TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 103684-2022

25/02/2022    S40

Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af skibe

2022/S 040-103684

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Thode
E-mail: fmi-sd-aam05@mil.dk
Telefon: +45 72814282
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50241000 Reparation og vedligeholdelse af skibe
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

FMI har indgået et tillæg til rammeaftale af 13. februar 2015 vedrørende reservedele og service til motorer

af fabrikatet MTU fra MTU Friedrichshafen GmbH på følgende:

- MTU 8000, der anvendes i ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen

- MTU 396, der anvendes i DIANA-klassen og Søløven

- MTU 183, der anvendes i ARVAK-klassen.

- Reservedele og service til fremtidigt anskaffede MTU motorer

samt reservedele og service til støttesystemer til ovennævnte MTU motorer, som er leveret af MTU

Friedrichshafen GmbH, herunder, men ikke begrænset til:

- Motorstyring

- Kølere

- Filtre

- Koblinger

- Software.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

FMI har indgået et tillæg til rammeaftale af 13. februar 2015 vedrørende reservedele og service til motorer

af fabrikatet MTU fra MTU Friedrichshafen GmbH på følgende:

- MTU 8000, der anvendes i ABSALON-klassen og IVER HUITFELDT-klassen

- MTU 396, der anvendes i DIANA-klassen og Søløven

- MTU 183, der anvendes i ARVAK-klassen.

- Reservedele og service til fremtidigt anskaffede MTU motorer

samt reservedele og service til støttesystemer til ovennævnte MTU motorer, som er leveret af MTU

Friedrichshafen GmbH, herunder, men ikke begrænset til:

- Motorstyring

- Kølere

- Filtre

- Koblinger

- Software.

I tillægget forlænges rammeaftalen på baggrund af udbudslovens § 80, stk. 3, vedrørende tekniske årsager/

enerettigheder frem til den 31. december 2022.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

FMI har behov for at forlænge og forhøje målværdi på rammeaftale på reservedele og service af MTU motorer, som sidder i 14 af Søværnets skibe til Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S. Det er FMI’s vurdering at denne rammeaftale kan forlænges og forhøjes uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse på baggrund af udbudslovens § 80, stk. 3, vedrørende tekniske årsager/enerettigheder.

Bestemmelsen vurderes at finde anvendelse, idet FMI af sikkerhedsmæssige årsager er nødsaget til at stille krav om originale reservedele og service af licenserede leverandører af hensyn til sikkerhed om bord på skibene og garanti for interoperabilitet med de resterende systemer om bord på skibene. Bertel O. Steen

Power Solutions Denmark A/S er den eneste, som kan levere service og originale reservedele til MTU-motorer i Danmark.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 020-049820
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Reservedele og service til motorer af fabrikatet MTU

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
09/02/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bertel O. Steen Power Solutions Denmark A/S
CVR-nummer: 26648475
Postadresse: Sydvestvej 142-146
By: Glostrup
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 45 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 45 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i pkt. II.1.7) og V.2.4) er værdien af tillægget til rammeaftalen, og er således ikke udtryk for rammeaftalens samlede værdi.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI har fulgt proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Rammeaftalen blev ikke indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed 2022/S 020-049820 er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele rammeaftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2022