oddzielnie,
II. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MAE/145/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.5.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.5.2016 - 12:30

Miejscowość:

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. adres: Aleje Jerozolimskie 151 lok. 25, 02-326 Warszawa, piętro XI

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Przewidywany czas kolejnych ogłoszeń: 2016 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane
w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.3.2016