Services - 103811-2015

Afficher la vue résumée

25/03/2015    S59    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Zwolle: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2015/S 059-103811

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

GR GBLT
Lübeckplein 2
Contactpunt(en): Benefit inkoopadviesgroep BV locatie Amsterdam
Ter attentie van: Mirella Drentje
8017 JZ Zwolle
Nederland
Telefoon: +31 623544632
E-mail: mirella.drentje@benefit.nl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.benefit.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=23561

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.3)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
EA uitvoering belastingproces Innen en KCC_2015_GR GBLT.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Zwolle.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
GR GBLT is voornemens de dienstverlening met betrekking tot de uitvoering belastingproces Innen en KCC in te kopen.
Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met 1 opdrachtnemer per perceel voor de uitvoering van de dienstverlening aan GR GBLT. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die, de economische meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.
Meer informatie over deze Europese aanbesteding treft Inschrijver aan in o.a. de uitnodiging tot inschrijving, vragenlijsten en prijslijsten.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79000000, 79000000, 79100000, 79900000, 79940000, 75242110

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Zie aanbestedingsdocumenten.
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 2
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Invordering
1)Korte beschrijving
De dienstverlening aangaande het opeisen van opgelegde belastingaanslagen welke niet (tijdig) zijn voldaan conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

75242110, 79940000

3)Hoeveelheid of omvang
Zie aanbestedingsdocumenten.
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie aanbestedingsdocumenten.
Perceel nr: 2 Titel: Kwijtscheldingen
1)Korte beschrijving
De dienstverlening aangaande de beoordeling van door belastingschuldigen ingediende (beroepsschriften m.b.t.) verzoeken tot kwijtscheldingen.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79000000, 79100000, 79900000

3)Hoeveelheid of omvang
Zie aanbestedingsdocumenten.
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie aanbestedingsdocumenten.
Perceel nr: 3 Titel: Bezwaren
1)Korte beschrijving
De dienstverlening aangaande de beoordeling van door belastingschuldigen ingediende bezwaarschriften.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79000000, 79100000, 79900000

3)Hoeveelheid of omvang
Zie aanbestedingsdocumenten.
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Zie aanbestedingsdocumenten.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie aanbestedingsdocumenten.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie aanbestedingsdocumenten.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie aanbestedingsdocumenten.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsdocumenten.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie aanbestedingsdocumenten.
Eventuele minimumeisen: Zie aanbestedingsdocumenten.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Zie aanbestedingsdocumenten.
Eventuele minimumeisen:
Zie aanbestedingsdocumenten.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1.5.2015 - 18:00
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.5.2015 - 09:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
dagen: 90 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 5.5.2015 - 9:01

Plaats:

Zwolle.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: Ruimschoots voor het aflopen van de overeenkomsten die voortkomen uit deze aanbesteding.
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix te bereiken via www.negometrix.com Na kosteloze registratie op Negometrix zult u de benodigde toegang krijgen tot relevantie informatie van deze aanbesteding.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Zie aanbestedingsdocumenten

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Zie aanbestedingsdocumenten

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie aanbestedingsdocumenten.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Zie aanbestedingsdocumenten

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20.3.2015