Usługi - 103676-2017

21/03/2017    S56    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Koło: Usługi związane z odpadami

2017/S 056-103676

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miejska Koło
31162088000000
ul. Stary Rynek 1
Koło
62600
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Kowalski
Tel.: +48 781250100
E-mail: dariusz.kowalski@cekagroup.pl
Faks: +48 632722984
Kod NUTS: PL414

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kolo.pl/pl/aktualnosci/5031/ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy-%E2%80%93-uslugi-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-zamieszkalych-na-terenie-gminy-m

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Koło.

II.1.2)Główny kod CPV
90500000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Koło, wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 466 666.67 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasto Koło.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Koło, wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane oraz w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi aktami wykonawczymi do powyższej ustawy.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nie dotyczy.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/03/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2017